לג. כפתור ויסות הטרמוסטט - בשבת אין לווסת את
הטרוסטט של המקרר אפילו אם הוא מכאני ואינו גורם לפעולה מיידית של כיבוי או הדלקה 33.

לד. מנורת חשמל - אסור לפתוח מקרר שאיש בו מנורת
חשמל שנדלקת בכל פתיחה של המקרר ונסגרת עם סגירת הדלת 34.

לה.
נשכח אור במקרר -  כשנשכח האור במקרר דולק, מותר
לומר לגוי שיפתח את המקרר וכן שיסגור, או להמתין עד
.35שהמקרר יפסיק לפעול ולהוציא את התקע בשינוי

לו.
ניתוק האור ע"י גוי - מותר לסמן לגוי או לומר לו איני צריךאת המנורה במקרר כדי שהגוי יפרק את המגעים וכל זה
.36שאינו אומר בפירוש לגוי אלא הגוי מבין בעצמו

סוד האושר בשבת
לתת המון אבל המון מחמאות במשפחה
בין ההורים והילדים
לא להעיר כלל
בשבת מתנהגים אחרת

...להרגיל כבר מקטנות ש
ממתקים שומרים לשבת
 משקאות קלים ותוססים רק בשבת
ספרי קריאה המיוחדים רק לשבת
והבגדים היפים והמיוחדים רק בשבת
וכך כל השבוע אבא אמא והילדים
רק לשבת מצפים

 33. נגיעה בתרמוסטט יכולה לגרום להפעלה או כיבוי מידי של המקרר ולכן אין לשנות מצב . טמפרטורה במקרר אפילו שהוא מכאני

34. כשפותחים את דלת המקרר מיד נדלקת המנורה ויש כאן איסור ואע"פ שאינו מדליק בידיים מכל מקום זהו פסיק רישא כלומר שעושה דבר המותר שהתוצאה שלו היא דבר . האסור ולכן פעולה זו אסורה בשבת

35. ובמנוחת אהבה ח"א עמוד תקפב, כתב ואם יש חשש שהמזון יתקלקל אפשר לומר לקטן שיפתח ויסגור ועדיף שיעשה זאת בשינוי שבדבר שנחלקו בו הפוסקים אם מותר לעשותו בשבת או אסור מדרבנן מותר לגדול לומר לקטן לעשותו לו בשבת אם יש בדבר צורך או מצוה ולדעת הערוך כיון שאינו מתכון להדלקת המנורה ולא איכפת לו בהדלקה ואיסור זה הוא מדרבנן לשיטת חלק מהפוסקים כיון דפסיק רישא באיסור תורה אפילו כשלא איכפת לו אסור מדברי סופרים וכן לדעת כמה מהפוסקים אין איסור תורה בהדלקת מנורת חשמל עיי"ש. וכשמסופק אם כיבה את המנורה לפני שבת ראיתי שכתב במנוח"א .שם שאפשר להקל. וכן בשמירת שבת כהלכתה עמ' ח"א פרק י סעיף טו

36 אין כאן אמירה האסורה כשאומר לו איני צריך אור וכשהגוי מוציא או מנתק את המנורה אין כאן הנאה ממעשיו כיון שבכל מקרה מותרת פתיחת המקרר ורק הדלקת אור אסורה והגוי מנע את פעולת הדלקת האור האסורה בשבת אבל פתיחת הדלת .מותרת