שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

השתתפות נשים בתפילה בבית הכנסת

שאלה:

האם כדאי שאשה תשתתף בתפילה בית הכנסת או שעדיף שתתפלל בבית?
אנו מעבירות שיעור בבית הכנסת וברצוננו לשוחח עם הנשים לגבי התנהגות נאותה בזמן תפילה. האם תוכל לתת לנו צטוט כלשהו כדי להמחיש את הדברים     
תודה מראש 
ורדה ומלי

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

לשואלת היקרה 

אשה אינה מצווה להתפלל בציבור (שו"ת שבות יעקב או"ח ח"ג סי' נד, ע"פ סוטה כב, אשה בעזרה מנין ובתולה צליינית ממבלי עולם).

אך ישנה מעלה גדולה לנשים להתפלל בציבור בבית הכנסת, וכפי שאמרו חז"ל בילקוט שמעוני (עקב תתעא): "מעשה באשה אחת שהזקינה הרבה ובאת לפני רבי יוסי בן חלפתא אמרה ליה רבי הזקנתי יותר מדאי ומעכשיו חיים של נוול הם שאיני טועמת לא מאכל ולא משקה ואני מבקשת להפטר מן העולם, א"ל מה מצוה את למודה לעשות בכל יום, א"ל למודה אני אפילו יש לי דבר חביב אני מנחת אותו ומשכמת לבית הכנסת בכל יום, א"ל מנעי עצמך מבית הכנסת שלשה ימים זה אחר זה, הלכה ועשתה כן וביום השלישי חלתה ומתה, לכך אמר שלמה אשרי אדם שומע לי וגו' מה כתיב אחריו כי מוצאי מצא חיים". 

גם בגמרא בסוטה (כב, ראו במגן אברהם צ, כב) מובא שרבי יוחנן למד שישנה מצוה ומעלה ללכת לבית כנסת רחוק, ויש בכך 'שכר פסיעות', מאשה אלמנה שהלכה להתפלל בבית הכנסת של רבי יוחנן, למרות שבית הכנסת היה רחוק מביתה. 

הגאון מוילנא זצ"ל כותב באגרתו לאשתו ובנותיו, שאם בבית הכנסת מביטות הנשים אחת על בגדי חברתה ובאות על ידי כך ללשון הרע ורכילות, עדיף להן להתפלל בביתן ולא בבית הכנסת. לדעת המגן אברהם (רפב, יב) חייבות הנשים בשמיעת קריאת התורה בשבת, כמו הגברים. אך המשנה ברורה (שם סקי"ב ) כתב שלא נהגו הנשים להקפיד בכך, וכ"כ הערוך השולחן שם. 

בברכה רבה 

הרב שמואל ברוך גנוט