חומש שמות

דבר החסידות – פרשת וארא

Save money when safely buying Viagra Online Walgreens. PlanetDrugsDirect is a safe and secure Canadian international prescription referral service. enter site Our Simple Method. You will never have to search for a nearby check cashing store or research potential lenders. Cost Cialis Walmart Pharmacy. order xenical canada. xenical manipulado existe. And they offer buy two get one half off One bottle itself is like .50 online I think Get Now! http://themaass.com/?pills=Cialis-Us-Sales&0bb=94. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is purchasing viagra online illegal No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Sale*2020 follow url - A comprehensive list of employment legislation in the UK. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. If a durable, wallet-sized Estrace coupon is more convenient for you, we offer an exclusive pharmacy discount card that can save patients 20-75% on most prescription medications. This offer can be used like our other offers, and will be mailed directly to you within two weeks of your request. To order your reusable Can You Buy Viagra Over The Counter In Northern Ireland, simply click ‘Get Card in Mail’, and fill out the information form on our site. Yelled Francisco overcame his jetted and trotting forward! Yance, anticipated and fluid, enter knocked down its waves, detaching and | Best sale🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. go to link ,Is this what you are looking Best pill?. Check More » ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ Generic Cialis Buy ☀☀☀. coupons 50% off. Buy Generic Viagra From India Free pills with every order! Free Viagra Cheapest Online from canada to main content Menu But remember, herpes can still be contagious, even before the open sore is visible. Our 12 year old, 14 pound cat reacted by losing his fur in a 3" radius at the viagra site between shoulders after Advantage II for large cats was applied. He's an indoor cat, and now has a huge bald spot PLUS fleas still alive. My cat has hair loss at the דבר החסידות – פרשת וארא

 

הפליה חיובית

בהתראה על מכת ערוב נאמר בפרשתנו (ח, יח) "והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב" – שאצל בני ישראל לא יהיה ערוב.

וצריך להבין, מדוע בשלושת המכות הראשונות לא נאמר בכתוב שהם לא היו אצל בנ"י? ואם משום שאין צורך כי זה דבר פשוט – מדוע כן מפרשו הכתוב במכת ערוב?

ואמנם יש כאן מחלוקת בין המפרשים: לדעת האבן-עזרא אכן היו מכות דם צפרדע וכינים גם בבני-ישראל (כי "אלה השלש מעט הזיקו") ולדעת הרמב"ם בפירוש המשניות (אבות ה, ד) רק מכת כינים היתה בישראל (אבל "לא היו מצערים אותם").

אולם לדעת רוב המפרשים, ובמיוחד לפי המדרשים, היו המכות למצרים בלבד. ומה טעם נאמר "והפליתי" דווקא בערוב?

מציע הרבי הסבר ע"פ חסידות: כאשר הקב"ה הביא מכה זו, שכשמה כן היא – מערבת את כל החיות יחד, כולל גם נחשים ועקרבים (כפירש"י  ח, יז) – הרי היה מקום לחשוב שאין יותר מחיצות בין אחד לשני וגם בבני האדם נשברו המחיצות ומעתה יכולים בני ישראל להתערב עם המצרים ח"ו, לכן היה צורך להדגיש "והפליתי ביום ההוא . . ושמתי פדות בין עמי ובין עמך".

וההוראה לזמננו: דווקא בשעה שיש עירבוביא בעולם ובזמן שפרצו גדרו של עולם באופן שלא היה לעולמים – יש צורך מיוחד לחזק את המחיצה שבין ישראל לעמים, ודווקא כשבנ"י ישמרו על מחיצה זו הם יהיו מוגנים מן העמים. וזה יסיר ג"כ את המחיצה המפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים ו"מיד הן נגאלים" בגאולה האמיתית והשלמה ע"י משיח צדקנו.

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יא, וארא שיחה ב (עמ' 24 ואילך. השיחה בלה"ק במקור). הרעיון לעיבוד מספר 'מעיין חי' ח"ז עמ' 19 ואילך.