שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

תשובה לגבי שכר פסיעות

לכבוד הרב גנוט

האם יש שכר פסיעות על הליכה לדבר מצוה?
לכאורה, הדבר מופיע לגבי  הליכה לבית כנסת בלבד.

נ.ז.

ירושלים

 

תשובת הרב גנוט:

זאת אכן שאלה מעניינת וחשובה.

והתשובה היא, כן.

מקורות: ביום שהושיבו את ר' אלעזר בן עזריה בישיבה פתח ואמר אתם נצבים היום
כולכם וגו' טפכם נשיכם וגרך למה לי אלא אנשים לשמוע, נשים לקבל שכר פסיעות
(מסכת סופרים).

ומדרש רבותינו אם על שכר שלש פסיעות שרץ נבוכדנצר לכבודי בימי מרודך בלאדן אתה
תמה שהרביתי גדולתו כל כך מה תתמה עוד כשתראה שילום שכר שאשלם לצדיקים שרצו
לפני כסוסים (רש"י ירמיהו יב, ובמקומות רבים).

עיין בתשובת חתם סופר חלק חו"מ סי' קע"ו על דבר שוחט מכפר אחד שהיתל באיש אחד
נכבד שאמר לו שאשתו ילדה בן זכר ומכבדו במצות מילת בנו, והאיש הזה נסע ד' שעות
לכפר הנ"ל, והנה שיקר בו ונקבה ילדה והיה לשחוק בעיני כל. וכתב דיש בכאן דין
אונאה כמבואר בסימן רכ"ח סעיף ד' היו חמרים מבקשים לקנות תבואה כו', וגם דיני
ממונות כמבואר בסוף סימן של"ד בשוכר מלמד לבנו כו' דנותן לו שכרו משלם דיותר
נוח כו', וה"נ יותר נוח לו למול ולקבל שכר שמים של פסיעות מלישב בטל, (פ"ת חו"מ
שפב)

ופי' שאדם דש בעקביו בפסקים וכתבים תמצאהו אם העתיקו אותו התלמידים שהכוונה
מצעדי גבר כשהולך לדבר מצוה שנחשבים לו כדאמרינן (סוטה כ"ב) שכר פסיעות איכא
(שו"ת הלכות קטנות)

ע"ד הא דאיתא במנחות (דף ס"ד ע"ב) שמביאים העומר מן הקרוב לירושלים מפני שאין
מעבירים על המצות. והקשה מעכ"ת דהא איתא בסוטה (דף כ"ב) שמצוה ללכת להתפלל
בביהכ"נ הרחוק ממנו כדי שיהא לו שכר פסיעות. (שו"ת דברי מלכיאל ח"ה סימן יט)

וכן בעוד מקומות רבים, על דבר מצוה, ולאו דוקא על תפילה.

בברכה רבה

שמואל ברוך גנוט