שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

דינו של ספק איסור תורה על פי הרמב"ם

שאלה:

לשיטת הרמב"ם דסבר ספיקא דאוריתא מה"ת לקולא ורק חכמים אסרוה האם יקבל על זה עונש של תורה?

אלעזר מנחם מן שך, בני ברק


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

לשואל היקר, המכנה את עצמו בשם אלעזר מנחם מן שך.

ראשית, למרות שמשאלתך ניכר שאינך בוקי סריקי. אך למה לך לתלות עצמך באילנא רברבא??!!!....

ולעצם שאלתך: אכן, לפי הרמב"ם כל ספק איסור מותר מן התורה, (מלבד המקומות בהם אסרתו תורה בפירוש) , ורק מדרבנן נאסר הדבר.

וממילא, העובר על ספק איסור דאורייתא- עובר רק על איסור מדרבנן, אך לא על איסור דאורייתא. (כמובן רק במקומות שנחשב הדבר כ'ספק')

דבר זה מפורש בפוסקים בכמה מקומות, לדעת הרמב"ם.

 ואמנם, ישנם מספר סייגים בדבר, שלעיתים הרמב"ם יודה שספק דאורייתא לחומרא, כגון באיתחזק  איסורא, כדמשמע מקרא ד'רַק עֵץ אֲשֶׁר תֵּדַע כִּי לֹא עֵץ מַאֲכָל הוּא אֹתוֹ תַשְׁחִית וְכָרָתָּ וּבָנִיתָ מָצוֹר עַל הָעִיר אֲשֶׁר הִוא עֹשָׂה עִמְּךָ מִלְחָמָה עַד רִדְתָּה', דאל"ה ייקשה מזה על דעת הרמב"ם, דמשמע דבספק ג"כ אסור, וכבר דשו ביה המפרשים. ובמקום אחר כתבתי בזה ואכמ"ל.

בברכה

אוהבך בלב ונפש, כל הימים, המצפה לראותך כאחד מגדולי הדור, גדוש בתורה ובמידות טובות וביראת שמים.

הרב שמואל ברוך גנוט