לז.
מזגן - מותר להפעיל מזגן או מאוורר מלפני כניסת שבת על
ידי שעון שבת מכאני או דיגיטאלי שמכבה ומדליק בשעות
.37קבועות

לח.
הארכת  זמן  כיבוי  -  כשהשעון  שבת  כיבה  את  המזגן
החשמלי אם השעון מכאני מותר להאריך את משך הכיבוי
.38של המכשיר כשלוחצים לחיצות על הלחצנים של השעון

לט.
אמירה לגוי - כשחם מאוד או קר מאוד ויש ילדים קטנים
מותר לומר לגוי חם לי או קר לי והוא מבין מאליו ומפעיל
.39את המזגן לקירור או לחימום

מ.
קיצור זמן - אין לקצר את הזמן של הדלקת המזגן  אלא אם
כן יש חולה שהמזגן מפריע לו ויש להזהר שלא לגרום לכיבוי
.40בידיים

מא.
מים שנטפו מהמזגן - מים הנוטפים מהמזגן דינם כמוקצה
ולכן כשיש צורך אפשר להניח דלי שיש בתוכו כלי נוסף
כגון כפית או מאכל וכך יהיה מותר להרים את הדלי על
מנת לרוקן את המים.

מב.צינור שנסתם - אין לפתוח צינור סתום על יד נפיחה בפה
או על ידי הכנסת כלי אבל אם הצינור לא נסתם לגמרי אלא
המים עדיין מטפטפים ורוצה להגביר את זרימתם אפשר
.42להקל על ידי נפיחה בפה

מג.
ניקוי רשת המזגן -  אין לפרק מהמזגן את רשתות סינון
האויר על מנת שיפעל יותר טוב וכן אם נפלו אסור להחזירם
.43בשבת

מד.
צינור מים של המזגן -  אין לטלטל את צינור המים שלא
לצורך אבל כשיש צורך לכוונו לדלי על מנת שלא יטפטף
.44בבית מותר

מה.
טפטוף מים לגינה - בשבת אסור לכוון את הצינור שיטפטף
לעבר גינה או עציץ אבל מותר להשאיר מזגן דולק במשך
השבת או על ידי שעון שבת אפילו שהצינור מטפטף לעבר
.45הגינה

מו.
צינור שניסתם על מנת מזגן מטפטף - אסור בשבת לתקן
שהמים לא יטפטפו בבית אבל מותר לעטוף אותו בניילון
.46ללא קשר של קיימא כדי למעט את כמות המים שנוטפים

מז.
דלי לקבל מים -  בשבת אסור להניח כלי ריק על מנת
שיטפטפו  מי  המזגן  לתוכו  אלא  אם  הניחו  בפנים  דבר
.47 שמותר בטלטול37. אע"פ ששאר מכשירי החשמל לא התירו על ידי שעון שבת מכל מקום כבר נהגו הכל . להשתמש בשעון שבת למזגנים ואור

38. כ"כ בשו"ת יבי"א חלק ג או"ח סימן יח אם כיון השעון מע"ש לכבות החשמל בליל שבת בשעה מסוימת, ושוב נמלך בליל שבת להשאירו דולק עד שעה מאוחרת יותר, מותר להזיז .מחוגי השעון, בכדי שיכבה את החשמל בשעה מאוחרת

39. כ"כ בשו"ת יבי"א חלק ז או"ח סימן לח כיון שאין בהפעלת זרם החשמל במאוורר או , במזגן אויר אלא משום שבות, וע"י גוי הו"ל שבות דשבות, שבמקום צער יש להתיר ובפרט בזמן הזה שהורגלו בכך גם בימי החול, הילכך כשהחום גדול וקשה לסובלו, ומכל שכן כשיש שם תינוקות קטנים, מותר לומר לגוי להפעיל את המאוורר או מזגן אויר. ואף אם אין החום גדול כל כך יש להתיר כשיש שם תינוקות קטנים. ומכל שכן כשאינו אומר .לגוי בפירוש אלא על ידי רמז דשפיר דמי

40. .שם ביבי"א הנ"ל במקום חולה שא"ב סכנה שמצטער ואינו יכול לישון יש להתיר

41. ראשית יש לדון כיצד נחשבים המים הנוטפים מהמזגן האם יש להם דין של מוקצה וכיון שראיתי שבאחרונים חלוקים בזה והובא בילקוי שבת ב עמוד תרנו באורך ובמנחת שלמה וברבבות אפרים חלק שביעי סימן רצט ובעוד מקומות וגם ראיתי בשלמי יהונתן סימן ע עמוד רפז שיש מאחרוני זמננו שפוסקים שאין מי מזגן מוקצה ואפילו אם נאמר שהם מוקצה מכל מקום כשמניח כפית בתוך הדלי הוי הדלי בסיס לדבר האסור והמותר וכשקובע לו מקום מיוחד לקבל את המוקצה אין כאן ביטול כלי מהיכנו ולכן יכול . להכניס את הכפית אפילו לאחר שנשפכו מי מהמזגן פנימה

42. אורחות שבת עמוד רעד ע"ע בהליכות עולם חלק ג עמוד רנד שחילק בדין זה אם הצינור .נסתם לגמרי או לאו

43. יש לדון כאן לאסור מכמה סיבות ראשית המזגן מחובר לקרקע וכיון שהוא מחובר דין של הרשתות הן כדלתות הבית ולכן כשמוציאים ממקומם הרי זה סותר וכן יש כאן איסור של הגברת זרם החשמל שפעולת המנוע מתאמצת יותר או פחות בהתאם לאטימותו של המסנן אבל אם הדרך לפרק את המסנן בתדירות גבוהה יותר לכאורה אין כאן איסור של בונה וסותר כיון שכך היא דרכו אבל כיון שהוא מחובר לקרקע קשה להקל בזה ע"ע בממשנה ברורה סימן שטו ס"ק מח סימן שיד ששייך בנין בכלים שמחוברים לקרקע ע"ע .באורחות שבת עמוד רסח

44. הצינור נידון ככלי שמלאכתו לאיסור כיון שהוא נועד לאסוף את המים ולהוציאם במקום אחד ומותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו וכאן קל יותר כיון שהוא מחובר לקיר וכבר ידוע שיש פוסקים שסוברים שכל המחובר לקיר אינו נחשב למוקצה אבל יותר טוב שיתנה לפני שבת או פעם אחת בשנה הריני מתנה לטלטל את הצינור כרצוני במשך השבת . כפי שמתנה על שעון שבת ומיעקר הדין מותר אפילו ללא תנאי

45. כיון שהצינור הוא בסיס למי המזגן והוי בסיס לדבר האסור לכן אסור לטלטלו בשבת .אבל מותר לכוונו מערב שבת שיטפטף לכיון הגינה אע"פ שנידלק בשבת

46. משום מתקן מנא ומה שהתירו בשינוי הוא רק במקום פסידה אבל כשאין כאן תיקון של . ממש אלא רק אטימה חלקית אין כאן תיקון מנא ומותר לעשו"ת כן

47. כיון שהמים דינם כמוקצה מחמת נולד לכן שמטפטפים לתוך הדלי הרי הם מבטלים כלי מהיכנו ככל מוקצה שמונח בכלי אבל כשהניחו שם דבר שמותר בטלטול הדלי הופך להיות בסיס לדבר האסור והמותר ויהיה מותר להרים ולרוקן את המים וצריך להיות דבר שהוא יכול להגיע אליו מבלי לטלטל את המים שבדלי ולכן כתבנו שיניח דבר שהוא .צף שמותר בטלטול