חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת פינחס* – בין המצרים

ב"ה

דבר החסידות – פרשת פינחס* – בין המצרים


*) בנוגע לשם פינחס ישנם שתי דעות:  א) שבכל התנ"ך נכתב פנחס (חסר יו"ד) חוץ מפעם אחת.  ב) שבכל מקום פינחס (מלא יו"ד) חוץ מפעם אחת (ראה בית שמואל שמות אנשים פנחס. מנחת שי ר"פ פנחס. ועוד). עכ"פ לב' הדעות, כאן בפ' פינחס הוא מלא – כמבואר בזהר (ח"ג ריג, ב) שהוסיפו לו האות יו"ד לאחר שקינא קנאת ה' – ראה עוד בזה בלקו"ש חי"ח בהוספות עמ' 483.

 

למה פינחס לא מחובר?

 

לאדמו"ר מהר"ש [=רבי שמואל, דור רביעי לנשיאי חב"ד] היה בילדותו חבר בשם פינחס.

פעם שיחקו ביניהם שני הילדים במשחק:

בחצר היתה באר מים עם שני דליים, כשהיו מושכים את הדלי התחתון למעלה – היה הדלי העליון יורד למטה. והמשחק היה שאחד מהם נכנס לדלי העליון וירד למטה, ואז חברו נכנס לדלי שעלה למעלה ומעלה את חברו, וחוזר חלילה.

באחת הפעמים שאדמו"ר מהר"ש ירד עם הדלי למטה – הלך לו פינחס משם ולא העלה אותו. עד שבאו אנשים לשאוב מים ורק אז העלו את בן הרבי מן הבאר.

לאחר מכן פגש מהר"ש את פינחס ואמר לו:

-         מדוע זה שפרשיות חוקת ובלק הם מחוברים לפעמים, וכן מטות ומסעי מתחברים, ופרשת פינחס שביניהם אינה מתחברת עם אף פרשה?

-         אלא התירוץ הוא: שפינחס "איז א שטעכעדיקער" [הוא 'דקרן']...

לימים, כאשר כבר ישב כ"ק אדמו"ר מהר"ש על כסא נשיאות חב"ד – היה פעם לפינחס הזה סכסוך עם חבירו. נכנס פינחס אל הקודש פנימה לבקש שיתערב הרבי לטובתו.

נענה הרבי ואמר:

-         הלוא כבר אמרתי לך שפינחס הוא 'דקרן'...

 (ע"פ 'רשימות דברים' (להרה"ח ר' יהודה חיטריק) עמ' 146)

~~~

"מצב הדורש לעורר ולעודד"

בעקבות הטרגדיה הנוראה בקריסת הבניין בסרפסייד, מיאמי, לאחרי ששבר על שבר השברנו בכמה מקומות, הן באה"ק והן בחו"ל – בחרתי לחרוג ממנהגי ולפרסם חלק ממכתב כ"ק אדמו"ר ובו טללי נוחם ועידוד וחיזוק מרועם של ישראל. מוקדש לעילוי נשמתם של הנספים זכרונם לברכה

וה' יאמר לצרותינו די ויבנה בית מקדשינו ותפארתינו, ויהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.

 

ב"ה,  בין המצרים, ער"ח מנחם אב . .

ה'תשל"ט.       ברוקלין נ.י.

                               אל כל בני ובנות ישראל

                    בכל מקום שהם

                                                                     ה' עליהם יחיו

אחד"ש וברכה!

ומענין תקופה זו וימים אלה:

בטח אין כל צורך לבאר רציניות המצב בהווה בעולם וכן – בנוגע למצב עמנו בנ"י שליט"א בכ"מ, הן באהקת"ו והן בחו"ל, הן בגשמיות והן ברוחניות, ובמיוחד בנוגע לפועל – מצב הדורש לעורר וביחד עם זה לעודד – את כל אחד ואחת מבנ"י שליט"א להיות איתן בבטחונו בהשם, אשר הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, ובלשון נעים זמירות ישראל "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי",

וביחד עם זה לעורר את כאו"א להוספה ביתר שאת וביתר עז בכל עניני יהדות, התורה ומצוותי', והמעשה הוא העיקר: לימוד התורה (הנגלה והפנימיות) בחיות, קיום מצוותי' בהידור, כולל הציוויים דכל מעשיך יהיו לשם שמים ובכל דרכיך דעהו,

ולימוד מיוחד שהזמן גרמא, ע"פ מש"נ ציון במשפט (תורה) תפדה ושבי' בצדקה, לקבוע (ובמקום שכבר ישנם – להוסיף ב)שיעורי תורה בהלכה ופס"ד

ובאם אפשר – בתורת בית הבחירה בית מקדשנו,

ובצדקה – באם אפשר – בצדקת מקדש מעט בתי כנסיות ובתי מדרשות (כולל – ישיבות כו'),

וע"פ מרז"ל ודאי אשר תשובה ותפלה וצדקה מעבירין כו' ועד אשר אתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא, לטוב הנראה והנגלה.

ואף שבטח עושים ומעשים בכ"ז – הרי ע"פ מחז"ל (מכות כג, א) אין מזרזין אלא למזורז, ארשה לעצמי לעורר וכו' עדכ"ז [=על דבר כל זה], ובלשון רבנו הזקן בכיו"ב (אגה"ק סוס"ז), לעורר "להעדפה וזהירות וזריזות יתרה ביתר שאת ויתר עז כפולה ומכופלת למעלה מעלה".

ויה"ר שתיכף בקבלת ההחלטות טובות בכ"ז יקויים, כההבטחה לדניאל (י, יב) "מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין גו' נשמעו דבריך", והרי פס"ד הוא בשו"ע אורח חיים (סו"ס תקעא),

ויהפכו ימים אלה לששון ולשמחה ולמועדים טובים – ובעגלא דידן,

וכימי צאתנו מארץ מצרים . . יראנו נפלאות בגאולתנו האמיתית והשלמה ע"י משיח צדקנו.

בכבוד ובברכה

(חתימת יד קדשו של הרבי)

 

שבת שלום וחודש של נחמה!

 

מבוסס על: "מכתב כללי" לבין המצרים ה'תשל"ט. לקוטי שיחות חלק חי, בהוספות – בין המצרים (עמ' 485-6). בשולי המכתב הובאו ריבוי מקורות ומ"מ ותוספת נופך לכל הכתוב במכתב (מקצת המקורות שילבתי בסוגריים בתוך המכתב).

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.