חומש שמות

דבר החסידות – פרשת בשלח – יו"ד בשבט

ב"ה

דבר החסידות – פרשת בשלח – יו"ד בשבט

  

לכבוד יו"ד שבט, יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, וחס"ד שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו:

 

בדידי הוה עובדא

מספר הרה"ח הרב שלמה בר-נתן, משפיע בישיבת אהל מנחם מענדל, פעיה"ק צפת:

לפני כ-25 שנה, בהיותי בחור, יצאנו לימי חג הסוכות ל'מרכז-שליחות' למקסיקו.

המטרה היתה פעילות בבתי הספר בימי חול המועד, לספר למאות התלמידים היהודים על החג ולזַכותם במצוות לולב.

ביום הראשון של היום-טוב, יצאנו למבצע לולב לבית רפואה, במרחק הליכה של שעה וחצי. בבית הרפואה קיבלו אותנו יפה ואף הביאו לנו רשימה של כל המאושפזים, כך שהצלחנו לזהות הרבה שמות יהודיים, ולפי רשימה זו יצאנו לפעולה.

כשנכנסתי לאחד החדרים, הצעתי ליהודי לברך על הלולב כרגיל, הוא התעניין מי שלח אותי, וכשאמרתי שאני מגיע מהרבי מליובאוויטש – הוא פרץ בבכי נסער...

לאחר שנרגע סיפר, כי הוא אדם חזק ובריא בדרך כלל, אולם לפני כמה ימים החל להקיא דם וכאשר הבהילו אותו לכאן גילו שיש לו בעיה רפואית נדירה שפגעה במערכת החיסונית שלו בצורה הרסנית (בדוגמת HIV ל"ע), וכי ימיו ספורים...

הוא מספר, שאתמול (ערב חג הסוכות) הוא נפגש עם שותפו, יהודי דתי, וביקש ממנו שיבטיח לו בכל הקדוש והיקר לו שייטפל בנאמנות בכספים שלו וידאג לפרנסת אלמנתו ויתומיו. השותף הזדעזע מהבקשה, וביקש שימסור לו את שמו ושם אמו על מנת לשלוח אותם לציונו של הרבי מליובאוויטש.

אמרתי לו שאני בכלל לא אדם דתי ובקושי מאמין ואפילו איני זוכר את שמי היהודי. הוא הפציר בי שהרבי דואג לכל יהודי וכו' ולמרות שלא הבנתי מה הקשר שלי לקבר של איזה רב בניו יורק – ביררתי עבורו את שמי היהודי ושם אמי ומסרתי לו. אם לא יועיל, לא יזיק. החבר גם הביא לי תמונת הרבי עם תפילת הדרך.

משום מה, התמונה השרתה עלי רוגע מיוחד. ובלילה כשנרדמתי חלמתי שפתאום הרבי נכנס לחדרי, קורא לי בשמי היהודי, ומבטיח לי שאתרפא, רק מבקש שאקבל עלי מצווה, כדי לעשות 'כלי' לברכה.

איך שהתחיל הבוקר, שמתי לב לרחש מיוחד בחדר. האחות סיפרה לי בסוד, שבמהלך הלילה כל המדדים שלי עלו, וכי עושה רושם שאני יוצא מכלל סכנה.

ואז, לאחר כמה שעות, פתאום אתה מגיע ומספר לי שאתה שליח של הרבי מליובאוויטש ומציע לי לקיים מצוה!!! ואיך לא אבכה?

~

סוף דבר, היהודי התרפא והחלים לגמרי ולאחר כחודש נסע לניו יורק לציונו הקדוש של  הרבי להודות על הניסים. הוא גם הוסיף, שהמצווה שקיבל על עצמו – הנחת תפילין מידי יום ביומו.

 (שמעתי מפיו הערב בהתוועדות ליו"ד שבט, בביכנ"ס "היכל הברכה" מרום כנען פעיה"ק צפת)

~~~

"בריש גלי"

 

בפרשתנו (יד, ח) נאמר "ובני ישראל יוצאים ביד רמה". מתרגם אונקלוס: "בריש גלי".

נאמר על כך בספרים (דגל מחנה אפרים כאן) שבמילה "בריש" מרומז הבעל שם טוב:

רבי ישראל בן שרה (וגם רבי ישראל בעל שם)

והרמז בזה:

ידועה אגרת הקודש של הבעש"ט*, שבה הוא מספר כי כשהגיע להיכל המשיח ושאל "אימתי קא אתי מר?" היתה התשובה "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה", וזהו "ובני ישראל יוצאים" – מהגלות – כאשר ברי"ש גלי, כשיתגלה הבעש"ט בעולם.

עוד נאמר בספרים (שם), שבתיבת "בריש" מרומז גם הרשב"י:

רבי שמעון בן יוחאי

וכן האריז"ל:

רבי יצחק בן שלמה

כי ע"י תורתם של רשב"י והאריז"ל תבוא הגאולה, כמפורש בזהר עצמו (ח"ג קכד, ב): "ספר הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמים", אלא שרשב"י והאריז"ל גילו פנימיות התורה רק ליחידי סגולה והבעש"ט גילה חסידות לכולם, בלי הגבלות.

ויש לבאר הטעם בזה שהרמז בפסוק הוא דווקא בלשון התרגום ולא בלשון המקרא עצמו:

המקרא נכתב בלשון הקודש – לשון שכולה קדושה, לאידך התרגום נכתב בארמית – לשון של אומות העולם, וענינו של התרגום הוא להביא את קדושתם של דברי התורה אל תוך לשונות החולין ולרומם אותם לתחום הקדושה.

ולכן מופיע הרמז על הגאולה בלשון התרגום דווקא, שכן גם תכליתה של הגאולה היא (כמו התרגום) להביא את הקדושה אל העולם, יפוצו מעיינותיך חוצה, ולהעלות את כל ענייני החולין לקדושה.

[ממשיך הרבי:]

יהודי כתב לי במכתב, שבתיבת "בריש" מרומז גם הרבי, בעל ההילולא:

רבי יוסף יצחק בן שלום (דובער) [וגם בן שטערנא שרה]

למרות שבדרך כלל אין זה דרך להמציא ר"ת ורמזים, אבל דברים שמצד עצמם הם ברורים ונכונים – יש מקום למצוא בהם גם רמז.

ובכן, דרכו של בעל ההילולא (אדמו"ר הריי"צ) היתה לדבר חסידות בכל מקום, מבלי להתחשב אם זה מקום חסידי אם לאו. יתרה מזו: הרבי השקיע יגיעה רבה בכך, שגם אלה שחסר להם עדיין בקיום המצוות, ועד שאינם מבינים לה"ק או אידיש – יתרגמו להם את חסידות בשפת המדינה.

שבזה אנו מוצאים דמיון בין הנהגתו של הרבי להנהגת הבעש"ט:

שניהם דיברו חסידות באופן שיתאים לכולם, גם אנשים פשוטים. רביים אחרים הנגישו לכל העם את דרכי החסידות, ואילו הבעש"ט והרבי נתנו לכל בנ"י לא רק את דרכי החסידות כי אם גם את תורת החסידות.

ויה"ר שיקויימו דברי הנביא (מיכה ז, טו) "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", גאולה ביד רמה ובריש גלי, ע"י משיח צדקנו, בקרוב ממש.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: שיחת יו"ד שבט ה'תשי"ב – לפני שבעים שנה, נד' בלקוטי שיחות חלק ג, יו"ד שבט (עמ' 872 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 126 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" שמות (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' רלד-ה.

 

______________

*)  נדפסה בגנזי נסתרות אור ישראל ע' כב. ובהקדמה לספר ליקוטי אמרים להה,מ ממעזריטש. 

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.

 

תשובההעברה