פרשת וארא

דבר החסידות – פרשת וארא

ב"ה     

לע"נ הרה"ח ר' מנחם בן ציון ב"ר חיים דוד ז"ל וילהלם, שקירבני ללימוד התניא ולחסות תחת צילא דמהימנותא כ"ק אדמו"ר. נלב"ע ביומא דהילולא רבה כ"ד טבת ה'תנש"א. ת.נ.צ.ב.ה. Ÿ ולזכות – יבלחט"א – בננו (שנקרא על שמו) בן ציון שי', לרגל יום הולדתו העשירי, כ"ה טבת, לאורך ימים ושנים טובות.

—Ÿ–

דבר החסידות – פרשת וארא

 

ייחוסו של משה

 

סיפור מסורתי לפרשת וארא:

מעשה בחסיד אחד שהיה סוחר עצים. מידי תקופה היה מעביר את הסחורה על גבי רפסודות וכך העבירם את הנהר.

פעם היה חורף עם כפור גדול ושכבת קרח עבה כיסתה את פני הנהר. החסיד עמד לפני נזק כספי עצום.

בצר לו נסע החסיד לרבו ושפך את נפשו על גודל הנזק הצפוי לו.

אמר לו רבו:

-         בפרשת וארא (ו, כא) נאמר "ובני יצהר קרח ונפג וזכרי". קרח – פירושו הקרח והכפור. ונפג – יפוג וימס. וזכרי – שזאת יהיה לזכרון עולם שבפרשת וארא ימס הקרח.

וכך הוה, שבפרשת וארא בכל שנה ושנה נמס הקרח מעל גבי הנהר.

הרב נחום לבקובסקי, משגיח בישיבות תו"ת באירופה, ששמע את הסיפור מאותו יהודי – נהג לספר שמאז בכל שנה ושנה, בכל מקום שהיה, עקב וראה איך שנמס הקרח או השלג בפרשת וארא...

(שמעתי מפי הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי ר"י חח"ל צפת, ששמע מפי ר' נחום הנ"ל, והוסיף שגם הוא ואחיו הרב שניאור זלמן ווילשאנסקי ר"י חב"ד מוריסטאון עקבו וראו כל שנה איך שקרח או שלג נמסים בפרשה זו)

 

~~~

בפרשתנו (ב, ו) מסופר: "ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה". מפרש רש"י "יוכבד דודתו – אחת אבוהי. בת לוי אחות קהת".

מפרשים* מסבירים, שהצורך בפירושו של רש"י הוא: כי פירוש "דודתו" בשאר המקומות בתורה הוא לא "אחות אביו" אלא "אשת אחי אביו" [כמו בפרשת עריות (אחרי יח, יד): "ערות אחי אביך . . אל אשתו לא תקרב דודתך היא" ואילו ב"ערות אחות אביך" (שם, יב) לא נאמר "דודתך"].

ולכן מדגיש רש"י שכאן הפירוש הוא שונה, והיא אכן היתה אחות אביו.

אבל עדיין צריך להבין:

א)    לשם מה צריך רש"י להוסיף "בת לוי, אחות קהת", פרטים הידועים כבר לתלמיד (רש"י ויגש מו, טו)?

ב)    גם אם נניח שמכיון שזה נכתב בספר בראשית – מוצא רש"י לנכון לחזור על כך שוב שהיא בת לוי – עדיין קשה מדוע צריך להוסיף "אחות קהת"?

ג)     מכיוון שבכל מקום הפירוש של "דודתו" היא אשת אחי אביו – מניין לו לרש"י שכאן הפירוש שונה, שהרי יתכן שיוכבד היתה גם אחות אביו וגם אשת אחי אביו! כי אולי היו ללוי שתי נשים, ואחד מאחי קהת – שהיה אחיה של יוכבד רק מן האב – נשא אותה, וגרש אותה, ואז נשא אותה עמרם?

ולמרות שלפי פירוש זה צריך לחדש שללוי היו שתי נשים, וגם שיוכבד היתה נשואה כבר פעם לפני נישואיה לעמרם – אבל זה עדיין עדיף מלפרש את המילה "דודתו" באופן חדש, שונה מבכל התורה! [ובפרט שלדעה מסויימת בגמרא* מוכרחים לפרש שללוי היו שתי נשים]

ויש לומר הביאור בזה:

כשהתורה אומרת שיוכבד היתה דודתו של עמרם – בפשטות רוצה התורה לציין בזה את מעלתה, שהיתה מיוחסת. ולכן, אילו היה הפירוש כמו בכל מקום אשת אחי אביו – אין בכך כל ייחוס, כי מה בכך שהיתה נשואה לפני זה לאחד מאחי קהת (ואדרבה: לפי זה יוצא שהיא גרושה).

– לכן מדגיש רש"י שהפירוש כאן במילה "דודתו" היא "אחת אבוהי", כי אם היא אחות אביו של עמרם – הרי היא מיוחסת כמו עמרם.

– ורש"י מוסיף "בת לוי", שזהו הייחוס שהתורה מתארת (שמות ב, א): "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי".

– ואח"כ מוסיף "אחות קהת", שבין בני לוי גופא היה קהת חשוב יותר משאר אחיו (כמובן מזה שעבודת קהת היתה ב"קדש הקדשים – המקודש שבכולן" – במדבר ד, ד ובפירש"י שם).

ומדוע חשוב לפסוק להדגיש שהיא דודתו, דבר האסור לבני ישראל?

אלא, מבואר בקבלה ובחסידות**, שהטעם לאיסורי עריות שבתורה הוא כי הם ייחודים נעלים ביותר [כמו יחוד ז"א ומלכות שנקראים אח ואחות], שמצד גודל מעלתם אין עולם הזה יכול לקבלם, ולכן הם גורמים לנזק רוחני, על דרך שנאמר בבן זומא "הציץ ונפגע" כשנכנס ל"פרדס" (חגיגה יד, ב), מאחר שלא יכל לקבל אור נעלה כזה – הוא ניזוק ממנו (בדוגמא למי שמסתכל בשמש ללא מגן).

ולכן, למרות שהיו כאלה שכן יכלו להשיג דרגות גבוהות (כמו רבי עקיבא שכניסתו לפרדס לא הזיקה לו ואדרבה הביאה אותו לדרגות נעלות ביותר) – הרי מכיוון שמתן תורה היא באופן של "תורה אחת יהיה לכם" (שלח טו, כט) – נאסרו העריות על כולם.

אבל לפני מתן תורה, שזיווגים אלה טרם נאסרו, מובן שאלה שהיו מסוגלים להכיל גילויים נשגבים אלה – הרי לא זו בלבד שלא היה בזה חסרון, אלא אף מעלה גדולה (וכפי שמצינו שהשבטים נשאו את אחיותיהם לנשים – רש"י וישב לז, לה), ולכן מדגישה התורה שגם משה רבינו הגיע מזיווג נעלה וגבוה – יוכבד דודתו.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ו, וארא שיחה א (עמ' 42 ואילך, וכן במתורגם ללה"ק עמ' 45 ואילך)חלק החסידות מבואר בלקו"ש ח"ה עמ' 273-4 (ובלה"ק 273) ובקיצור – בח"ו שם הערה 19. העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" שמות (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' פא-ד.

 

______________

*)  לשיטת ר' אליעזר (סנהדרין נח, א) שאחות אביו מן האם אסורה לבן נח – גם לפירוש "אחת אבוהי" מוכרח לומר שללוי היו שתי נשים ושיוכבד היתה אחות קהת מן האב בלבד ולא מן האם (שם, ע"ב). אבל לפי דרך הפשט, מכיון ש[בנוגע לדיני עריות] "אין אבות לבני נח" (רש"י וירא כ, יב) – הרי אחות אביו מותרת.

 

**)  ראה סידור עם דא"ח קב, ב-ג, קה, ג ואילך. דרך מצוותיך כט, ב ואילך.

דבר החסידות – פרשת וארא

ב"ה     

לע"נ הרה"ח ר' מנחם בן ציון ב"ר חיים דוד וילהלם ז"ל, שלימדני תניא וקירבני לחצרות קדשו של הרבי. נלב"ע כ"ד טבת ה'תנש"א. ת.נ.צ.ב.ה.

v v v

 

דבר החסידות – פרשת וארא

איך להשתמש ב"מטה"

 

מספרים, שפעם הגיע אחד ה'מגידים' לעיירה אחת לשבת קודש, ובדרשתו שפך אש וגופרית על הנוכחים והוכיחם קשות על כל עוונותיהם והוסיף לתאר לפניהם את העונשים שעתידים לבוא עליהם ח"ו, וגעו כל העם בבכיה.

באותה שבת הזדמן שם בעיירה רבי שמואל מונקס, מחסידי אדמו"ר הזקן (בעל התניא(, שהיטב חרה לו איך שהמגיד מדכא את עם הקודש ועוד מקלל אותם, בפרט שהבחין בו באותו מגיד שאין תוכו כברו.

במוצאי שבת, הלך ר' שמואל לאכסנייתו של המגיד, וכשנכנס לחדרו שלף סכין גדולה מחיקו, באומרו למגיד: "זה זמן רב שאנו מצרים על כך שאין באזורינו קברי צדיקים, והנה זימן לנו ה' צדיק כמוך. לכן החלטנו לקבור אותך כאן בעיירה, למען יהיה לנו קבר הגון להתפלל בו!"

-         המגיד נבהל מאוד, והשיב שאיננו צדיק גדול כל כך וכי לפעמים גם הוא נכשל בעבירות קטנות...

-         אבל ר' שמואל השיב "עדיין צדיק אתה לעומת תושבי העיירה החטאים" והניף את הסכין.

-         ראה המגיד כי כלתה אליו הרעה וזעק שאיננו צדיק כלל והחל לפרוט חטאים חמורים שנכשל בהם.

-         או אז גער בו רבי שמואל: "איך אתה מעז להטיף ולגעור ביהודים תמימים וצדיקים אלה, כאשר אתה בעצמך נכשלת בכאלו עוונות חמורים"...

(מפי חסידים)

 

~~~

על הפסוק (פרשתנו ז, יב): "וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים, ויבלע מטה אהרן את מטותם" מפרש רש"י: "מאחר שחזר ונעשה מטה, בלע את כולן".

וצריך להבין:

א)    כאשר אמר הקב"ה למשה ואהרן (ז, ט) "כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת", נאמר רק "ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין", ומניין הגיע לפתע נס נוסף, שכלל לא הוזכר בדברי הקב"ה, שמטה אהרן יבלע את מטותם*?

ב)    מדוע נחוץ לרש"י לספר ש"מאחר שחזר ונעשה מטה, בלע את כולן"?

וביאור העניין:

על הפסוק "תנו לכם מופת" מפרש רש"י "מופת – אות, להודיע שיש צורך (צרוך) במי ששולח אתכם". והפירוש בתיבת "צורך" (או "צרוך") כאן – "לשון יכולת וממשלה"**.

כלומר, בנוסף לעשרת המכות שהראו את כחו ויכולתו של הקב"ה להעניש את מצרים – רצה הקב"ה שבתור הקדמה למכות תתגלה היכולת והממשלה של הקב"ה על המצרים.

ממילא מובן, ש"ויבלע מטה אהרן את מטותם" לא היה דבר נוסף (שנוצר עקב הפיכת מטות החרטומים לתנינים), אלא זו היתה כל המטרה של מופת המטה להראות את שליטתו המוחלטת של הקב"ה על המצרים – שמטה אהרן בולע את מטות חרטומי מצרים***.

על פי זה מובן מדוע מוסיף רש"י שלאחר שנעשה מטה בלע את כולן – כי "מטה" מבטא כח וממשלה, מקל לרדות (ראה רש"י וילך לא, ז, וראה גם שמו"ר כאן), וזה מדגיש כאן את היכולת והממשלה של הקב"ה מעל המצרים.

מכיוון ש"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" (משנה פסחים קטז, ב), מובן שמכל פרט בסיפור יצי"מ יש גם הוראה בעבודת ה' שלנו.

ובנוגע לענייננו; כאשר יהודי ניגש לפעול על יהודי שני ולהחזירו למוטב, יש לפעול גם כן על פי הכתוב כאן:

א)    הפעולה צריכה להיעשות על ידי "מטה אהרן", עליו נאמר (אבות פ"א מי"ב) "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה", כלומר, רק אדם שהוא חדור באהבת ישראל בדוגמת אהרן הכהן רשאי להשתמש ב"מטה", וכך לא יהיו מעורבות שום מידות רעות בתוכחה לאותו יהודי.

ב)    גם כאשר לפעמים האדם השני נמצא בשפל המצב כזה, עד שיתכן שהעצה היחידה איתו היא פעולה של "בליעה" – לפעול אצלו ביטול מציאות עצמו – הרי זה צריך להיות באופן של "אחר שחזר ונעשה מטה", כלומר, שהבליעה לא תיעשה כאשר הוא "תנין" מתוך להט וכעס (כטבעו של תנין להפחיד ולהזיק), אלא ללא הרגשת עצמו, כמו מטה דומם, ודווקא כך יצליח שיבלע ה"היפך הטוב" של השני וייעשה אף הוא מתלמידיו של אהרן הכהן.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כו, וארא שיחה ב (עמ' 49 ואילך, ובמתורגם ללה"ק עמ' 57 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" שמות (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' צד-ו. ועיין בפנים השיחה יסודות עמוקים באופן הנס, לפי דברי המפרשים השונים. וכאן הצגנו רק תמצית נקודה אחת מהשיחה.

 

______________

*)  ואין לתרץ, כמובן, שמכיון שקרה כאן דבר חדש, שחרטומי מצרים השליכו איש מטהו ויהיו לתנינים, לכן נצרך נס נוסף לבלוע את מטותם – שהרי הקב"ה ידע את כל זה מראש ובכל זאת לא אמר את המופת הזה.

 

**)  חזקוני ופי' הרא"ש (הדר זקנים) כאן, וראה גם רא"ם, גור אריה ושאר מפרשי רש"י.

 

***)  ומה שמלכתחילה נצטווה אהרן רק "והשלך גו' יהי לתנין" – ולא נזכר ע"ד מופת הבליעה – י"ל כי "והשלך" דאהרן פעל רק "יהי לתנין", משא"כ (החזרה למטה ו)מופת הבליעה לא היתה תוצאה מפעולת אהרן.

דבר החסידות – פרשת וארא

ב"ה

דבר החסידות – פרשת וארא

 

העומק שמאחורי מכת ברד

במכת ברד שבסיום פרשתנו נאמר (ט, כד) "ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד". וצריך להבין לאיזה צורך היה האש? הרי נאמר "ויך הברד . . את כל אשר בשדה", שזה היה ע"י קושי הברדשהכה ושבר את כל אשר בשדה, ומה התועלת באש, עד שהוצרך לזה "נס בתוך נס" (כמובא ברש"י)*?

גם, מהי הסיבה שדווקא אחרי מכה זו אמר פרעה "ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים" שזוהי הודאה כללית בצדקת ה', בניגוד לשאר המכות שרק הסכים לעניין שילוח בני ישראל?

אלא, הדבר יובן בהקדם מש"כ בהפטרת פרשתנו (יחזקאל כט, ג), שמתאר את גאוותו של פרעה "אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני" וכפי שמפרש רש"י במקום: "איני צריך לעליונים, כי יש לי יאורי מספיק כל צרכי", היינו שפרעה והמצרים בכלל לא הכירו בכך שהשפע שלהם מגיע מלמעלה [ראה בארוכה ב"דבר החסידות – פרשת ויגש"].

ולזה הגיעה מכת ברד – שהראו להם שהכל תלוי בעליונים, ואם אינם מאמינים בזה הרי ההשפעה מלמעלה עצמה תיהפך לברד, וכפי שנאמר "וימטר ה' ברד" – בתחילה מטר ואח"כ נעשה ברד (ילקוט שמעוני פרשתנו רמז קפו) ועל ידה ילקו!

והנה גאוה באה מאחת משתי סיבות:

א)    קרירות – שהוא קר בתכלית והאדם השני לא נוגע לו כלל.

ב)    חמימות – שהוא אוהב את עצמו ולהוט בתאוות שלו עד שאין לו מקום לזולתו.

וזו היתה הכוונה בכך שהאש היה בתוך הברד: כי במדת הגאווה, גם כשכלפי חוץ נראית רק קרירות וחוסר איכפתיות – הרי אין זה בגלל שהוא אדם קר, כי בפנים הוא להוט ושקוע לגמרי בעצמוומכך נובעת הגאווה, ולכן גם הברד, שהוכיח את גאוות פרעה, היה קרח מבחוץ אבל אש מתלקחת מבפנים!

ודווקא על ידי מכה זו שהדגימה את כללות ההנהגה של ארץ מצרים (ש"איני צריך לעליונים" ו"לי יאורי ואני עשיתיני") – הגיע פרעה להודאה כללית ש"אני ועמי הרשעים" ו"ה' הצדיק"**!

שבת שלום!

 

מבוסס על: "רשימות" חוברת כז. נדפס בתוספת הערות ומקורות ב"אוצר רשימות" (קה"ת תשס"ח) עמ' כט ואילך. הרעיון לעיבוד מה"דבר מלכות" השבועי (הוצאת 'חזק') עמ' מח.

______________

*) בשמו"ר מבאר פעולת האש שאחר שהלקהו הברד שרפו האש, שזהו מ"ש "מתלקחת" – "מת לקחת, לאחר שמכהו הברד לוקחו האש ושורפו" (היינו שהאש שורפו לאחר שמת כבר במכת הברד) אבל עפ"ז מתחזקת עוד יותר השאלה מהו הצורך בשריפה לאחר שכבר לקה ומת ע"י הברד.

**) נראה שהרבי סיים את הרשימה בפסוק בסדר הפוך ["אני ועמי הרשעים" ו"ה' הצדיק"], כדי לסיים את הרשימה בדבר טוב – עורכי "אוצר רשימות".

פרשת וארא- גילוי האור בפרשה- כיצד?

פרשת וארא- גילוי האור בפרשה- כיצד?

מאמר מאת: אהובה קליין.

[לעילוי נשמת אמי-חיה ז"ל בת בן ציון]

פרשה זו פותחת  בדברי ה' אל משה: "וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה': וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם: וגם הקימותי את- בריתי איתם לתת להם את-ארץ כנען את ארץ מגוריהם אשר גרו בה: וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי" [שמות ו, א-ו]

השאלות הן:

א] מדוע מופיע בפסוק אחד מידת הרחמים ומידת הדין?

ב] מדוע הוזכרו האבות בדברי ה' אל משה?

ג]  כיצד השפיעה צעקת בני ישראל  על ה'?

מידת הדין ומידת הרחמים

רבי משה בן חיים- בעל ה"אלשיך" אומר:" שנינו במסכת סוטה [י"ד, ע"א]:

"תפילתם של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממידת אכזריות למידת רחמנות" [הכוונה: ממידת הדין למידת הרחמים],אך לגבי המצרים התרחש תהליך הפוך כפי שנאמר בסוף פרשת "שמות": "ויאמר ה' אל משה: עתה תראה אשר אעשה לפרעה.."[ו', א]  ופירושו של דבר ,שמידת הרחמים- לגבי פרעה- תיהפך למידת הדין עד הזמן בו יחליט לשלוח את עם ישראל ממצרים. לכן התורה פותחת בהדגשה במילים: "וידבר אלוקים [מידת הדין] אל משה, ויאמר אליו אני ה' "- מידת הרחמים.

כוונת התורה להגיד כי לגבי עם ישראל הנמצאים במיצר ועוברים ייסורים קשים- כעבדים במצרים-אליהם ה' יתייחס במידת הרחמים ובסופו של דבר, יגאלם מאפלה  לאורה, ואילו אל פרעה ה' יתייחס במידת הדין.

הרב  ברוכ'ל  ממז'בוז' [שהיה נכדו של הבעל שם-טוב], פירש את הפסוק מתוך תהלים:

"אך טוב לישראל, אלוקים לברי לבב" לגבי עם  ישראל  באופן כללי - הקב"ה מתנהג במידת הרחמים- הדבר מתבטא במילים: "אך טוב לישראל" ומנגד לגבי מנהיגי העם הוא מתייחס במידת הדין, הדבר  מתבטא במילים-"אלוקים  לברי לבב"[תהלים ע"ג, א]

האורח חיים מבאר : מצד אחד ה' מדבר עם משה במידת הדין וזה מתבטא: בשם-"אלוקים"

ומצד שני ה' מראה למשה גם את מידת הרחמים בדברו עימו כמו שנאמר: "אני ה' "

הזכרת אבותינו: אברהם, יצחק ויעקב.

האורח חיים מסביר :מדוע הקב"ה  מזכיר את האבות באופן מפורט- היינו-אברהם, יצחק ויעקב?

מתברר  שכל אחד מהם מצטיין במשהו ייחודי:

אברהם  מוזכר , מפאת הכרתו בקב"ה מבלי שזכה תחילה משהו ממנו- מבלי שהכיר  את מידות ה' והנהגותיו תחילה, ועל כך הערכתו  של ה'  אליו כפי שמוזכר  בישעיהו [מ"א, ח]:"ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אוהבי"

אברהם אהב והיה דבק  בה'  על אף הניסיונות שה' ניסהו .

את יצחק הקב"ה הזכיר בשל ניסיון העקדה שהיה מוכן להגיש את צווארו למאכלת בעודו שוכב על המזבח.

ויעקב הוזכר  בשל ייחודו -היות: "ולא  יצתה ממנו טיפה מאוסה כישמעאל ועשיו"- כלומר מיעקב לא יצא זרע רע- אלא כולם היו טובים- בהשוואה לאברהם שיצא ממנו אחד צדיק- יצחק, אך גם רע- ישמעאל. אצל יצחק היה הטוב- יעקב - והרע היה עשיו.

המשותף לאבות- שה' ניגלה אליהם באל שדי שהוא בדרגה פחותה מהדרגה שה' התגלה למשה-שהוא בשם ה' באומרו: "אני ה'.

בכך רצה ה' להודיע למשה שהוא כפוי טובה כלפי ה' ,היות ולא העריך מספיק את הדרגה הגבוהה באמצעותה פנה אליו ה' בדברים  ואילו הוא  דיבר אל ה' "במיעוט דרך ארץ"

רש"י אומר רעיון דומה: אלוקים  לא נגלה ליצחק מפני היותו  הבן של  אברהם ולא פנה אל יעקב מכוח היותו נכדו של אברהם-אלא כל אחד מהם הוא :"אב" בפני עצמו מתוך מעמדו הייחודי שזכה  לדבר עם השכינה.

מפרשים רבים טוענים: כי ההתגלות אל  משה הייתה בעוצמה גדולה יותר מאשר ההתגלות  אל האבות.

רעיון מעניין זה אומר הכוזרי [במאמר שני סימן ב' ] הדבר נובע מפני שבדורו של משה כבר  עם ישראל היו "רבים"  והספק היה מכרסם בלבבם ובדעתם.

לעומת זאת, האבות היו טהורים בליבם, למרות שבמהלך חייהם עברו תקופות קשות ורעות-אמונתם הייתה חזקה בה' ולא נפגמה לעולם. לכן ה' פנה בעוצמה רבה יותר אל משה ודורו על מנת לשכנע אותם באמונה בו.

צעקת בני ישראל.

צעקת בני ישראל מוזכרת כבר בפרשת שמות, שם נאמר: "ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים וייאנחו בני ישראל מן- העבודה ויזעקו ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה, וישמע אלוקים את נאקתם ויזכור את בריתו  את- אברהם ואת יצחק ואת יעקב : וירא אלוקים"[שמות ב, כ"ג-כ"ד]-  אלה היו ימים קשים של עינוי ועבודה קשה-  הגלות הייתה ארוכה מאד ובני ישראל צעקו אל ה' ושוועתם הגיעה אל ה'.

רבינו בחיי אומר: עם ישראל הגיע כבר אל הקץ  כבר לא היו ראויים לגאולה, אבל מרוב שצעקו אל ה' מתוך העבודה, הקב"ה מייחס חשיבות רבה לתפילתם של ישראל וזה מודגש פעמיים: "וייאנחו בני ישראל מן העבודה ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה, הדבר בא ללמדנו שאינה דומה תפילה מתוך צער ודוחק לתפילה  רגילה, היות ותפילת ישראל הייתה מתוך המיצר –והיא נחשבה לתפילה מושלמת ועלתה אל ה'.

כפי שנאמר  על יונה הנביא[יונה ב'] שאמר בתפילתו : "בהתעטף עלי נפשי את ה' זכרתי ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך", יונה הבטיח שתפילה הבאה מתוך עומק נפשו של אדם ומתוך צערו -  היא המתקבלת אצל ה'.

ואפשר  לומר כי זעקה ותפילה  זו של ישראל  -מרמזת  על הגאולה העתידית התלויה בתשובה ותפילה, וההוכחה היא שבגאולת מצרים עם ישראל חזרו בתשובה על חטאיהם והתפללו אל ה'  ואכן נתקבלה תפילתם. ומיד הגיעה הגאולה.

רש"י אומר כי בפרשתנו:  נאמר שה' שמע את נאקת עם ישראל - כדי לקיים את הבטחתו בברית בין הבתרים [בראשית ט"ז, י"ד]"וגם את  הגוי אשר יעבודו  דן אנוכי"-כדי להוציאם ממצרים . "בזרוע נטויה ובשפטים גדולים"[פסוק ו']

ובהמשך ה' מבטיח לגאול את עם ישראל בארבעת לשונות הגאולה: "והוצאתי...והצלתי. .וגאלתי.. ולקחתי"

לסיכום, לאור האמור לעיל: ניתן להסיק כי צעקתם  של עם ישראל במצרים, תפילה  הבאה מתוך  חשכת הגלות, הנאמרת מתוך ייסורים קשים, כאיש אחד , ברמ"ח אברים- מגיעה עד  כיסא  מלכי המלכים  ופותחת שערים לאורות וניסים גדולים כדברי ה':"אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים..."

 

 

 

 

 

דבר החסידות – פרשת וארא

דבר החסידות – פרשת וארא

 

הפליה חיובית

בהתראה על מכת ערוב נאמר בפרשתנו (ח, יח) "והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב" – שאצל בני ישראל לא יהיה ערוב.

וצריך להבין, מדוע בשלושת המכות הראשונות לא נאמר בכתוב שהם לא היו אצל בנ"י? ואם משום שאין צורך כי זה דבר פשוט – מדוע כן מפרשו הכתוב במכת ערוב?

ואמנם יש כאן מחלוקת בין המפרשים: לדעת האבן-עזרא אכן היו מכות דם צפרדע וכינים גם בבני-ישראל (כי "אלה השלש מעט הזיקו") ולדעת הרמב"ם בפירוש המשניות (אבות ה, ד) רק מכת כינים היתה בישראל (אבל "לא היו מצערים אותם").

אולם לדעת רוב המפרשים, ובמיוחד לפי המדרשים, היו המכות למצרים בלבד. ומה טעם נאמר "והפליתי" דווקא בערוב?

מציע הרבי הסבר ע"פ חסידות: כאשר הקב"ה הביא מכה זו, שכשמה כן היא – מערבת את כל החיות יחד, כולל גם נחשים ועקרבים (כפירש"י  ח, יז) – הרי היה מקום לחשוב שאין יותר מחיצות בין אחד לשני וגם בבני האדם נשברו המחיצות ומעתה יכולים בני ישראל להתערב עם המצרים ח"ו, לכן היה צורך להדגיש "והפליתי ביום ההוא . . ושמתי פדות בין עמי ובין עמך".

וההוראה לזמננו: דווקא בשעה שיש עירבוביא בעולם ובזמן שפרצו גדרו של עולם באופן שלא היה לעולמים – יש צורך מיוחד לחזק את המחיצה שבין ישראל לעמים, ודווקא כשבנ"י ישמרו על מחיצה זו הם יהיו מוגנים מן העמים. וזה יסיר ג"כ את המחיצה המפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים ו"מיד הן נגאלים" בגאולה האמיתית והשלמה ע"י משיח צדקנו.

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יא, וארא שיחה ב (עמ' 24 ואילך. השיחה בלה"ק במקור). הרעיון לעיבוד מספר 'מעיין חי' ח"ז עמ' 19 ואילך.

 

דבר החסידות – וארא

דבר החסידות – וארא

 

להפוך את הקור לחום

בפרשתנו מסופר על המכות שהביא הקב"ה על מצרים ע"מ להכניעם ולשבור אותם.

ידועה המשנה (פסחים פ"י מ"ה) "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" ולכן מזכירים יציאת מצרים בכל יום. ומבואר בתניא (פרק מ"ז) שהפירוש "מצרים" הוא היצר הרע שמצר עלינו וכובל אותנו מלקיים את רצון ה', ומזה גם מובן שכשם שהביא ה' מכות על מצרים – צריכים אנו להביא דוגמתן על היצה"ר.

המכות הראשונות במצרים היו דם וצפרדע.

במכת דם – נהפכו כל המים לדם, מה ההבדל בין מים לדם? מים מסמלים קרירות, לעומת זאת דם מסמל חום וחיות, הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא לבטל את ה"קרירות" והאדישות לעניני תורה ומצוות ולהפוך אותם לחמימות והתלהבות.

במכת צפרדע – יצאו צפרדעים לכל מצרים עד לתוך התנורים שלהם. מה הרעיון בזה? אלא, הצפרדעים גדלות בקרבת מים והן מסמלות קרירות, כמו המים. והתפקיד של מכת צפרדע הוא לצנן את החמימות וההתלהבות של היצר הרע, וכאשר אדם עובד על עצמו לא להתלהב מפיתויי העולם – הוא מצליח להתעלות ולגאול את הנשמה מכבליו.

וכאן רואים נקודה מעניינת, שלמרות שבד"כ הסדר הנכון הוא קודם "סור מרע" ואח"כ "ועשה טוב" (תהילים לד), אבל כאשר אדם שקוע בתוך "מצרים" – אז הסדר הוא הפוך: קודם כל מכת דם ואח"כ צפרדע, דהיינו, ראשית יתלהב באש של קדושה ואח"כ יקלף מעליו את ה'קליפות' שמסתירים מעליו את האור האלוקי.

 

מבוסס על:  לקו"ש ח"א עמ' 119 ואילך. מעיין חי ח"ב עמ' 21 ואילך - בלי אחריות כלל וכלל.

 

  1. דבר החסידות – כ"ד טבת

'התנשאות' של רבי

בערב שבת קודש, כ"ד בטבת, חל יום ההילולא של אדמו"ר הזקן, בעל התניא והשו"ע, מייסד חסידות חב"ד.

הרב שלמה י. זוין סיפר, שפעם הגיע 'מתנגד' לאדמו"ר הזקן והוכיח אותו על שנוהג ברוממות והתנשאות; הוא לבוש בבגדים מיוחדים, משרת עומד אצל פתחו וכיוצא באלו.

הרבי כופף את ראשו על זרועו, כמו שעושים בנפילת אפים, אחרי זמן מה הגביה ראשו והשיב לאיש: כתוב (במדבר א, טז) "ראשי אלפי ישראל" שאלופי וגדולי ישראל נקראים ראשים. והנה, הראש והגוף, אף שהם מחוברים, בכל זאת הראש שמים בגד אחד מאשר על הגוף, כיון שהראש צריך להיות מובדל מהגוף. וכן ראשי הדור צריכים להיות מובדלים מהעם.

השואל קיבל את התשובה בסיפוק והלך לו. אולם בנו של הרבי, אדמו"ר האמצעי, ניגש אל אביו ושאל: בשביל להשיב תשובה זו הרי לא היית צריך להניח הראש על הזרוע, ומדוע לא ענית מיד?

השיב לו הרבי: כשטען קרח "כי כל העדה כולם קדושים . . ומדוע תתנשאו?" כתוב "וישמע משה ויפול על פניו" ואח"כ המשיך "בוקר ויודע ה' וגו'", ולכאורה היה יכול להשיב זאת מיד ולמה נפל על פניו? אלא שמשה רבינו חשש שמא שואלים לו זאת מלמעלה וקרח הוא רק שליח, לכן נפל על פניו תחילה, להתבונן אם באמת אין בו שום התנשאות על העם. ורק כשראה שאכן אין – השיב מה שהשיב.

וכן היה – סיים אדמו"ר הזקן – בנדון דידן.


שבת שלום!

 

על פי: סיפורי חסידים – תורה, פ' קרח מס' 354

סיבת הגלות

וַיַּעֲבִדוּ מִצְרַיִם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּפָרֶךְ (א, יג).

איתא בשבת י' ב': לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. והעקידה בריש שער ל"ו הקשה דא"כ אמאי השתעבדו זרע יוסף במצרים והרי לא היו אשמים במכירת אביהם.

והנה התוס' שם כתבו: ואע"ג דבלאו הכי נגזר דכתיב  'ועבדום וענו אותם', שמא לא היה נגזר עליהם עינוי כ"כ אלא ע"י זה שהרי ארבע מאות שנה התחילו קודם שנולד יצחק ל' שנים. והמהרש"א שם כתב דעוי"ל דה"ק דאי לא משקל ב' סלעים כו' לא היה נתגלגל ירידתם בעבירה זו במכירת אחיהם אלא בדרך אחר שלא בעבירה, עכ"ל. ולדבריו מתורצת קושיית העקידה כמובן.

ונראה דלהכי רצו בני אפרים לצאת ממצרים ולא להשתעבד למצריים, כיון דסברו כפשטות ד' הש"ס דמכירת יוסף גרמה לירידת ישראל מצריימה, והם, כזרע יוסף, לא אמורים להיענש על מכירתו של יוסף. 

האם כבד פה כשיר לנבואה?

הֵן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא שָׁמְעוּ אֵלַי וְאֵיךְ יִשְׁמָעֵנִי פַרְעֹה וַאֲנִי עֲרַל שְׂפָתָיִם (ו, יב).

 הנה אמרו חז"ל בשבת צ"ב ב' שאין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשיר, והעקידה בשער ל"ה האריך בדבר, שעל הנביא להיות מושלם בגופו ובנפשו ושלא יהיה בעל מום. והנה העקידה כתב שפרעה לא האמין לד' דברים: כפר הוא בעיקר, כפר בהיות הקב"ה אלהי ישראל, כפר בהשגחתו  יתברך על העולם כולו וכפר בשליחות משה, שגם לאחר שהאמין בה' ובכוחו, עדיין לא האמין שמשה נשלח על ידו, עי"ש ובשער ל"ו.

ונראה דלפי"ז יש לבאר שמשה אמר להקב"ה  שפרעה לא יאמינו שהוא נשלח כנביא ה', כיון שהינו ערל שפתיים, והנבואה אינה שורה אלא על מושלם בגופו שאינו בעל מום, וממילא אינו יכול להיות שליח ה' ונביאו.

 והנה  מעצם זה שמשה היה נביא, חזינן שכבדות פה אינו חסרון בקבלת הנבואה. וכן מצינו שעמוס היה כבד פה וערל שפה, עי' במהרש"א ביבמות ט"ז א' שציין זאת בשם חז"ל במדרשים, והשווה את עמוס למשה בענין זה.  

שבת שלום

 

פרשת וארא - אימתי החלו המצרים לשעבד את ישראל?

פרשת  וארא - אימתי החלו המצרים לשעבד את ישראל?

מאת: אהובה קליין .

בפרשה זו  אלוקים מתחיל  להביא על פרעה ועל עמו את עונש  עשרת המכות, המכה הראשונה הייתה מכת הדם כפי שהכתוב  מתאר:

"כֹּה, אָמַר ה', בְּזֹאת תֵּדַע, כִּי אֲנִי ה':  הִנֵּה אָנֹכִי מַכֶּה בַּמַּטֶּה אֲשֶׁר-בְּיָדִי, עַל-הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּיְאֹר--וְנֶהֶפְכוּ לְדָם. וְהַדָּגָה אֲשֶׁר-בַּיְאֹר תָּמוּת, וּבָאַשׁ הַיְאֹר; וְנִלְאוּ מִצְרַיִם, לִשְׁתּוֹת מַיִם מִן-הַיְאֹר. 

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל-מֹשֶׁה, אֱמֹר אֶל-אַהֲרֹן קַח מַטְּךָ וּנְטֵה-יָדְךָ עַל-מֵימֵי מִצְרַיִםעַל-נַהֲרֹתָם עַל-יְאֹרֵיהֶם וְעַל-אַגְמֵיהֶם וְעַל כָּל-מִקְוֵה מֵימֵיהֶם--וְיִהְיוּ-דָם; וְהָיָה דָם בְּכָל-אֶרֶץ מִצְרַיִם, וּבָעֵצִים וּבָאֲבָנִים.  וַיַּעֲשׂוּ-כֵן מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה', וַיָּרֶם בַּמַּטֶּה וַיַּךְ אֶת-הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּיְאֹר, לְעֵינֵי פַרְעֹה, וּלְעֵינֵי עֲבָדָיו; וַיֵּהָפְכוּ כָּל-הַמַּיִם אֲשֶׁר-בַּיְאֹר, לְדָם.  וְהַדָּגָה אֲשֶׁר-בַּיְאֹר מֵתָה, וַיִּבְאַשׁ הַיְאֹר, וְלֹא-יָכְלוּ מִצְרַיִם, לִשְׁתּוֹת מַיִם מִן- הַיְאֹר; וַיְהִי הַדָּם, בְּכָל-אֶרֶץ מִצְרָיִם.  וַיַּעֲשׂוּ-כֵן חַרְטֻמֵּי מִצְרַיִם, בְּלָטֵיהֶם; וַיֶּחֱזַק לֵב-פַּרְעֹה וְלֹא-שָׁמַע אֲלֵהֶם, כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה'.  וַיִּפֶן פַּרְעֹה, וַיָּבֹא אֶל-בֵּיתוֹ; וְלֹא-שָׁת לִבּוֹ, גַּם-לָזֹאת.  וַיַּחְפְּרוּ כָל-מִצְרַיִם סְבִיבֹת הַיְאֹר, מַיִם לִשְׁתּוֹת:  כִּי לֹא יָכְלוּ לִשְׁתֹּת, מִמֵּימֵי הַיְאֹר".[שמות ז, י"ט  -  כ"ה]

השאלות הן:

 א] אימתי החלו המצרים להציק לבני ישראל?

 ב] מה היה המיוחד במטה של משה ?

 ג]   מה אפיין את מכת הדם ?

תשובות

התחלת השעבוד.

הרב חיים ליב הלוי שמואלביץ בסיפרו:"שיחות מוסר" מביא את דברי הפרשן "אור החיים"

ה"אור החיים" כותב:  הרי נאמר בתורה: "וַיָּמָת יוֹסֵף וְכָל-אֶחָיו, וְכֹל הַדּוֹר הַהוּא".   כל זמן שיוסף היה חי - היו המצרים נוהגים בכבוד כלפי עם ישראל , אך כאשר יוסף נפטר ירדו בני ישראל מגדולתם בשלבים , בתחילה היו מעולים יותר מהמצרים ובזמן מיתתו של יוסף נעשו שווים למצרים ובהמשך במיתת כל האחים ירדו  למטה מדרגתם, הם היו נבזים בעיני המצרים, אבל עדיין לא משועבדים, ומשמת כל הדור ההוא -  החל השעבוד הנורא.

מכאן ניתן ללמוד: שלמרות שהמצרים היו רשעים לא היו יכולים לשעבד את עם ישראל כל עוד היו  נכבדים וחשובים בעיניהם -ורק כאשר ירדו מדרגתם ונעשו מבוזים בעיניהם, התחילו לשעבדם.

למעשה, שני צדדים למטבע: האחד מצד המצרים, שלא היו מסוגלים לשעבד בני אדם  נכבדים וחשובים ומהצד השני: כל עוד היו ישראל חשובים ונכבדים בעיני עצמם לא היו המצרים מסוגלים לשעבדם ורק כאשר בני ישראל הושפלו מחשיבותם בעיני עצמם, נעשו משועבדים לפרעה.

כך , דרכו של היצר הרע במלחמתו עם האדם תחילה הוא מתאמץ להשפילו בתחומי  היצר, וכאשר הדבר מצליח אז האדם נופל ברשת שלו ומכאן והלאה הוא מפילו בכל חטא ועוון. לכן העבודה המוטלת על האדם להתעלות- ולהיות תמיד נכבד וחשוב ,ומכיוון שהאדם מעריך את  דרגתו הוא נזהר לא לחטוא כדי שלא ירד מרמתו הגבוהה ,על מנת שלא יחפוץ להגיע לדרגה נמוכה ולביזיון.

אך בני ישראל אחרי מות דור יוסף-ירדו בקדושתם  וברמתם הרוחנית ועל כן פרעה חש כי ניתן לשעבדם.

 מטהו של משה.

 הגר"א- הגאון  רבינו אליהו  מווילנא סבור:

על מטה זה היו כתובות , מתחילת בריאת העולם – עשרת המכות: דם, צפרדע... ובהגדת פסח אנו קוראים:" רבי יהודה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב"- מכאן שרבי יהודה היה סבור שראשי התיבות של המכות היו כתובים על המטה.

הרב דוד צבי הופן מסביר בספרו   "פירושי דוד הופמן":

"יש ,אפוא, להניח - שה' קשר את הכוחות העל טבעיים בחפצים מסוימים שאותם אפשר לחוש בחושים, כשם שנתן את האותות הטבעיים באותות טבע מסוימים ובמקום לעשות את הנסים במישרין, נתן כוח נסי  במטה. וראויה לציון העובדה, שבמטה נעשו דווקא עשרה נסים:

פעמיים הפיכתו  לנחש-תנין, שש מכות מצרים, קריעת ים סוף, הוצאת המים מן הסלע ברפידים, הניצחון על עמלק ומכת הדם על היאור והנהרות ..."

לעניות דעתי, כל דבר שנברא בעולם יש לו שליחות ספציפית מסוימת, הן החי, הצומח והדומם.

לכן למטה גם הייתה שליחות רוחנית לקיים בפועל  את רצון ה' בכל עת.

מכת דם.

האגדה מספרת: אלוקים פונה  אל  משה ומודיע לו: כי מעתה יביא על פרעה ועל עמו מכות גדולות- עד אשר ייכנע ויהיה מוכן  לשלח את עם ישראל מארצו ולכן ה' פוקד על משה לגשת אל פרעה ולהזהירו: שאם לא יהיה מוכן לשחרר את עם ישראל מידיו -  משה יכה על היאור במטהו  וייהפך לדם.

 משה  מתחנן אל ה' ואומר:  כיצד אני מסוגל להכות את היאור הרי כך אשלם רעה תחת טובה? הרי היאור הגן עליי כאשר הייתי תינוק בתיבה, כשמוע ה' את דברי משה אמר לו: תן את המטה לאהרון אחיך ויכה הוא על המים. ואכן אהרון היכה על כל יאורי מצרים ונהרותיה וכל מקורות מימיה וכך כל ארץ מצרים הוכו במכת הדם.

אחר הדברים האלה, חיפשו המצרים לשתות מים, אך לא היו מסוגלים למצוא- כי מכת הדם אחזה בכל מקורות המים, לכן  פנו המצרים אל העברים והבחינו שהם כן שותים מים ,וימהרו וייקחו בחוזקה מהם את המים ,אך ראו  זה פלא, רק נגעו בידם בכלים של העבריים, מיד הפכו המים לדם.  חיש ציוו את העבריים: מלאו כפות ידכם מים והשקו אותנו, ואכן העבריים עשו כן, אולם בגעת שפתי המצרי במים אשר בכף העברי נהפכו המים לדם, משראו המצרים  שזה המצב, התעצבו מאד וציוו על העברים: מלאו את קערותיכם מים ונשתה יחדיו ,גם כאן המים שהגיעו לפי המצרים – נהפכו לדם  בעוד שהמים ששתו העברים – לא השתנו! מיד התחלו המצרים מתחנפים אל העברים , מדברים אליהם  יפה  ומתחסדים לפניהם ומעניקים להם מתנות- כסף וזהב וגרמו להם להתעשר, אך הדם שנכנס  למים הגיע לתוכם ושבר את צימאונם.

 רש"י שואל: מדוע  ה' היכה תחילה דווקא את היאור? ותשובתו:

לפי שאין גשמים יורדים במצרים והנילוס משקה את אדמתם לכן, המצרים   עובדים לנילוס, לפיכך תחילה ה' היכה את אלוהיהם  ואחר כך אותם.

לפי הסבר זה: מטרת מכת הדם הייתה להראות למצרים שהדבר אותו הם עובדים - נלקה  תחילה ולכן אינו אלוה, אלא ה' הוא האלוקים!

רש"י מסביר את  המילה: ַ"יְאֹרֵיהֶם "- - תעלות מים שמימיהם נמשכים מן היאור לשטחים השונים ועל שם התעלות הללו [היאורים]- נקרא גם הנילוס: יאור. כל שאר נהרות אינם קרואים יאורים ,חוץ מנילוס ,לפי שכל ארץ מצרים עשויה יאורים –בידי אדם  והנילוס עולה בתוכם ומשקה אותם.

"חיזקוני" כותב חידוש מעניין: היאור נהפך לדם לפי שעה ואחר כך שב לקדמותו. כאשר נהפך היאור לדם כל הדגים מתו ולא יכלו המצרים לשתות  ממימיו כשחזר להיות שוב יאור, עדיין המצרים לא יכלו לשתות את מימי  היאור מפני שנדף ממנו ריח רע בעקבות  מותם של הדגים.

רבינו יוסף בכור שור פירש את הפסוק:

"וַיַּחְפְּרוּ כָל-מִצְרַיִם סְבִיבֹת הַיְאֹר, מַיִם לִשְׁתּוֹת:  כִּי לֹא יָכְלוּ לִשְׁתֹּת, מִמֵּימֵי הַיְאֹר". :היאור שב לקדמותו ועדיין לא ניתן היה לשתות ממימיו, מה עשו המצרים? חפרו במקומות שלא היו דגים.

וזה מה שכתוב בתהלים:"וַיַּהֲפֹךְ לְדָם יְאֹרֵיהֶם וְנֹזְלֵיהֶם בַּל יִשְׁתָּיוּן". [תהלים ע"ח, מ"ד]

נאמר: "וַיַּעֲשׂוּ-כֵן חַרְטֻמֵּי מִצְרַיִם, בְּלָטֵיהֶם; וַיֶּחֱזַק לֵב-פַּרְעֹה וְלֹא-שָׁמַע אֲלֵהֶם, כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה'". 

היכן מצאו  חרטומי מצרים - מים להפוך אותם לדם- הרי אהרון הפך את כל מימי מצרים לדם?

רבי יונתן בן עוזיאל עונה על כך ומסביר: הפכו מים לדם- מים שהובאו מארץ גושן.

אך ניתן גם להסביר: המים אשר נשאבו קודם המכה הם כבר היו מונחים בתוך הכלים, לכן לא הפכו לדם.

לסיכום, לאור האמור לעיל, המצרים  ובראשם פרעה- החלו לשעבד את עם ישראל החל ממות כל דור יוסף ,מאחר והם הבחינו ברופפות המוסרית של ישראל ,לכן סברו כי נקל יהיה בידם לרמוס אותם על ידי גזרות קשות, אלא שלא הצליחו במטרתם לפי :

"...שֶׁבְּכָל דּוֹר וָדוֹר עוֹמְדִים עָלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַצִּילֵנוּ מִיָּדָם".

["והיא שעמדה"]

 

 

 

 

מכת הדם

מכת הדם

 שיר מאת: אהובה קליין ©

פרעה מלך מצרים

נרעש סוֹפֵק –כפיים

לישראל בגזרותיו  מיצר

בחכמת  חרטומיו מתהדר.

 

היאור בעיניו אלוה

חדרי ליבו רוע

נחוש להאדיר כוחו

אינו  מכיר בוראו.

 

מה נוראה המכה

עליו מאלוקים ניחתה

מי היאור לדם  הפכו -

לפתע הדגים  הובאשו

 

אז השתוממו המצרים

הצימאון הלך והעצים

חופרים סביב היאור

לצימאונם  יחפשו מזור.

 הערה: השיר בהשראת פרשת וארא/ חומש שמות.

 

 

 

מכת הברד

מכת הברד

 שיר מאת: אהובה קליין ©

הרקיע עטור מסך עננה

הגיע עת הגיעה השעה

כהרף עין הופרה הדממה

עבדי פרעה יצאו במנוסה.

 

וַיְהִי בָרָד וְאֵשׁ מִתְלַקַּחַת

קולות רעם מעוררי פחד

כרעש תופים בכל מצרים

מכה עזה נדירה משמים.

 

 אש ומים חברו יחדיו

 ימלאו רצון קונם עכשיו

פלאי פלאים  חזיון תעתועים

בארץ חרבה נטולת גשמים.

 הערה: השיר בהשראת פרשת וארא [חומש שמות]