מח. שעון שבת חשמלי -  מותר לכוון ביום שישי שעון שבת
מכאני ואפילו דיגיטאלי על מנת שיפעיל את המזגן או
האורות חשמל בבית, ובשעת הצורך אפשר לחבר גם למכשיר אינהלציה.

מט.כוונו בשבת - בשבת אסור לכוין שעון על מנת  שידליק או
.49יכבה את המכשירים ואפילו שפועל באופן מכאני

נ.
כיוונו ביום טוב - מותר לכוון ביו"ט שחל ביום
.50שישי על מנת שידלק בשבת

נא.
הארכת זמן דליקה -  בשעת הצורך אפשר להאריך זמן
הדלקה של שעון שבת מבלי הפעלת חשמל ויש לעשות
תנאי פעם בשנה שאני מתנה שיכול להזיז את השעון שבת.

נב.
תנור - שנכבה על ידי שעון שבת יש להחמיר ולא להכניס
לתוכו מאכלים שהתבשלו וקרים על מנת שידלק החשמל
.52ויתחמם על התבשיל

נג.
פלאטה של שבת -  שעון שבת שכיבה פלאטה חשמלית
מותר להניח על הפלאטה בשבת מאכל מבושל אפילו לח
כגון מרק או רוטב כדי שהפלאטה  תידלק בעוד זמן ותחמם
.53את התבשילים. כן כתב ביביע אומר חלק י סימן לח

כ"כ ביבי"א חלק י סימן לח.

נד.
אמירה לגוי -
כשיש חולה או לצורך מצוה כגון סעודת
שבת או לימוד תורה מותר לומר לגוי להפעיל שעון שבת
.54ולכוונו כדי שידלק בזמן מאוחר יותר

לא מחכים לצאת השבת!!!
ילדים שומעים ומבינים
ילד שומע את אמא אומרת "נו מתי תצא שבת"
אבא שאומר "'עוד שעה יוצאת שבת ברוך ה"
משפטים אלו משדרים טורח
כך הילדים מבין שבשבת
מחכים להבדלה...

 48. אע"פ שיש פוסקים שכתבו להחמיר בזה משום זילותא דשבת ועוד טעמים מכל מקום

49. .כבר הכל נהגו להשתמש בשעון שבת למכשירי התאורה בבית וכן למזגן ולמאוורר

50. . כל ההיתר הוא כשעושה כן לפני שבת אבל בשבת אין להתיר כ"כ בשו"ת יבי"א חלק ג או"ח סימן יז שיש להתיר ג"כ לכוין את השעון ביו"ט שחל בע"ש לגרום להדליק את החשמל בשבת. שהרי כל איסור הדלקת החשמל ביו"ט היא . מדרבנן משום דהוי מוליד אש

51. כתב בשו"ת יבי"א חלק ג או"ח סימן יח שאם כיון השעון מע"ש לכבות החשמל בליל שבת בשעה מסוימת, ושוב נמלך בליל שבת להשאירו דולק עד שעה מאוחרת יותר, מותר .לו להאריך את זמן הדליקה

52. כיון שיש כאן מחזי כמבשל אבל מי שעושה כן אין ל מחות בידו כיון ש יש להם על מה לסמוך כיון שהתנור מכובה אין כאן חשש של מחזי ולכן מותר להכניס לתוכו דבר מבושל .ויבש שאין בו חשש בישול אחר בישול

53. . כ"כ ביבי"א חלק י סימן לח

54. כיון שפעולה זו של הפעלת שעון שבת היא אסורה משום גרמא שהוא שבות ואמירה לגוי .במקום שבות מותרת לצורך מצוה או כשיש צורך הרבה