חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת בלק – טו"ב בתמוז

⭐️ | Best Buy | ☀☀☀ Biaxin Die Off ☀☀☀. Why Do Not Click To Get it. Viagra For Sale Perth coupons 50% off. Get Today! Ciprofloxacin Online Bestellen Xenos Buy Now! clomid and nolva pct for saleformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rss. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is purchasing viagra online illegal No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! | Up to 50% Off🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. ☀☀☀ Generic Viagra Pharmacy Online ☀☀☀,BestBuyPharmacy. Buy Now » | Up to 40% Off🔥 |. Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Where To Buy Propecia ,coupons 75% off. Check More » Www Propecia Online Org. News. Snowbasin Guest Shuttle Service. News. 10 Reasons to Spend Christmas in Ogden Valley. Best Buy For Viagra. Black Friday Special. TAGS. Christmas Deals Events Lodging Open House Resorts Snowbasin Snow Report Specials. Get Updates & More. Thoughtful thoughts to your inbox. Leave this field empty if you're human: Lakeside Resort Properties . Lakeside Resort Properties | Best Deals🔥 |. Online Drug Shop ☀☀☀ where can i buy http://party-bussacramento.com/?aap=Cialis-How-Long-Before-It-Works&200=82 ☀☀☀,Your health is important.. Buy Now » | Best sale🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% Buy Herbal Viagra Australia,coupons 50% off. Buy Now » | FREE SHIPPING 🔥 |. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. ☀☀☀ Viagra Prescription Cost ☀☀☀,We have 🔥 here 25mg, 50mg, 100mg tablets available today. Lowest Prices. Cheap pills Online. Best medications for real men. דבר החסידות – פרשת בלק – טו"ב בתמוז

 

והפכתי אבלם לששון

השנה חל שבעה עשר בתמוז בשבת, ולכן נדחה הצום למחרת ביום ראשון. מצינו בגמרא לגבי ת"ב שנדחה (מגילה ה, ב): "אמר רבי הואיל ונדחה ידחה", כלומר זה שהשבת דוחה את הצום היא "נתינת כח" לדחיית הצום לגמרי, שיבוא משיח צדקנו ו"צום הרביעי . . יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה" (זכריה ח, יט).

הרבי מוסיף, שכבר בשבת זו יש לנו "מעין דלעתיד לבוא", כי עצם זה שאוכלים ושותים בי"ז בתמוז – הרי זו 'הפיכה' של התענית לשמחה ועונג ("וקראת לשבת ענג") ובמיוחד שמצווה לאכול בו בשר ודגים ויין – הרי זה רומז על סעודת הלויתן ושור הבר ויין המשומר, שנאכל לעתיד לבא*.

הפיכת התענית לשמחה קשורה במיוחד לפרשה שקוראים השבת – פ' בלק; כי הסיפור המרכזי של פרשתנו הוא כנאמר (תצא כג, ו) "ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה"! ויתרה מזו: בלעם ניבא על אחרית הימים ומלך המשיח: "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל וגו'" ומפרשה זו למדים על ביאת המשיח מן התורה, כמבואר ברמב"ם (הלכות מלכים פי"א ה"א).

ומכיון שהשנה מתחילים ימי "בין המצרים" בהפיכת הצום לשמחה – מובן שהשנה צריך ללמוד בהם את "הלכות בית הבחירה" לא מתוך רגש האבילות על החורבן, אלא כהכנה והשתוקקות לבית המקדש השלישי.

ובפרט בדורנו ובתקופתנו אנו שלפי כל הסימנים כבר עומדים על סף הגאולה (ואת זה אמר הרבי לפני 24 שנה) הרי צריך ללמוד על בית המקדש והגאולה גם כדי "לחיות עם הזמן" של ימות המשיח, שיבוא בקרוב ממש!

שבת שלום!

 

מבוסס על: התוועדות ש"פ בלק, י"ז (טוב) תמוז ה'תנש"א (נד' בספר השיחות ה'תנש"א ח"ב עמ' 683 ואילך. תו"מ התוועדויות ה'תנש"א ח"ד עמ' 31 ואילך).

 

*) זה מרומז ג"כ בכך שצום הרביעי חל ביום י"ז בגימטריא טוב, שמרמז על שלמות הטוב בגאולה, וכפי שנאמר "אם יגאלך טוב יגאל" (רות ג, יג. וראה אוה"ת בחוקותי ע' תרמא. המשך מים רבים תרל"ו פקל"ב. ועוד( – כיון שהכוונה והתכלית דכללות ענין החורבן והגלות אינו אלא כדי לבוא להעילוי והשלמות דהגאולה (האמיתית והשלמה), היינו, שהגלות הו"ע חיצוני, ופנימיותו היא הגאולה.