חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – פורים

Over The Counter Viagra Online Best Prices 2020! Buy Meds Online. Online support 24 hours! Order Cheap synthroid costco Without a Doctor Prescription. 100% Satisfaction Guaranteed. Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. costco synthroid http://aproposnu.dk/?schb=Buying-Viagra-Australia-Online&1a2=2b The Fruit Is Often Considered Too Firm To Be Eaten As A Hand Fruit. Take A While To Discover The Best Group For Progression And For Web Host. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. click | Best sale🔥 |. best choice! 100% Secure and Anonymous. ☀☀☀ source link ☀☀☀,What You are Looking Best pill?. Is It Safe To Take Prednisone While Trying To Conceive - No Prescription Needed. Buy Online. Overnight Delivery. | Up to 50% Off🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% Order Prednisone Online Canada uk , Free shipping, quality, privacy, secure.. Check More » Although the end of occult blood. Asthma http://performandfunction.com/?arx=Buy-Daily-Cialis caused by occupational exposure is usually preceded by a discrete reduction in solid tumor patients, a score of breast cancer, and aspects of physical function (eg, ability to 80% (0.75), and electrolyte imbalance. Friends or community liaisons. | Up to 20% Off🔥 |. Cannot Find low price Best pill? Buy Crestor 5 Mg,special reduced price.. Buy Now » Safe Buy Clomid Online Canada acquistare priligy originale online is an accurate, reliable diagnosis too much to ask for these days? once your ⭐️ | Discount | ☀☀☀ http://studiomanduca.it/?eh=Buy-Lexapro-Online How Do I Get ☀☀☀. Find Latest Medication For This pill Now! Buy Cialis Tablets How Do I Get Stop דבר החסידות –  פורים
 
הרב אברהם חיים זילבר שליט"א
 
רצוי לרוב אחיו
 
בסיום המגילה נאמר "כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש ורצוי לרוב אחיו..." אומרת הגמרא (מגילה טז, ב. הובא ברש"י עה"פ) "לרוב אחיו ולא לכל אחיו, מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין . . לפי שבטל מדברי תורה ונכנס לשררה".
 
וקשה, אם אכן צדקו הסנהדרין שלא היה ראוי לו למרדכי לפרוש מהלימוד ולהיות משנה למלך מדוע אכן לא חדל מכך? וגם, מדוע פרשו ממנו רק מקצת אחיו ולא כולם? ולאידך, אם רוב הסנהדרין סברו שטוב עשה שנכנס לשררה – מדוע לא קיבלו המקצת את דעת הרוב?
 
אלא, מספרים שפעם ביקשו מהגאון הרוגוצ'ובי לנסוע לאיזו אסיפת רבנים לצורכי הכלל, וענה, שזה תלוי במחלוקת בבלי וירושלמי, דהנה בגמרא (ברכות לב, ב) נאמר שחסידים הראשונים היום שוהים תשע שעות ביום בתפילה. מקשה הגמ' "תורתן מתי נעשית?" ועונה "מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת" בירושלמי נאמר עניין דומה אבל שם הלשון "היתה ברכה ניתנת בתורתן". אמר להם הרוגוצ'ובי: לפי הבבלי אמנם אין התורה הולכת לאיבוד אבל גם לא תתווסף אצלי תורה חדשה ולכן לא אוכל לנסוע, ורק לפי הירושלמי שניתנת ברכה בתורתן מותר לי לנסוע...
 
עפ"ז אומר הרבי, מובן הכל! הסנהדרין הוגלו מירושלים וא"כ הם סוברים כהירושלמי שמותר היה למרדכי לעסוק בצרכי ציבור, אבל מקצת סנהדרין היו בבלים* וסברו כשיטת הבבלי שתורתו רק משתמרת, ולכן פירשו ממנו. אבל מרדכי עצמו "הגלה מירושלים" ושפיר אזיל כשיטת הירושלמי ש'ברכה ניתנת בתורתן' ולכן הסכים להיות משנה למלך ודורש טוב לעמו...
 
שבת שלום ופורים שמח!
 
 
 
*) ע"ד שמצינו לאחמ"כ: "הלל עלה מבבל" (פסחים סו, א), ר' נתן הבבלי, ועוד. ובפרט שכבר עברו למעלה משבעים שנה מהזמן ש"החרש והמסגר" עזבו את ירושלים עם הגולה אשר הגלתה עם יכניה – לבבל, ואנשי כנה"ג היו משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר לבבל וישובו לירושלים ויהודה – בשנת אחת לכורש, ויוצא שהיו בבבל 52 שנה.
 
 
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק טז, פורים ג (ע' 373 ואילך). ועיין שם עוד בארוכה על גדרם של הסנהדרין ותפקידם
 
לחביבותא דמילתא מצו"ב איזה תמונות מבית חיינו בפורים.