שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם מותר לקרוא מיילים שנשלחו בשבת?

שאלה

שלום, אני עובדת במחשבים עבור חברה חילונית לעיתים אני מקבלת מיילים
שנשלחו בשבת או בחג
1.האם מותר לי לקרוא אותם?
2.והאם יש הבדל אם זה נכתב רק עבורי או שאני רק מכותבת ?
תודה רבה!

רחל, זכרון יעקב

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

לכבוד השואלת רחל תחי'

השאלה חשובה היא במאד מאד, והיא נוגעת למעשה לרבבות יהודים, המקבלים מיילים בשבת, שנכתבו על ידי יהודים מחללי שבת, האם מותר לקרוא את האימיילים הללו במוצ"ש. וזאת תשובתי:

אסור לקרוא מיילים שנשלחו אלינו לדוא"ל בשבת, לפי הרבה מדעות הפוסקים.

א)      נפסקה ההלכה (שולחן ערוך או"ח שי"ח) שכאשר יהודי עשה מלאכה האסורה בשבת במזיד, אסור לו באופן אישי להנות מהמלאכה לעולם, ואילו ליהודים אחרים מותר להנות ממנה במוצ"ש.

ב)      ואמנם לפי הרבה מהפוסקים, כאשר היהודי חילל את השבת בעבורנו, כמו למשל שקטף פירות בכדי למוכרם למחרת ליהודים, או יצר מוצר כדי למוכרו לנו, יש לאסור על האחרים להשתמש במה שעשה בעבורנו, לתמיד. (ראו שולחן ערוך יו"ד סי' צ"ט בשם הרשב"א, והיש"ש חולין פ"ז סי' נ"ט חולק וסובר שאם האחרים אין דעתם נוחה מזה, מותר. אך רבי עקיבא איגר שם חולק עליו, וכן דעת הפרי חדש והפרי מגדים ועוד. נמצא שלפי הים של שלמה ניתן להקל בענין, אך לפי הפוסקים האחרים, הדבר אסור). ולמרות שהמשנה ברורה מתיר (בסימן שי"ח) ליהודי להנות ממלאכה שעשה יהודי אחר בעבורו בשבת, מכל מקום כתבו הפוסקים שביהודי מומר, המחלל שבת בקביעות, הדבר אסור לחלוטין ואסור להשתמש גם במוצאי שבת במלאכתו (כ"כ הפרי מגדים, וכך נקטו רבים מפוסקי דורינו להלכה. וראו בספרי ויאמר שמואל בענין הנאה מתמונה שצולמה בשבת, שם הרחבתי בענין זה).

ג)      כאשר היהודי עשה את המלאכה בשבת בכדי למוכרה לאחרים או להרויח כסף על ידי המלאכה שעשה, והוא עושה זאת בקביעות, כמו למשל בעל בית מלון או קיוסק, המחלל שבת בשביל אורחיו, או בעל מפעל, המייצר בקביעות מוצרים בשבת כדי למוכרם ליהודים, כתב ה'כתב סופר' שלכל הדעות אסור להשתמש במה שייצר או עשה בחילול שבת.

ד)      נמצא שלפי הדעות הסוברות ש'מעשה שבת' של חילוני מחלל שבת, נאסר לאחרים, שהדבר נעשה בשבילם, יש איסור של 'מעשה שבת' לקרוא במייל, שנכתב ושנשלח בשבת לצרכינו אנו. שהרי מחלל השבת כותב את המייל בעבורנו ושולחו לנו. וזה אמור במייל שנשלח אלינו באופן אישי, ולא כחלק מ'רשימת תפוצה'.

ה)      ואמנם, הדין שייך גם ב'רשימת תפוצה', שנשלחת ליהודים רבים, המשתייכים ל'רשימת התפוצה' במייל. ודבר זה הוכיח הגאון הסטייפלר זצ"ל (ספר קהילות יעקב חלק ב' סימן ז') מדברי הריב"ש בסי' תצ"ט, שהוכיח כן מעירובין דף מ', שדבר שנעשה בעבור קבוצה כוללנית של יהודים, אסור לכל אחד מהיהודים, ולכן אסר הוא לרכוש מלט מבת חרושת למלט שייצרו מלט בשבת.

ו)      וראיתי שישנם שניסו להתיר את איסור ה'מעשה שבת' שבקריאת מייל, מפני שמדובר ברמה של 'קול מראה וריח' ש'אין בהם מעילה'. אך זה אינו נכון ממספר טעמים שאכמ"ל, וגם מכיוון שהפרי מגדים (משבצות זהב רנב,ז) אסר גם בכהאי גוונא. ומסיבה זו פסקו ה'מנחת יצחק' (שו"ת מנח"י ח"א סי' ק"ז) והגרש"ז אוירבך זצ"ל שאסור לשמוע חדשות המשודרות בשבת באיסור, והדבר נחשב ל'מעשה שבת' גמור (ראה ס' אורחות שבת ח"ג פכ"ה).

ז)      ועוד ישנם שניסו להתיר, מפני שהמייל נחשב, לדעתם, כשימוש בלתי ישיר ב'מעשה שבת', כיון שהמייל שמגיע למחשב המקבל, אינו אותו המייל שנשלח, אלא כפיל וירטואלי שלו, וכו'. אולם הרי  גדולי פוסקי זמנינו אוסרים להתקשר ולשמוע קלטת של תחזית מזג האויר ששודרה בשבת. (ראה בשש"כ ובאורחות שבת ובספרי שלהי דקייטא), ומהו ההבדל בין התקשרות בטלפון ל'שירות המטאורולוגי' במוצ"ש, לבין קריאת המייל???!! וגם אם אכן ישנו חילוק טכני, המשפיע על המהות שבחילוק. האם יש לנו הכרע מהפוסקים שחילוק זה מסיק בכדי להקל??!! --לא.

ח)      ונראה לאסור את קריאת המייל גם מסיבה שונה, של איסור 'לפני עוור' או 'מסייע לדבר עבירה'. זאת על פי דברי הקהילות יעקב (שם) שרכישת מלט מבית חרושת שייצר מלט בשבת, הוא איסור חמור של 'לפני עוור' ו'מסייע לעוברי עבירה'. שהרי ככל שירכשו יותר מלט מביח"ר זה, כך ייצרו הם יותר מלט בשבת. ואם הקונים יימנעו מלקנות תוצרת זו, כך תפחת התפוקה במפעל ויימעט בה חילול השבת, וכתב שהחזון איש הסכים עימו בדין זה.—ולפי זה  הוא הדין גם כאן, בפרט בתכתובת אישית וגם בתכתובת כללית/רשימת תפוצה. שאם השולח יידע שאנו מתייחסים לפנייתו שנשלחה בשבת, אזי ימשיך הוא לשלוח אלינו, או ליהודים שומרי שבת אחרים, מיילים בשבת. ואם הוא יידע שאנו לא עונים לו ולא קוראים או מתייחסים למייל השבתי שלו, אזי יחדל הוא לשלוח אלינו או לשומרי שבת אחרים, מיילים בשבת. וגם ב'רשימת תפוצה'- יהיו שולחים רבים שלא יישלחו יותר מיילים לרשימתם, אם יידעו שחלק מהמכותבים לא יקרא אותם כלל. ואמנם בקבלת מייל מאדם באופן חד פעמי,אין סיבה זו שייכת, כיון שבלאו הכי אין כוונתו לשלוח אלינו מיילים נוספים. וכמו"כ לטעם זה היינו גם יכולים לקרוא את המייל, אך לא להתייחס אליו, או לתת לכותב תחושה שלא קראנו אותו או שלא התייחסנו אליו. אך להסיבות של איסור ה'מעשה שבת', ייאסר עלינו גם לקרוא את המייל, ולא רק להשיב עליו.

ט)      ובפרט שרשום על כל מייל את היום והתאריך והשעה, ומוכח מתוכו שהמייל נשלח בשבת קודש, ובודאי שהדבר מכוער מאד לקרוא מייל שהגיע אלינו בשבת, ויש בכך משום זילותא דשבתא ואי נתינת רגש לכבוד השבת.

י)      ואמנם אכן לעיתים אין השעה והתאריך שבמייל מדוייקים, בפרט כאשר המייל אינו מחובר לאינטרנט (שאז בד"כ השעון של המייל מדוייק ואוטומטי). ולפעמים אין הנ"ל כה ברור, וצריך לשוב לעצם הסברה שאסור מצד ה'מעשה שבת'.

יא)     ולכן, כאשר נקבל מייל שנשלח אלינו בשבת, נכתוב במוצאי שבת לכותבו שאנו לא פותחים מייל שנכתב בשבת.

יב)     כמו"כ ניתן גם להוסיף בחותמת של כל אימייל שהוא שולח (זו חותמת שמתווספת באופן אוטומטי) הודעה על כך שאימיילים שנשלחים אליו בשבת לא נקראיםכלל.לדוגמא: "*זכור ושמור את יום השבת לקדשו: הודעות שנשלחות במהלך השבת לתיבה שלי תמחקנה בלי לקרוא אותן. בבקשה להתחשב ולשלוח הודעות רק בימות החול. שבת שלום*. ואמנם, יש להדגיש  שאנו לא חייבים מצד הדין להשיב לשולח המייל שאנו לא קוראים את המיילים שנשלחו בשבת אלינו.


בברכה

הרב שמואל ברוך גנוט
אלעד