חומש בראשית

פרשת נח- האם נח היה צדיק מושלם?

פרשת נח- האם  נח היה צדיק מושלם?
מאמר מאת: אהובה קליין.
הפרשה פותחת בפסוקים הבאים:
"אלה תולדות נח,נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך- נח ויולד נח שלושה בנים את שם  את- חם ואת- יפת ותישחת  הארץ לפני אלוקים ותימלא הארץ חמס וירא אלוקים את- הארץ והנה נשחתה כי –השחית כל- בשר את דרכו על הארץ:ויאמר אלוקים לנח קץ כל- בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את-הארץ: עשה לך תיבת עצי גופר קינים תעשה את התיבה וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר" [בראשית ט-ט"ו]
השאלות הן:
א] האם נח היה צדיק מושלם?
ב] מדוע החליט הקב"ה  להביא עונש כה חמור-  את המבול על העולם?
ג] מדוע נצטווה נח לבנות תיבה  למטרת הצלה,הרי ישנן אפשרויות רבות ואחרות?
התשובה לשאלה א]
לפי דברי רש"י : שני פירושים:
היות וכתוב:"צדיק  תמים היה בדורותיו" נחלקו רבותינו בדעותיהם:
א] יש הדורשים את נח לשבח- שאפילו בדורותיו שהיו סביבו רשעים,לא למד ממעשיהם.
ב] יש הדורשים את נח לגנאי וטוענים- שלעומת צדיקי הדור לא נחשב כלל לצדיק ובמיוחד לעומת אברהם אבינו.
לפי דברי רבינו בחיי:"והזכיר הכתוב בצדיק הזה שלוש מעלות של שבח שהן בהפך מבני דורו:
האחת: שהיה צדיק במעשיו, לא איש חמס כבני דורו שכתוב בהם ותמלא הארץ חמס.
השנייה: שהיה תמים והוא השלם בכל מידותיו,כי הבהמה השלמה בלי מום יקראנה הכתוב:"תמימה" כלשון הכתוב[במדבר י"ט]:"פרה אדומה תמימה"-אשר אין בה מום. ומום האדם היא המידה המגונה.
..וזה ההפך מבני דורו שהיו בעלי מידות מגונות"
והמידה השלישית שהצטיין בה נח: היא שהתהלך לפני אלוקים- למרות שידע את כוחות הכוכבים והמזלות הוא לא עבד לצבא השמים, אלא ידע שיש מנהיג לעולם- הלוא הוא הקב"ה והאמין רק בו ,לעומת בני דורו שהיו  עובדי כוכבים והמזלות.
ולפי בעלי התוספות ["הדר זקנים"] :נח נמנה עם שלושה צדיקי עולם בנבואת יחזקאל י"ד,י"ד.
והצד השווה בשלושתם,שכולם הספיקו לראות במהלך חייהם שלושה עולמות בדומה לנח.
דניאל: ראה את בית המקדש כשהוא בנוי,חרב,ושוב בנוי.הכוונה לבית מקדש השני.
איוב: ראה את ביתו בנוי לפני כל צרותיו,אחר כך חרב,בסוף הספר מתואר: שזכה לראות את ביתו בנוי.
נח גם ראה שלושה עולמות בחייו: עולם עתיק לפני המבול, עולם חרב בתקופת המבול, ועולם מתחדש עם תום המבול.
:רבינו בחיי מסביר לנו: מי הוא האדם  הצדיק המושלם? והוא מסתמך על דברי שלמה המלך:"חכם לב ייקח מצוות ואוויל שפתיים ילבט"[משלי י]
כלומר,הצדיק האמיתי מקיים את המצוות מתוך מטרה אמיתית ובשקט ולא יעשה זאת  מתוך רעש וצלצולים,למען ירשים את הסביבה.
לעומתו האוויל: הוא ההפך הגמור,לא די שאינו משתדל לקיים מצוות,אלא מקיים עבירות ועושה זאת בפרסום רב.
התשובה לשאלה ב]
על פי מסכת סנהדרין [ק"ח,ע"א]:"אמר רבי יוחנן: בוא וראה כמה גדול כוחו של חמס[כלומר כמה  הגזל חמור מאד]
.שהרי דור המבול עברו על הכול[כלומר על כל סוגי העבירות שבתבל],ולא נחתם עליהם- גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל,שנאמר:"כי מלאה הארץ חמס מפניהם- והנני משחיתם את הארץ"
על כך האיר את עיננו הצדיק רבי חיים מקראסנה- שהיה מתלמדי הבעל  שם טוב,הוא סבר -שבדורות  הקדומים יותר - בארץ ישראל- המילה:"חכמה" הייתה ראשי תיבות=
"חילו מפניו כל הארץ"
[תהלים צ"ו,ט']- הכוונה שרק אדם בעל יראת שמים היה נחשב לחכם בעיני  אחרים.
לעומת זאת בימינו:  החכמה היא אינה אמיתית,הסביבה מעריכה אדם שנוהג  להערים על חברו ולא ללכת בדרך הישר –וכל זאת על מנת להשיג את מטרותיו, הסבר זה מרומז במשפט:"כי מלאה הארץ חמס"
לפי  רבינו בחיי: הקב"ה מאד כעס על תושבי הארץ ופעל במידת הדין, לפי שחטאם היה  רב מאד:עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים וחמס,אך גזר דינם נחתם על הגזל,על כך אמר ישעיהו הנביא:"רחקי מעושק כי לא תיראי וממחיתה כי לא תקרב אלייך"
 [ישעיהו נ"ד]
התשובה לשאלה ג]
רש"י  מצטט את דברי תנחומא:"בא וראה:למה אמר הקב"ה לנח שיעשה תיבה? כדי שיראו אותו יושב ועוסק בה ויעשו תשובה,וכי לא היה יכול הקב"ה להצילן בדברו,או להעלותן לשמים באמונתו,שאמר לו עשה לך תיבת עצי גופר,למה כך? אלא אמר הקב"ה:
מתוך שאני  אומר לו עשה לך תיבת  עצי גופר והוא עומד ועוסק בה וכורת ארזים,הם מתכנסים אצלו ואומרים:נח מה אתה עושה? והוא אומר: תיבה שאמר לי  הקב"ה שמביא מבול,ומתוך כך שומעין ועושין תשובה"
[ילקות המכירי משלי כ"ח ,וא"ה בשם התנחומא]
 ובהמשך מסופר שם: כי במשך מאה ועשרים שנה היה הקב"ה מתרה בדור המבול שיעשו תשובה,ונח נוטע ארזים וכששאלוהו לשם מה נטע את  הארזים? ענה להם נח: כי הקב"ה מבקש להביא על העולם מבול -ולכן ציווהו לבנות את התיבה,כדי שבבוא הזמן ימלט נח ומשפחתו מפני המבול אל תוך התיבה.הם היו צוחקים עליו,אבל הוא בשלו,היה משקה את הארזים כדי שיגדלו והם ממשיכים ללעוג לו על כך,אולם בסוף היה מנסר את הענפים,והם המשיכו לשאול ולהציק בשאלותיהם ,והוא בונה תיבה,כיוון שהם לא חזרו בתשובה, ה' הביא עליהם את המבול.
לסיכום, לאור האמור לעיל,ניתן להגיע למסקנה, כי נח  היה צדיק בדורו ועל כך חלוקות הדעות.
אך, לעניות דעתי בולטת במיוחד העובדה  שנוח לא התפלל  לה'- כדי לבטל את העונש הקשה, לעומתו אברהם אבינו,כאשר שמע  כי אלוקים עומד להביא על סדום ועמורה  עונש כואב מאד, התפלל והתחנן כדי שבזכות אפילו עשרה צדיקים – ה' יסלח,
גם אצל משה – מנהיג ישראל,ראינו כי פעמים רבות היה מתפלל ומתחנן שאלוקים יסלח להם על חטאם.
מסקנה  נוספת היא: כי אלוקים מאד מחמיר בחטאים בין אדם לחברו.
מסיבה זו,אין הקב"ה סולח לאנשים שכביכול עשו תשובה  לקראת ראש השנה ויום כיפור.
הם חטאו כלפי הזולת ולא ביקשו  סליחה,אין תפילתם מתקבלת כלל. 
יהי רצון  שכל עם ישראל ילכו בדרכי התורה-יקיימו את המצוות שבין אדם לחברו,ומצוות בין אדם למקום ובע"ה  יזכו לכל הברכות והישועות.