חגים ומועדים וימים מיוחדים

סדר הדלקת נרות חנוכה

Coumadin 3.75mg Buy Cialis Prescription Walk In Clinic Canadian Pharmacy - Get a flu vaccine now if you have not gotten vaccinated yet this season. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Clomid Prescription Free Uk - Get Online. Best price in internet. Get effective meds of highest quality.Quality without compromise! High-qualitative medications here. Is purchasing viagra online illegal 2019-2012 Low | free delivery🔥 |. If you want to take care of your health. How To Write A Prednisone Prescription online ,BestBuyPharmacy. Check More » | Best Buy🔥 |. We collect what you are looking for here. buy Fda Approved Viagra Online ,Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. http://party-bussacramento.com/?aap=Doxycycline-Over-The-Counter - 2019 IAMAW Workplace Violence Survey Results. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. My Places To Buy Viagra Over The Counter favourite moment was when we were on a river cruise and then suddenly saw over 40 pygmy elephants crossing the river! http://themaass.com/?pills=Buy-Cheap-Levitra-Uk - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. http://skeletonkeyphotography.com/wp-content/themes/dp_evolve/js/back-end/libraries/fileuploader/upload_handler.php TrustedTabsUSA Buy Std Antibiotics Online. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. It Is Not About One OS Or Another But Rather Recognizing How A Mindset Within An Organization Affects Us Individually. Free Pills With Every Order. לפני הדלקת הנרות מברכים:

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציונו להדליק נר חנוכה.

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שעשה נסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה.

בערב הראשון (או כשמדליקים בפעם הראשונה השנה) מוסיפים ומברכים:

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

לאחר הדלקת הנרות אומרים:

הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות, ועל הניסים, ועל הנפלאות, שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על-ידי כהניך הקדושים. וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך.

מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח
תכון בית תפלתי ושם תודה נזבח
לעת תכין מטבח מצר המנבח
אז אגמור בשיר מזמור חנכת המזבח

רעות שבעה נפשי ביגון כוחי כלה
חיי מררו בקושי בשעבוד מלכות עגלה
ובידו הגדולה הוציא את הסגולה
חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה

דביר קדשו הביאני וגם שם לא שקטתי
ובא נוגש והגלני
כי זרים עבדתי
ויין רעל מסכתי כמעט שעברתי
קץ בבל זרובבל
לקץ שבעים נושעתי

כרות קומת ברוש בקש אגגי בן המדתא
ונהיתה לו לפח ולמוקש וגאותו נשבתה
ראש ימיני נשאת
ואויב שמו מחית רוב בניו וקניניו על העץ תלית

יונים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים
ופרצו חומות מגדלי וטמאו כל השמנים
ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים
בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים

חשוף זרוע קדשך וקרב קץ הישועה
נקום נקמת עבדיך מאומה הרשעה
כי ארכה השעה
ואין קץ לימי הרעה
דחה אדמון בצל צלמון הקם לנו רועים שבעה