מא. קידושא רבה -  קידוש שחרית של שבת ויו"ט נקרא
קידושא רבא וכל חובת הקידוש היא  ברכת בורא פרי
הגפן  בלבד  ולכן  אם  לא  שמע  את  הפסוקים  שלפני הקיקוש ושמע רק את ברכת בורא פרי הגפן
יצא  ידי חובה 23.

 מב. דיברו בין הקידוש לשתית היין - רק אם דיבר שלא
מעניין הסעודה ורוצה לשתות מהיין צריך לברך שוב
בורא פרי הגפן 24.

מג. אשה חולה -  שמותר לה לאכול קודם תפלת שחרית,
כגון יולדת בימים הסמוכים ללידתה , מן הדין ראוי ונכון
שתקדש או שתצא ידי חובת קידוש לפני שאוכלת או שותה 25.

מד. מד. אכילה לפני הקידוש - אין אוכלים לפני הקידוש. ואשה
שמחכה לבעלה או אביה וכד' ויש לה צורך לאכול , מותר לה לקדש לעצמה ולאכול, ואחר כך יכולה לשמוע פעם 
שניה את הקידוש 26.

מה. אשה חלשה - ואינה יכולה להמתין לבעלה שיקדש לה
בשבת בבוקר ואין לה יין לקידוש תתפלל תפילת שחרית
תשתה ותאכל אכילת עראי עוגה, או פירות 27.

מו. כשאינה מתפללת שחרית -  כשאינה נוה גת להתפלל שחרית מיד אחר ברכות השחר חל עליה חובת קידוש,
ולכן  אע"פ  שבימי  החול  יכולה  לאכול  ולשתות  אחר ברכות  השחר  מכל  מקום  בשבת  צריכה  להמתין לקידוש 28.

 

  

23. תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קו עמוד א ביום מאי מברך אמר רב יהודה בורא פרי ,הגפן. וכן ברמב"ם הלכ' שבת פכ"ט ה"י, ובשו"ע סי' רפט סעיף א קידושא רבא . מברך בורא פרי הגפן בלבד ושותה

24. ואם הפסיקה בדברים השייכים לסעודה או בדברים השייכים לקידוש לא הוי הפסק בדיעבד ואינה צריכה לחזור ולברך שש"כ חלק ב עמ' ק"כ. מנוחת אהבה פרק ו' סעיף . כ"א

25. ביאור הלכה סימן רפ"ט כתב שפשוט דצריך לקדש מתחלה שו"ת אגרות משה חלק או"ח ב' סימן כ"ח ד"ה ובאחד שמוכרח, לא חלק על דבריו, ובשו"ת יביע אומר חלק .ח' או"ח סימן ל"א כתב שמעיקר הדין אין חיוב לקדש קודם האכילה עיי"ש

26. כתב בשו"ע סימן רפט ס"א שיש איסור אכילה ושתיה קודם הקידוש ובמשנה ברורה ס"ק ו כתב וגם הנשים שייכים בענין זה דכל מילי דשבת איש ואשה שוין קידוש של שחרית הוא ברכת בורא פרי הגפן ולכן יכולה לקדש לעצמה ללא כל פקפוק ואפילו . שבעלה יחזור יכולה לשמוע שוב את הברכה ולשתות מהיין

27. כיון שיש מחלוקת בין הראשונים מתי חלה חובת קידוש ואם יש איסור של אכילה קודם של קידוש שחרית, ולכן בשעת הדחק יש לה על מי לסמוך עיין באורך בשו"ת . יביע אומר חלק ה' או"ח סימן כ"ב

28. ברכות השחר ויהי רצון נחשבים כתפילה ולכן לאחר שאמרה את הברכות חל עליה חיוב קידוש ואסורה באכילה לפני הקידוש בשבת כמו שכתב בשו"ע אורח חיים סימן רפט סעיף א. אבל לפני ברכות השחר יכולה לשתות כיון שעדיין לא יצאה ידי חובת .התפילה אינה חייבת בקידוש