כח) הגדרה של תחילת לידה - כל שידוע לאשה בהתאם לגופה
שהוא מצב של לידה אפילו ללא צירים כגון הרגשת לחץ שהולד
רוצה לצאת או ירידה רבה של מים או דימום יש לחלל השבת
ולנסוע באופן הבהול ביותר לבית חולים ורק אם יש שהות יש
להשתדל לעשות המלאכה בשינוי ככל.27שאפשר

כט) אמבולנס -  אפילו שמותרת הנסיעה ברכב פרטי עם נהג
יהודי כיון  שיש  פרטים רבים  שצריך להזהר בהם  צריך לעשות
את השיקול הנכון בהתאם ובכל אופן כשיש שהות
.28עדיף להזמין אמבולנס

ל) פתיחת הרכב- רכב המופעל על ידי נעילה מרכזית עדיף
שלא להפעיל את האזעקה לפני שבת כדי שיפתח את הרכב
.על ידי מפתח בלבד ולמעט בחילולי שבת

לא) סדר עדיפויות לנסיעה בשבת עם יולדת הוא כך:

1) להזמין אמבולנס: משום חשש סכנה בדרך, ראוי  להזמין
אמבולנס שיש בו מכשור רפואי, שאם תתחיל הלידה
.29בדרך יש אפשרות לטפל ביולדת

2) נהג גוי - יש לסכם עם נהג גוי לפני שבת את הנסיעה
.30אפשר גם להזמין מונית עם נהג גוי

3) רכב פרטי - כשאין אפשרות לחכות לאמבולנס או לגוי
אז מותר לנסוע ברכב פרטי ועדיף רכב שאינו אוטומאט
.31וכן שאין בו נעילה מרכזית על ידי שלט

לב ) ישוב הדעת - חז"ל קבעו שיולדת צריכה ישוב הדעת
בזמן הלידה כלומר שתהיה בטוחה שמטפלים בה באופן
הטוב ביותר ולכן מותר לעשות בעבורה דברים אחרים אפילו
שאין בהם צורך ממשי ללידה מכל מקום אם היא יותר רגועה
.32שעושים הכל למען בריאותה

לג) צוות רפואי - אם דעתה של היולדת מתישבת דוקא
בבית חולים עם צוות רופאים ואחיות שהיא מעדיפה, מותר
.33להסיעה לשם אפילו שהוא במקום יותר רחוק

לד)  הידור בכשרות - אין להעדיף בית חולים רחוק בשביל
הידור בכשרות או בצניעות ומכל מקום הכל תלוי ביישוב
.34דעתה של היולדת

לה) אדם מלווה - מותר לבעל או לכל אדם שהיולדת סומכת
עליו להתלוות ולנסוע עימה ברכב לבית החולים כדי ליישב
.35דעתה של היולדת

לו) יולדת שאינה רוצה במלווה - יולדת שטוענת שאינה צריכה
מלווה ואינה רוצה שיתלוו עליה אין צריך לשכנע אותה
.36שתסכים שיתלוו אליה

לז) לומר בפה שצריכה מלוה - כשיש צירי לידה וכן הכורעת
ללדת אינה צריכה לומר בפיה שהיא צריכה שבעלה יבוא איתה
ודי בכך שהמלוה יודע שהיא רוצה שיתלוו אליה
.37לנסיעה

לח) יולדת שמבקשת שני  מלווים - כשמבקשת מלוה נוסף יתכן
ויהיה מותר לשניהם להתלוות אליה כשלא עושה זאת מתוך
פינוק אלא מתוך פחד הלידה ומכל מקום לפני שבת יתייעצו
.38עם מורה הוראה כיצד לנהוג

לט) יציאה בלילה לבית החולים -  מלוה שיצא בלילה לבית
החולים עם יולדת יעיר את השכנים על מנת שיבואו וישמרו על הילדים
ואם אין מי שיכול להשגיח עליהם מותר לו לקחת את  היולדת 
לבית  חולים  ולחזור  אפילו  בשבת  כדי  לא
.39להשאירם נעולים בבית

מ) תינוק ללא  השגחה - בשעת הדחק כשאין אפשרות אחרת
ויש צורך להסיע אשה יולדת לבית החולים ואין מי שישמור
על התינוק אפשר להקל ולקחת את התינוק יחד עם היולדת
.40לבית החולים

מא)
חילול שבת עבור שמירה על הילדים - כשאין מי שישמור על
הילדים הקטנים ויש חשש של סכנה אם ישארו לבדם אפשר
לקחתם למקום שבו ישגיחו עליהם ויש למעט בחילולי
.41שבת ככל האפשר

מב) מהלך הנסיעה -  תמיד צריך לנסוע בדרך הקצרה ביותר
ובפרט כשהנהג יהודי עדיף שלא  יאריך  בדרכו וימעט בחילולי שבת
ככל האפשר בהתאם לבטיחות הנסיעה שלא
.42יכנס לכלל סכנה בנסיעה

מג) הדלקת מזגן בקיץ - כשאפשר לפתוח חלונות אין להדליק
מזגן קירור אפילו שהיולדת מבקשת אלא אם כן החום גדול
.43מאוד וגורם לה לסכנה

מד)
כיבוי מכשיר חשמל מפריע -  אם נידלק ה"טיפ" בווליום
.44גדול אין לכבותו במהלך הנסיעה

 מה) מלוה שיורד מהאמבולנס בזמן הלידה - כשהלידה
התחילה והמלוה ירד מהאמבולנס כדי לא להיות נוכח בזמן
הלידה, או שנשאר באמבולנס והיסב את פניו על מנת לא
לראות את מהלך הלידה, רק אם היולדת צריכה את המלוה
.45מותר לו להמשיך איתה לבית החולים

מו) חניית הרכב - אין להחנות את הרכב על ידי הנהג יהודי
ואם יש שומר של החניון שהוא גוי אפשר לצאת מהרכב
.46ולרמוז לו שהוא יחנה את הרכב בחניה

מז) בין  השמשות -  כשנהג יהודי הגיע  בין השמשות לבית החולים
יכול לבקש מגוי שיחנה לו את הרכב במקום חניה
.47מסודר על מנת שלא יגרם נזק לרכב

מח) כיבוי רכב רגיל - רכב שמופעל על ידי הילוכים ידניים אפשר
לכבותו על ידי שינוי כגון שעוצר את הרכב בהילוך
.48והרכב כבה מאיליו ולא יכבה את פנסי הרכב

מט) כיבוי רכב אוטומאט - לכתחילה עדיף שגוי יכבה את הרכב
אבל כשחושש לנזק גדול ואינו יכול לכבות הרכב בשינוי
במקום של הפסד מרובה המיקל לכבותו כדרכו יש לו על מי
.49לסמוך ולא יכבה את פנסי הרכב

נ) חתימה על טיפול רפואי - מותר לחתום על כל טיפול רפואי
הנועד להקל  על  היולדת ולהצילה  מסכנה ועדיף  לחתום
.50בשינוי כגון ביד שמאל או לבקש מגוי שיחתום במקומה

נא) מתלווה שמתבקש לחתום - כשהרופאים דורשים חתימה
על מנת ליתן טיפול רפואי בשבת ואין בכח היולדת לחתום ואין גוי 
שיכול לחתום במקומו יכול המתלווה לחתום בשינוי
.51במקום היולדת

נב) אפידוראל -  מותר לאשה הסובלת מכאבי לידה לבקש
זריקת אפידוראל כדי ללדת ביישוב הדעת ולהשיב את
.52נפשה אבל אם אפשר להימנע מזה גם בימות החול עדיף

נג) זירוז לידה - אין שום היתר לעשות זירוז לידה בשביל נוחות
בין בשבת ובין בימי החול שלכל תינוק יש מזל שנקבע לו
בעת לידתו והזירוז יכול לקבוע לו מזל אחר ואסור להתערב
במלאכת שמים ורק במקרה של סכנת חיים לאם או לולד
.53התירו לזרז לידה

נד) חדר לידה -  כשיש בחדר לידה מכשירי חשמל למיניהם
שמפריעים לה והיא טוענת שזה שמפריע את מנוחתה וגורם
לה לטירוף הדעת אפשר לבקש מגוי למלא בקשתה לצורך
.54ישוב דעתה של היולדת

נה) מעלית  - לאחר  הלידה כשצריך  להעביר יולדת  לחדר
התאוששות אפשר להשתמש במעלית של שבת ואם אין מעלית
של שבת יש לחפש גוי שיפנה אותה אפילו במעלית
.55רגילה

נו) חשש הפלה - אשה מעוברת שרופא קבע שאם לא תקבל
את  הטיפול  הרפואי  יש  חשש  שתפיל  הולד  ח"ו,  מותר
.56לעשות את כל הדרוש כדי להציל הולד

נז) המפלת - אשה שהפילה דינה כיולדת לכל דבר ולכן במקום
שיש סכנה לחייה מותר לחלל שבת כדי להצילה ובפרט
כשהרופאים טוענים שאם לא תקבל טיפול רפואי יגרם לה
.57נזק

נח) להציל אשה מהפלה -  מותר לחלל שבת על מנת להציל
אשה  שלא  תעשה  הפלה  ובכללם  למנעה מליטול גלולות
שיכולות להפיל את הוולד אלא אם כן יש חשש סכנה
.58לחייה

כשאוכלים ממתקים רק בשבת ולא בימי החול
כשמקפידים לשתות משקאות קלים רק בשבת וכשנותנים לילדים יחס חם
גורמים לילדים
לצפות לשבת

 

27. בשולחן ערוך אורח חיים סימן שכח סעיף י"ב כתב כשמחללים שבת על חולה שיש בו סכנה, משתדלים שלא לעשו"ת על ידי גוי או קטנים ונשים אלא על ידי ישראלים גדולים ובני דעת. וברמ"א וי"א דאם אפשר לעשו"ת בלא דיחוי ובלא איחור ובשינוי, עושה .בשינוי ואם אפשר לעשו"ת על ידי גוי כשאין חשש שיתעצל הגוי, לכתחילה יש לבקש מגוי . ובסימן ש"ל סעיף א, שש"כ ח"א עמ' ת"צ, שו"ת אורל"צ ח"ב עמ' רנ"ה

28. כיון שרבו השיטות בזה לא מצאנו מקום להאריך עיין באורך בתורת היולדת פי"ג וע"ע .שם בהערה ט' ובילקו"י שבת ד' עמ' רצ"ז

29. באמבולנס יש עדיפויות גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה רפואית כיון שיש לו היתר לחזור . למקומו על מנת להציל חיים נוספים וכן יש בו את כל הציוד הנדרש ליולדת בשעת הצורך

30. נהג גוי עדיף כיון שאמירה לגוי מותרת במקום סכנה וכל שכן להשתמש בו על מנת להציל נפשו"ת וכאן אין חשש שימשיך לחלל שבת לאחר שהיולדת הגיעה לבית החולים מה . שאין כן בנהג ישראל שיש חשש שיחזור למקומו בשבת וזהו חילול שלא לצורך פקוח נפש

31. הנסיעה ברכב פרטי כרוכה בהרבה בעיות הלכתיות מהרגע של פתיחת הדלת ועד לחניה .לכן כשיש זמן כדאי שלא להשתמש ברכב פרטי אלא באמבולנס

32. כתבו התוספות מסכת שבת דף קכח עמוד ב יתובי דעתא היינו שיותר יכולה היולדת להסתכן על ידי פחד שתפחד שמא אין עושין יפה מה שהיא צריכה ממה שיסתכן החולה ברעב. וכיון דמצינו ביולדת שעלולה להסתכן מחמת פחד מי הוא שיכול לסמוך על .חילוקים בחשש פקוח נפש

33. ישוב הדעת של היולדת עדיף כדי שתינצל מהסכנה של הלידה במשנ"ב סי' של ס"ק ד דקים להו לרבנן דיתובי דעתא דיולדת הוא מילתא דמסתכנא בה. וכן הוא בשש"כ פרק ל"ו ס"ח וכן בקיצוש"ע השלם עם פסקיו של הרב מרדכי אליהו סימן צ"ג ס"ב כתב שקל דינה של יולדת מחולה שאין בו סכנה שהיא יכולה להחליט על מיילדת או רופא מסויים . אפילו שהוא רחוק מביתה עכ"ל. ע"ע בשו"ת צי"א חלק יג סימן נה

34. הידור בכשרות אין בו צורך ישיר למהלך הלידה לכן אין להרבות חילולי שבת בשביל זה אבל אם היולדת חוששת שאם תלך לבית חולים שהוא יותר פרוץ תיגרם לה מכך עוגמת .נפש הרי זהו ישוב דעתה של היולדת בפרט שחוששת שלא תוכל לאכול שם

35. שו"ת אגרות משה חלק או"ח א' סימן קל"ב כתב שיש להתיר אם תצטער מזה אף שלא , תבוא לידי סכנה. שו"ת יבי"א ח"ט סימן ק"ח סע' קע"ט, ובשו"ת שבט הלוי ח"ג סל"ו ובשעת הצורך כשאין מקום ברכב שמסיע את היולדת והיא צריכה את המלווה בשביל שימסור פרטים עליה וכן שיחזק את ידיה ושלא תשאר לבדה ותיטרף דעתה מותר לו . לנסוע ברכב פרטי על מנת ללוות אותה

36. כיון שאינה חוששת להיות בלידה לבדה אין כאן הסיכון של תיטרף דעתה עליה ולכן אין .לנסוע עימה ואין לחלל שבת בנסיעה ללוותה

37. אע"פ שיש מחלוקת שבשו"ת אורל"צ ח"ב אסר והתיר רק כשהיא מבקשת בפירוש מ"מ יכול לבוא איתה שכבר דחה דבריו בשו"ת יבי"א ח"ט ססק"ח וכן הוא בב"ח ריש סימן .של"א

38. כשמבקשת מבעלה ואמה שיתלוו אל נסיעתה מחשש פחדה הרי יש כאן הגדרה של ייתובי . דעתה של יולדת והכל נידון לגופו לכן ישאלו ת"ח לפני שבת מה דינם

39. כדין קטן שננעל בבית שמותר לשבור הדלת על מנת לחלצו שיש בזה פיקוח נפש שדוחה שבת כש"כ בשו"ע אורח חיים סימן שכח סעיף יג כל הזריז לחלל שבת בדבר שיש בו סכנה, הרי זה משובח אפילו אם מתקן עמו דבר אחר כגון שפירש מצודה להעלות תינוק שנפל לנהר וצד עמו דגים, וכן כל כיוצא בזה. וכתב שם המ"א ס"ק ח והמשנה ברורה שאם ננעל הדלת בפני התינוק שובר הדלת ומוציאו אע"פ שהוא מפצל אותם כמין עצים שראויים למלאכה שנעשים כמין נסרים או קסמין להדלקה אפ"ה מותר השבירה שמא יבעת התינוק וימות ולא אמרינן שאפשר לקרקש להתינוק באגוזים מבחוץ עד שיביאו .המפתח

40. ונראה לי שהוא הדין כאשר יש אנשים היכולים להחטיא את הילד ולגרום לו נזק רוחני . בפרט כשאין ישוב הדעת ליולדת בכך שילדיה נתונים במקום אחר ללא פיקוח

41. כיון שאי אפשר להשאיר ילד קטן נעול בבית שיש בזה פיקוח נפש וכל שכן כאן שהיולדת .לא תהיה רגועה אם אינה יודעת היכן ילדיה או שהם סגורים בבית לבדם

42. שאין היתר להרבות בחילולי שבת שלא לצורך אלא רק לצורך פקוח נפש אבל גם בנסיעתו .צריך להיות זהיר כדי לא לגרום לסכנה

43. .הפעלת מזגן כרוכה בהאמצת המנוע וכן בהגברת שריפת דלק

44. .אבל אפשר לבקש מגוי שיכבה אם יש צורך גדול45. דינה של יולדת הוא כחולה שיש בו סכנה שמותר להתלוות אליה לצורך החלמתה ואם כן מותר למלווה לחזור לאמבולנס ולהתלוות אליה ללידה כדין כל חולה שיש בו סכנה שיש . חשש שתיטרף דעתו ורוצה שיתלוו אליו קרוביו

46. שיש לדון כאן דין של הפסד מרובה ואם לא נתיר לו יש חשש שמא לא ירצו לקחת חולים לבית חולים שמא לא יוכלו לכבות את הרכב ויש כאן גם סניף של אם לא נתיר לו סופו לא . יבואו לעשו"ת תחילתו

47. כתב בשו"ע או"ח סי' רסא ומותר לומר לא"י, בין השמשות, להדליק נר לצורך שבת. וכן לומר לו לעשו"ת כל מלאכה שהיא לצורך מצוה או שהוא טרוד ונחפז עליה. משנה ברורה . סימן רסא ס"ק יג ולא גזרו על שבות בין השמשו"ת לצורך מצוה

48. כיון שכיבוי גחלת מתכת אסור מדרבנן והכיבוי הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה כיון שאינו צריך את הגחלים ויש כאן הפסד גדול אפשר להקל משום שאם לא נתיר לו לכבות את הרכב בסופו יש חשש שלא יצא להציל את החולה ויחשוש על רכבו וכן כתב בילקוט יוסף בדיני יולדת סימן של סעיף ח והביא את שו"ת דבר יהושע חיו"ד סי' סט והביא גם פוסקים שמחמירים בכך מ"מ פסק שם הסומך על המיקילים במקום הפסד גדול יש לו .על מי לסמוך

49. כיון שאי אפשר לכבות את הרכב בשינוי כברכב עם הילוכים מ"מ יכול כאן לבקש מגוי כדין אמירה לגוי במקום הפסד מרובה שכיבוי הרכב אסור מדרבנן ככיבוי גחלת של מתכת שאינו צריך לגופה מ"מ עיין במקורות בהערה הקודמת שסומך על המקילים . במקום הפסד

50. כתיבה ביד שמאל איסורה מדרבנן ולצורך רפואת היולדת או העובר אפשר לחתום בשינוי .כשאר צרכי חולה שיש בו סכנה, שמה שאפשר לשנות משנים

51. כיון שיש כאן חולה שיש בו סכנה שמותר לעשו"ת בשבילו איסורי דאורייתא כדי להצילו וכאן כתיבה בשינוי היא איסור דרבנן ועל מנת שיטפלו באשתו יכול להקל בכך כשזהו .תנאי הכרחי לטיפול בחולה

52. עדיף להמנע מתרופה זו מחשש הסכנה שבדבר שיכולה להשתתק ח"ו בגופה ועוד שיש תופעות לוואי שונות ומשונות שעלולות להופיע אצל נשים אחר זריקה זו וע"ע בשו"ת משנה הלכות חלק יד סימן רס"ו, ובשו"ת שבט הלוי חלק ט' סימן ע"ה שכתב שרק .כשצועקת כבר בחבליה שקשה לה לסבול ובפרט בנשים חלשו"ת וחולניות אפשר להקל

53. לכל זמן, ועת לכל חפץ, ואין לעשו"ת זירוז לידה נגד רצון הבורא שכל ילוד יש לו זמן לידה וחיים ומזל ואם מקדימים שעתו אז מזלו משתנה ויכול להתהפך ולהישתנות ולכן אין להתערב בעבודתו של הקב"ה ורק כשיש חשש של פיקוח נפש של הולד או האם מותר .' לעשו"ת זירוז כדי להציל חיים. ע"ע בתורת היולדת פרק א' סע' א

54. ככל צרכיה שעושים לה על מנת שלא תרגיש שלא עושים צרכיה כראוי לכן מותר לכבותו בשבת כש"כ תוספות במסכת שבת דף קכח עמוד ב שיותר יכולה היולדת להסתכן על ידי שתפחד שמא אין עושין יפה מה שהיא צריכה וכן כאן שמא תראה שחוששים לחלל שבת בעבורה היא תחשוש שלא יעשו שאר צרכי לידה בשבילה ובפרט שכאן היא טוענת שזה מפריע לרוגע הנפשי שלה. כיון שהדבר גורם לה לעגמת נפש ומכביד את החולי עליה לכן . אפשר להקל וכדאי לכתחילה שיאמר לגוי או יעשה זאת בשינוי כדי למעט באיסורי שבת

55. כיון שאין כאן צורך ממש לרפואת החולה אלא צורך של הבית חולים בפינוי החדר ואין צורך בחילול שבת שלו לכן יחפש גוי ואם בא יהודי ועושה כן מדעתו כגון סניטר או אחד .העובדים אין למחות בהם

56. כתב בשו"ת ציץ אליעזר חלק י"א סימן מ"ג ויש להורות להתיר לחלל שבת עבור פקו"נ של עובר גם במקום שלא נשקפת סכנה לאם, ואפילו קודם מ' יום ליצירתו, ואפילו בספק .פיקוח נפש עכ"ל

57. דין המפלת הוא כדין היולדת לכל דבר בין לעניין צומות ותעניות ובין לעניין חילולי שבת ולכן מותר לעשו"ת ככל הדרוש לה על מנת להצילה ובפרט אחר ההפלה שיש צורך לנקות .את הרחם על מנת שלא יגרם לה זיהום פנימי

58. כ"כ בקובץ עטרת שלמה שנת תשסה. ועוד כתב שם הרה"ג יצחק זלברשטין שאשה העומדת ליטול גלולת פוסטינור בשבת יש לחלל שבת ולשכנעה שלא תיטול אלא אם כן העובר מסכן את חייה ונוטלת אותו כדין עכ"ל