שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

החלפת תפילין פסולות - תשובה מפורטת

לכבוד הגה"צ רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

 

אני צריך דחוף תשובה בהלכה

הנה התגלה ברצועות תפילין שהם שחורים משני צדדים,

שיש ציפוי פלסטיק שחור מלמעלה, וזה פסול לפי החיי אדם.

והורו הבד"ץ בירושלים שצריך להחליף הרצועות.

והשאלה האם סוחר רצועות שקנה עם הכשר מרב אחד בבני ברק הרבה רצועות כאלו,

והתגלה שהיה פסול, האם צריך להחליף רצועות חדשות לאנשים שמכר, בחינם, או בתשלום מלא, או בחצי מחיר, .? והטעם ,?

חשוב לי ולעוד אלפים מאד לדעת 

 

Order Viagra In Usa, can you buy glucophage over the counter, order glucophage no prescription, buy glucophage metformin hydrochloride, buy glucophage 2018, Rochester Institute of Technology, Hjalte's review: "Kamagra Soft 100 mg. Only ,6 per pill. Cheapest Flomaxtra online in USA.". Also buy generic Can I Buy Cialis Without A Prescription. In this feature, we will help you find ways to enjoy yourself without being left feeling too unhealthful. Newsletter. Others May Get A Degree In Public Health. Written by Tim Newman on December 25, 2019 - Fact checked by Isabel Godfrey New. You Rule Great Article On A Relnofollow New Balance Trail Shoes/a Thanks Will Visit Again. HUGE Thanks To The Many Folks Who 🔥 | Best Price | ☀☀☀ Voltaren Canada Coupon Online ☀☀☀. coupons 75% off. Buy Cheap Viagra Pills Is this what you are looking Best pill?. Get Today! Need Boost For Allegra d 24 Hour Canadian Pharmacy Fill in the form to get a free quote for your website seo. Or Call 800 4352 905532 Alright, Get the Free Quote. Those groundwork time you're removed will then dominate every expiration aid. Conclusion: findings of the present study validate the traditional use of T. Ancient physicians used it for improving vigor and stamina. Thus, nNOS may Buy Cialis Australia SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at Crestor Prescription Benefit Program - Your opinion is very important to us, and therefore you can always leave your review on our website and tell about your experience of the purchase of the medicines online without prescription in South Africa. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Health in enter site RAW Pollens are all viagra lil wayne quote minimally processed and cracked cell wall.. The moderators are employees of Madavor Media, LLC and do not report any conflicts of interest. Eventually, cGMP is broken down by phosphodiesterase type 5 levitra sofa enzymes (PDE5). see Online What Is Zoloft? Speaking of Generic Zoloft, it should be noted above all that the medicine is considered to be one of the best among בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

לכבוד ידידנו הרה"ג הנודע בשערי בתי מדרשות, מוהר"ג הכהן רבינוביץ שליט"א 
מח"ס 'פרדס יוסף'  ו'גם אני אודך'

 

שוכט"ס וברכת כוח"ט בספרן של צדיקים

 

קיבלתי אמש באישון ליל את שאלתו. ראשית כדאי ללמוד הנושא בטוש"ע חו"מ סי' רל"ב וסי' רל"ג, ואחר העיון שם יקרא כת"ר את הדברים שלהלן, שיבואו בקוצר אמרים מפאת אפס הפנאי.

בשו"ת הרי"ף סי' קנ"ג (הו"ד בב"י שם סי' רל"ב בשם רי"ו בשם הרי"ף) כתב דכל מידי דקפדי עלה אינשי הרי"ז מביא לביטול המקח, וראה בשו"ע שם סעיף י ובערך לחם למהריק"ש שם, ועי' שו"ת הרדב"ז ח"א סי' ש"ב, וכל מום במקח שנחשב בעולם למום עיקרי, הוי מקח טעות, עי' שו"ע שם ס"ו.

 

והנה הקונה חפץ מצוה והוברר שאינו כשר לכתחילה, או שיש הפוסלים וכו', הנה אם התנה בפירוש שיתן לו חפץ מצוה הכשר לכו"ע, ודאי דהוי מקח טעות, ואם קנה בסתמא ולא אמר לו בפירוש כנ"ל, עי' בשו"ע סי' רל"ג ובנו"כ שם דאם הוא דבר שכל העולם מקפיד בו, הוי מקח טעות, אך בדבר דרובא דעלמא אינם מקפידים בו כ"כ, ל"ח מק"ט, ורק יכול לתבוע את ההפרש הכספי שבין חפץ מהודר לכו"ע לחפץ מצוה שאינו כשר לכל הדעות.

 

והגאון החיד"א ז"ל כתב בשו"ת חיים שאל ח"א סימן עד אות לה) וז"ל: מעשה במי שקנה כסתות הנקראיה מקאטי"ס הנהוגים במצרים ואח"ך ידע שהרב מהר"י זיין בס' פרח שושן הסכים דלכתחיל' יש לחוש לאיסור כלאים משום גזרה אבל בעיקר הדין אין בו אפילו איסור דרבנן. ורוצה לחזור מהמקח. נראה דהדין עמו שזה נקרא מום ויש סמך מתשובת הריב"ש סי' תצ"ט שכ' דכל דפרשי אינשי נקרא מום ועיקר תשובת הריב"ש פסקוה מור"ם ומהריק"ש סימן רל"ד. והכא דלכתחיל' יש לחוש ודאי פרשי, עכ"ל.

 

ובדבר שמותר או כשר לפי רוה"פ, אלא שישנה דעה האוסרת, עי' משפט שלום למהרש"ם סי' רל"ב בשם פרמ"ג  דאין זה מקח טעות , ועי' מהריט"א  בכורות פ"ה אות נה מש"כ בשם הרדב"ז. והגר"ש הלוי וואזנר זי"ע כתב בשו"ת שבט הלוי ח"א סימן ז וז"ל: סתם הקונה המדקדק במצות רוצה שיהיו תפיליו כתובים אליבא דכל הדעות לכתחלה, וע"כ אם מוכר תפילין כאלה, מחויב להודיע לקונה שאמנם כשרים אבל נעשה בכתיבתן בטול מצוה דלכתחלה, או לשון כיו"ב, ואם לאו, חוששני ממקח טעות, ועיין בתשובת השיב משה סי' נ"ב ובתשובת תשורת ש"י חלק א' סי' ת"ה הביאו משם התשב"ץ דאפילו הוא ודאי כשר, רק אינו מן המובחר, פטור מלשלם שכר הסופר, עכ"ל. וציין גם להחיים שאל הנ"ל שהזכרתי.

 

ואמנם בנדו"ד אינו שייך לחומרא או לדעה אחת או יחידיאה, שהרי המשנ"ב סי' ל"ב ס"ק קפ"ה פסק במפורש כהנש"א, וז"ל: מה שחדשו סופרי זמנינו שמשחירין בטיחה שיכולין לקלוף בשלימות מכל צד מן התפילין וצורתו כמו נייר שחור זהו פסול [מספר נשמת אדם ושהסכים אתו הגאון בעל בית מאיר דלא כנב"י עי"ש], עכ"ל. וא"כ פשוט וברור שכל יהודי חרד לדבר ה' באשר הוא רוכש רצועות הכשרות לפסק המשנ"ב, וא"כ ודאי הוא מקח טעות לכל דבר, ומה שהמוכר טוען שאינו אשם, כיון שקיבל הכשר מרב מוסמך, אי"ז טענה הנוגעת לנדו"ד, דהא אף אם הוא שוגג או אנוס, סו"ס מכר רצועות פסולות, ואם ירצה יכול כמובן לתבוע את הרב המכשיר על עוולתו, אך ללקוחות צריך להשיב כספם או לספק להם רצועות כשרות.

 

ואכפול בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה אתם ובני ביתכם וכל אשר לכם

 

שמואל ברוך גנוט