שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

לשאל את הרב/// האם צריכים להבין את הסליחות?

לכבוד הרב גנוט שליט"א

 

אני אומרת את הסליחות, אך לא מבינה את פירוש המילים. האם זה מעכב את הסליחות?

שנה טובה

 

יפעת, קדומים

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

חלק נכבד מפיוטי הסליחות נכתבו בשפה מליצית וציורית, הקשה להבנה לבני דורינו. לא לחינם כתבו כותבי הפיוטים, קדושי עליון, את פיוטיהם בשפה מליצית ומסובכת, הנצרכת פרשנות וביאור עמוק. בשו"ת שער אפרים (סימן יג) כותב ש"הטם שלא רצו הגאונים מייסדי הפיוטים לכתבם בלשון שמבינים הכל, הוא כדי שלא יבואו הגויים להתפלל את התפילות והתחנונים לעבודה זרה שלהם, ולכן שיבחו חכמים את בית אבטינס וחבריהם שלא רצו ללמד על מעשה הקטורת ולחם הפנים. ומי שרוצה ללומדם, המה מובנים היטב על פי שיטת התלמוד, המדרשים ומאמרי הזוהר".

 

השערי תשובה (תקפ"א סק"א) כתב שלכתחילה צריך לומר את הסליחות בכוונה ולכן עוררו גדולינו שנשב ונלמד את ביאורי ופירושי הסליחות. כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז זצ"ל בעל "שפע חיים", היה אומר שכל אחד צריך ללמוד ולשנן לעצמו את פירוש המילים של פיוטי הסליחות, הכתובים בדרך כלל בקצרה וברמזים, וצריך להשקיע רבות כדי להבין את פשטות הכוונה, והוא כותב: "ובעוונותינו הרבים, כל אחד טרוד בעסקיו ואומרים את הסליחות במהירות ובחפזון בלא כוונה, ומה בצע באמרתו", וכן מובא בספר ה"אלולים קודש לה'" בשם מרנן הגרי"ש אלישיב והגרש"ז אוירבך זצ"ל ויבלחט"א הגר"ח קניבסקי והגר"מ שטרנבוך שליט"א, שהמליצו ללמוד קודם את פיוטי הסליחות, כדי שנבין מה בדיוק אנו אומרים.

אם לא הספקנו לשבת וללמוד את הסליחות כראוי, מומלץ לפחות לומר את הסליחות מתוך "הסליחות המבואר" או "הסליחות המפורש". בימינו עמלו כבר תלמידי חכמים יקרים, כדוגמת הרב וינגרטן שליט"א, וביארו לנו את הסליחות, בשפה קלה ונעימה, וכדאי להציץ בפירושים במהלך אמירת הסליחות, כדי שנבין מה אנחנו אומרים ולא רק נמלמל מילים קשות ולא ברורות.

 

ומה קורה אם נתקלנו בקטעי סליחות או פיוטים במחזור, שאנו לא מבינים אותם לאשורם?- כתב על כך רבנו רבי אליעזר פאפו זי"ע בספרו "פלא יועץ" (ערך סליחות): "ואפילו מי שהוא עם הארץ ואינו יודע מה שהוא מוציא מפיו, על כל פנים יאמר הסליחות אות באות, תיבה בתיבה, בקול בכי, בקול תחינה, ביודעו הכוונה שהוא מבקש לפני המלך ד' צבקות על אשר חטא על הנפש, וחרדה ילבש, ואם כה יעשה, יבטח בה' אלוקיו, כי קל חנון ורחום הוא ומרבה לסלוח, ולא יחפוץ במות המת ואינו בא בטרוניא עם בריותיו, רק שיעשה אשר בכוחו לעשות, ומודה ועוזב ירוחם", עכ"ד. ובספר "האלולים קודש לה'" הביאו מספר מקורות לכך שמנהג ישראל לומר פיוטים וסליחות, גם כשלא מבינים כל מילה לאשורה, כיון שישנה מעלה לומר סליחות גם כשלא מבינים היטב את פירוש המילים, ורחמנא ליבא בעי, הקב"ה רוצה בעיקר את לבבנו ולא את המילים עצמם.

 

בברכת שנה טובה ומתוקה

שמואל ברוך גנוט