חומש במדבר

פרשת פינחס- מי היה באמת פינחס ומה פעל למען עם ישראל?

פרשת פינחס- מי היה באמת פינחס ומה פעל למען עם ישראל?

מאת: אהובה קליין.

הפרשה בתחילתה מתארת את פינחס:

"וידבר ה' אל- משה לאמור: פינחס בן אלעזר בן—אהרון הכהן השיב את—חמתי מעל בני—ישראל בקנאו את—קנאתי בתוכם ולא—כליתי את בני ישראל בקנאתי: לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על—בני ישראל: ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את- המדיינית זמרי בן- סלוא נשיא בית- אב לשמעוני ושם האישה המוכה המדיינית כוזבי בת-צור.." [במדבר כ"הי-ט"ז]

השאלות הן:

א] מה המעשה שעשה פינחס – שהיה כה הכרחי באותו זמן?

ב] מי היה פינחס?מה השכר שקיבל?

התשובה לשאלה א]

את פעולתו של פינחס- התורה מתארת בסוף פרשת בלק, עם ישראל היה במצב רוחני ירוד מאד והתחבר למואב וחטא בגילוי עריות ועבודה זרה ואת הגרוע מכל- קוראים אנו בפסוקים הבאים: "והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בוכים פתח אוהל מועד: וירא פינחס... וידקור את שניהם... ותעצר המגפה" [במדבר כ"ה,ו- ט]

פינחס הרג את שני החוטאים- מתוך קנאה לה' ובעקבות זאת נעצרה המגפה בקרב עם ישראל.

לפי דברי רש"י:הסיבה לבכייתם של ישראל באותו אירוע הייתה - כי ראו שמשה היה חסר אונים- לא הייתה לו תשובה למצב הנורא ורפו ידיו מפעולה והנה פינחס בא והציל את המצב.

התשובה לשאלה ב]

הקב"ה הבטיח שכר לפינחס על מעשהו: "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום"

לפי תרגום יונתן בן עוזיאל:הקב"ה הבטיח לפינחס שיהפך למלאך ויחיה לנצח והמטרה כדי שיוכל לבשר על הגאולה באחרית הימים.

נשאלת השאלה, מדוע הוא נבחר דווקא לבשר את הגאולה?

מתברר שפינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן- נקט בשני מעשים מיוחדים למען עם ישראל כשעמדו על סף הכניסה לארץ ישראל:

א] בזמן שעם ישראל התקרב יתר על המידה למואב והייתה סכנת התבוללות בעם, העם היה ממש בסכנה של התרסקות רוחנית,

קם פינחס ועשה את הדבר הנכון ביותר בזמן המתאים, כפי שכתוב: "ויקם מתוך העדה וייקח רומח בידו וידקור את שניהם"

התורה משבחת אותו על מעשהו הנועז: "פינחס בן אלעזר...השיב את חמתי מעל בני ישראל.."

ב] פינחס היה בראש הצבא שיצא לנקום במדיינים, כפו שנאמר: "נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים" והוא הצליח במלחמה וחזר עם חייליו בשלמות.

אחרי שתי פעולות אלה, פינחס זוכה לכהונת עולם.

הרמב"ם מסביר: מה הם הסימנים למשיח:

"ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות ה'"

כלומר- הוא יצליח לאחד את עם ישראל סביב הקב"ה וגם יצליח במלחמות ישראל.

שתי סגולות אלו היו בפינחס ולכן: הוא אליהו שיבוא ויבשר את הגאולה.

בילקוט שמעוני נאמר: "אמר ר' שמעון בן לקיש, פינחס הוא אליהו, אמר לו הקב"ה אתה נתת שלום בין ישראל וביני בעולם הזה, אף לעתיד לבוא אתה שעתיד ליתן שלום ביני לבין בני, שנאמר:הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה'.. והשיב לב אבות על בנים"

גם בזוהר הקדוש נאמר:אליהו הוא כוהן והוא גם פינחס.

רבנו בחיי אומר: כי פינחס נשאר חי ורק שמו השתנה

אחרי שעלה השמיימה- נקרא אליהו.

אש, מים, רוח, עפר והמיתה באה לאדם כתוצאה מהתגברות יסודות אלה על אלה, כגון האש מתגברת על המים, אך אצל אליהו הייתה תופעה מיוחדת כל ארבעת היסודות שבו- היו משולבים זה בזה באופן שווה ולכן נאמר: "הנני נותן לו את בריתי שלום"- ארבעת יסודות הנ"ל יחיו בשלום ביניהם ולכן חייו הם נצחיים.

לסיכום, לפי רוב המפרשים, פינחס נקט בפעולות חשובות במטרה להציל את עם ישראל מהתבוללות, ובעקבות זאת זכה לכך שהפך למלאך- הלא הוא אליהו הנביא שעתיד לשוב אלינו בקרוב לבשר את הגאולה.

לא נותר לנו, אלא לייחל שהגאולה תגיע במהרה לעם ישראל.אמן ואמן.