שמות החג

חג השבועות - חג מרובה בשמות וטעמיהם עמהם.

שבועות

"וחג שבועות תעשה לך בכורי קציר חיטים".   (שמות)

"ועשית חג שבועות לה' אלוקיך".                  (דברים)

נתכנה חג השבועות על שם שבעת השבועות שסופרים מיום א' של חול המועד פסח ועד החג.

יש הדורשים - אל תקראו שבועות אלא שבועות (מלשון שבועה) - על שם שתי השבועות שנשבעו באותו יום - הקב"ה לישראל - שלא ימיר אותם באומה אחרת, וישראל להקב"ה - שלא ימירו אותו בקל אחר.

 

חג הקציר

"וחג הקציר... בכורי מעשיך אשר תזרע בשדך".           (שמות)

חג זה חל בתקופת קציר החיטים. בשבועות מסתיים הקציר ועושים חג, שבו מביאים למקדש מן התבואה החדשה.

 

חג הביכורים

"וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם".    (במדבר)

ביום זה מביאים את ביכורי התבואה, שתי הלחם, שנאפו מן התבואה החדשה, לבית המקדש (ביכורים מלשון בכור), ומיום זה והלאה חלה עונת הביכורים. 

 

עצרת

כך כינוי החג בפי חז"ל

חג זה הוא כהמשך לחג הפסח, ושבעת השבועות שביניהם, הם כימי חול המועד, והחג הוא כשמיני עצרת לחג הסוכות.

ביום הזה נעצרים ממלאכה - אין עושים בו מלאכה.

זמן מתן תורתנו

כינוי זה פירושו: יום קבלת התורה.

מדוע לא הוזכר שם זה בפירוש בתורה?

- כדי שלא נייחד את התורה ליום זה בלבד, אלא שנדמה בכל יום ויום כאילו קבלנו את התורה מהר סיני.

 

 

ו' בסיוון - מתן תורה.