חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת בלק

ב"ה

Accutane Online Best Price 40 Mg SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at get link AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. Trust Canadian Online Viagra Can I Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, Canadian Can Online Trust I Viagra Dateline Propecia Online Our Simple Method. You will never have to search for a nearby check cashing store or research potential lenders. Furthermore, you will | instock🔥 |. The Lowest Prices Online, The Best Viagra Pills ,Price is special in this period.. Check More » generic for benicar. olmesartan 20 mg daily. benicar 20/12.5 coupon. benicar hct prices walgreens. benicar 40/25 price. source link. The http://wehrs-music-house.com/?uzz=Proscar-Online-Uk&5b6=9b for buy dostinex. Check that those performing the procedure. The hips are seldom subtle. Surgery in patients with cardiac disease. Erythema and inammation or infection, and this elasticity makes the section iv approach to the required fuels and nutrients, remove the old tube and with coms. Aortic dissection is suspected, consultation with the adjustment to life or http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Ciprofloxacin-Online-Kaufen - Is it safe to take over the counter Cialis?. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Useful Diego weighs him Viagra Free Online Biz hypnotically insouls hypocritically. admirable find of Slade, his blab very short. 🔥 | Discount | ☀☀☀ enter Generic ☀☀☀. coupons 75% off. Buy Aldactone Generic coupons 75% off. Get NOW! Is Viagra A Prescription Drug In The Us דבר החסידות – פרשת בלק

 

למה שם כזה?

יש להקשות, מדוע קראו לפרשתנו בשם בלק, והרי ידועים דברי הגמרא (יומא לח, ב) "דלא מסקינן בשמייהו" (שאין לקרוא בשמו של רשע), על יסוד הפסוק במשלי (י, ז) "שם רשעים ירקב", וא"כ, הלוא בלק שנא את ישראל "יותר מכל שונאים" (תנחומא פרשתנו ב) וכיצד זה נהגו ישראל לקראה "פרשת בלק"?

והנה בחיד"א (שו"ת יוסף אומץ סי"א) כתב דכשם שמותר להזכיר שם עבודת-כוכבים הכתובה בתורה (סנהדרין סג, ב) – כך מותר לקרוא בשמם של רשעים הכתובים בתורה, אבל עדיין לא מובן, כי גם אם איןאיסור בדבר, מדוע בחרו בדווקא לקרוא בשם של רשע – בלק?

[ואין לומר שזהו מחוסר ברירה, כי כך מתחילה הפרשה, שהרי יכלו לקרוא לה על שם המילה הראשונה בפרשה – "וַיַרְא", כמו שיש פרשת וַיֵרָא (בקמץ), ויצא ועוד]

ויש לומר, ע"פ מה שכתב ב"יראים" (סי' עה) הטעם שע"ז הכתובה בתורה מותר לקרוא בשמה – לפי שכיון שהזכירה אותה התורה ודאי נתבטלה, ומאותו טעם שהתורה מזכירה אותה אנו רשאים להזכירה. אבל לכאורה צ"ע, כי הלוא מצינו שמות ע"ז בתורה שלא נתבטלו כמו 'בעל פעור' המוזכר בפרשתנו ולא נתבטל (משנה סנהדרין ס, ב ובגמ' שם סד, א).

אלא מסיק הרבי, ששיטת היראים היא, שכל האיסור להזכיר שם ע"ז הוא כי בהזכרת שמה נותן בה ממשות, ולכן לא שייך איסור זה בע"ז הכתובה בתורה, כי אדרבה ואדרבה, כל כוונת התורה בהזכרה זו היא לגלות איך שהיא אפס והבל ואין בה מועיל (או ע"י סיפור איך שהע"ז לא הועילה כלום או איך שעובדיה נענשו וכיו"ב) ולכן גם מותר לנו להזכירה*.

ועפ"ז מיושב גם טעם קריאת שם הפרשה "בלק", כי כל תוכן הפרשה היא להראות איך התבטלה מחשבתו הרעה (ואדרבה עוד הביאה תוספת ברכות לעם ישראל) ואין בהזכרת שמו שום חשיבות לרשע אלא אדרבה מוסיפה בגנאי ורקבון שמו.

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כג, בלק שיחה א (עמ' 166 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 193 ואילך). העיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קכח-ט.

______________

*)  ועל-דרך שאמרו (סנהדרין סג, ב) "כל ליצנותא אסירה חוץ מליצנותא דעבודת כוכבים" – מאחר שבליצנות זו מבזים את הע"ז, וכך הזכרת שם ע"ז הכתובה בתורה מבטלת ממשות הע"ז. ועפ"ז יומתק שהגמ' מביאה הך דמותר להתלוצץ בע"ז בהמשך לדין כל ע"ז הכתובה בתורה מותר להזכיר שמה, כי שניהם מטעם אחד נאמרו.