א.
חז"ל אסרו בשבת לקרוא או לעיין בשטרי הדיוטות מכתבים ואגרות שאין בהם דברי תורה ובפרט קריאה שיש בה חשש
של תיקון ומחיקה לכן אין לקרוא דברי חולין או שטרי
חובות תשלומים וכד' ורק במקום מצוה  יש שהתירו קריאה
בשבת. 24


ב.
חשבונות, תשלומים, קבלות -  אין לקרוא חשבונות כגון
תשלומי חשמל טלפון תלושי משכורת קבלות ועוד כיון
.שהם שטרי הדיוטות האסורים בקריאה בשבת 25

ג.
גן חיות -  כשיש עירוב מותר להכנס לגן חיות כשמחיר
הכרטיס שולם לפני שבת ואין כתוב מחיר ושלא ינקבו או
.יקרעו הכרטיס 26

ד.
'אלבום תמונות - מותר להסתכל בתמונות שבאלבום וכד
.כשמקפידים לא לקרוא את הכתוב עליהן או מתחתיהן 27

ה.
דף קשר - הורים המקבלים מגננת או מהמחנכים דפים של
פעילות בגן או הודעות שונות אסורים בקריאה בשבת ורק
.אם יש בו דברי קדושה כגון פרשת שבוע אפשר לקרוא 28
 
ו.
הגרלות - אין לערוך כל סוגי ההגרלות לילדים או למבוגרים
.'הן במשחקים והן בכדי להעניק פרסים וכד 29

ז.
הוראות הכנה - כשרוצה להכין המאכלים המותרים בהכנה
בשבת מותר לקרוא הוראות הכנה שעל גבי האריזות, אבל
מאכלים שאסור להכינם בשבת אסור לקרוא את הוראות
.להכנתם 30

ח.

הוראות הפעלה - אין לקרוא בשבת הוראות הפעלה של
.משחקים או שאר חפצים אפילו שמותרים בשבת 31

ט.
הוראות מתן תרופות -  כשיש היתר להישתמש בתרופה
בשבת מותר לקרוא הוראות השימוש והמינון הראוי תופעות
.לוואי ואזהרות וכד 32

י.
הזמנות - לחתונה, בר מצוה וכו', אפילו שיש מתירים
לקרוא הזמנות אלו בשבת, יש להחמיר ולא לחלקם או לקוראם בשבת. 33

יא.
חוברות סריגה, בישול - אין לקרוא בהם בשבת משום
שטרי הדיוטות ודינם כמוקצה בשבת אפילו אם כוונתה לשם
.עונג שבת 34

יב.
חלונות ראווה -  אין לקרוא מחירים שבלוח מודעות או
קניה בחלונות הראווה אך מותר להרהר ולתכנן במחשבה
.או נסיעה בימות החול 35

יג.
מחברות וספרי לימוד - מחברות בית הספר וכן ספרי
לימוד שהתלמידים ממלאים בהם תשובות אין להורים או
.לילדים לקרוא בהן בשבת 36

יד.
לוח ציונים - לוח התלוי על קיר או על המקרר ומדביקים 
עליו ציונים של הילדים ע"י מגנט או סקוצ' מותר בקריאה
.בשבת 37

טו. ספרוני ילדים - שיש בהם סיפורי צדיקים או מוסר וחינוך
.לעבודת ה' מותר לקרוא בהם בשבת 38

טז.
עיתונים - אין לקרוא עיתונים חילוניים בשבת ואפילו בימי
השבוע חובה להיתרחק מהם, ובעיתונים חרדים ללא מודעות מסחר
המיקל יש לו על מי לסמוך כשנזהר לא לקרוא את שאר דברים האסורים בשבת. 39

יז.
עיתוני  ילדים  -  לכתחילה  אין  להרגיל  הילדים  שיקראו
עיתונים  בשבת  אפילו  שיש  בהם  סיפורים  ודברי  מוסר
ובדיעבד כשהילד רוצה לקרוא בהם דברי תורה או שאר
סיפורים כדי להתענג בשבת אפשר להקל 40

יח.
מבצעים ופרסומות - אסור לקרוא בשבת את הפרסומות
והמבצעים למיניהם הנמצאים על  גבי בקבוקי  שתיה  או
באריזות מאכל וכן אין לקרוא הפרסומות בשלטי חוצות או
.על החנויות 41

יט.

ספרי קריאה עצובים -  אף על פי שאפשר להקל לנשים לקרוא
בספרי  קריאה  בשבת  אבל  אין  לקרוא  בספרים
.שגורמים לעצבות 42

כ.
שיעורי בית  -  אין  לבדוק  בשבת  ספרים  ומחברות  של
הילדים משום חשש שמא ימחק ויכתוב אבל לקרוא על מנת
ללמוד מהם מותר 43

כא.
תמונות - וכן אלבום תמונות שיש  בהם תאריך או שכתובים בהם הערות וכד'
מותר להסתכל בתמונות שבאלבום אבל אין לקרוא את הכתב או התאריך שבו צולמו. 44

כב.
תמונות - שמוטבע עליהן שמות של רבנים מותר להסתכל
.בהן בשבת ולקרוא שמות הרבנים 45

כג.
תעודת ציונים - של סוף שנה וכן שאר תעודות הערכה
והוקרה  אין  לקרוא  בהן  בשבת  כיון  שנחשבים לשטרי
.הדיוטות 46

אשה חכמה
יודעת להבהיר לכל יושבי הבית
כשאבא אומר דברי תורה כולם
בדממה שקט ודומיה
זה לא הזמן לסדר צלחות ולא לאסוף כוסות
ואפילו אם כל הילדים בורחים
אשה שומעת את בעלה שלא
ירגיש שאותו לא שומעים24. בשו"ע או"ח כתב סימן שז סעיף יג שטרי הדיוטות, דהיינו שטרי חובות וחשבונות ואגרות של שאלת שלום, אסור לקרותם ואפילו לעיין בהם בלא קריאה, אסור. וכן באליה רבה או"ח סימן ש"ז, וכתב במשנ"ב ס"ק נא י"א משום ממצוא חפצך וי"א משום שמא ימחוק וכתב בשם הלבוש כשמעיין ודאי ישא ויתן בעניני השטרות וזה אסור ושער הציון נ"ד בשם השבות יעקוב והפרי מגדים משמע שאפילו בסעודת מצוה אין להקל כשיש חשש שמא ימחק ובכנסת הגדולה ג"כ אוסר לש"צ לקרוא מתוך הכתב. וחיי אדם כלל סא כתב . שצרכי מצוה נהגו להתיר. ע"ע בילקו"י שבת ב' עמ' ק"צ ובמנוחת אהבה ח"א עמ' רל"ג

25. במסכת שבת קט"ז מבואר שאסור לקרות בשטרי הדיוטות ופירשו התוס' שם ד"ה וכ"ש כגון שטרי חובות וכיוצא בהן דברים של עסק אבל אגרות בעלמא אין איסור ורש"י ז"ל בתחלה פירש אגדות ואח"כ הגיה דדוקא בשטרי מקח וממכר והטעם פשוט משום ממצא חפצך ודבר דבר וכן פסק בשו"ע או"ח סימן שז סעיף יג שטרי הדיוטות, דהיינו שטרי ,חובות וחשבונות ואגרות של שאלת שלום, אסור לקרותם; ואפי' לעיין בהם בלא קריאה .אסור. ע"ע בערוך השולחן שם

26. .כ"כ בילק"י שבת ב' עמ' קנ"ו, ובשש"כ ח"א עמ' שס"ח

27. .כיון שאין בזה קריאה אסורה אלא רק הסתכלות על תמונות המותרות בלבד

28. שהודעות אלו יש בהן משום שטרי הדיטות שאסור לקרוא בשבת

29. משנה ברורה סימן שכב ס"ק כה אפילו אם הוא דבר מצוה ולא הוי מצי למעבד מאתמול . ג"כ אסור בשבת

30. שו"ע ש"ז סי"ג ילק"י שבת ב' עמ' קצ"ח סי"ב משום שאין כאן דברים בטלים וחשש . שמא יכתוב או ימחוק, שש"כ פרק כ"ט הערה ק"ח

31. אע"פ שמותר לשחק בהן בשבת ואולי לא קיים בהם החשש של שמא ימחוק יש בהם חשש שמא יקרא שטרי הדיוטות.וכ"ש בשטרות שאסורים בשבת

32. משום ספקו"נ שיש חשש שיגרם נזק כשלא משתמשים בתרופות כראוי

33. . חשש של שטרי הדיוטות שמא יכתוב או ימחק כנ"ל, ע"ע בילקו"י שבת ב' עמ' ר"ד

34. כיון שנועדו למלאכת בישול ותפירה האסורות בשבת דינם ככלי שמלאכתו לאיסור וכאן אינו לצורך שבת שיכולה להיתענג בדברים אחרים ויש כאן הכנה משבת לחול שמתכננת בדעתה כיצד תעשה לפי הדברים שלומדת ועצם הקריאה היא לימות החול. ונחשבים כשטרי הדיוטות האסורים בקריאה, וכן כשקוראת בקול יש חשש של דיבור האסור בשבת, ואמנם בילק"י שבת ב' עמ' ר"ו עמ' רי"ג כתב בלשון ראוי להחמיר והביא דברי שו"ת באר משה ח"ו סימן ס"ז להקל מ"מ כיון שבקלות אפשר להימנע מכך יש לאסור . כנלע"ד

35. שולחן ערוך או"ח סימן שו סעיף ח' הרהור בעסקיו, מותר ומ"מ משום עונג שבת, מצוה שלא יחשוב בהם כלל ויהא בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה. משנה ברורה סימן שו ס"ק ל"ז דכתיב ודבר דבר דבור אסור, והרהור מותר. בן איש חי פרשת וישלח אות י"ט דמדינא אם יושב במקומו ומהרהר בעסקיו מותר, ולאו דווקא יושב במקומו אלא כל . הרהור של חולין לא נאסר ממצוא חפציך וע"ע בילקו"י עמ' קצ"ו

36. משום גזרת שטרי הדיוטות וגם שמא ימחוק. וכאן קרוב לוודאי שיבואו לתקן או למחוק .כשיראו טעויות ובפרט שנגררים לידי דיבור האסור בשבת כגון איך ומה לכתוב

37. חכמים אסרו לקרוא שמא יגיע לידי כתיבה מדאורייתא או מחיקה אבל בלוח מגנט או סקוצ' אין איסור דאורייתא ואפילו אם ימחק או יכתוב לא עובר כאן על איסור לכן אין .' טעם לאסור לקרוא כתב שבאותיות מגנט או סקוצ

38. במקום מצוה לא גזרו חז"ל וכאן כשיש מצוה בלימוד תורה מותר לקרוא בספורי . צדיקים

39. משנ"ב ס' ש"ז ס"ק ס"ג כתב אף שבתשובת שבות יעקוב ח"ג או"ח כ"ג מקיל בזה, הרבה אחרונים אוסרים מפני שיש בהם ידיעה מענייני משא ומתן, ובשאילת יעב"ץ ח"א סימן . קס"ב כתב לאסור. עיין בשו"ת אז נדברו ח"א עמ' ל'. ע"ע בילקו"י שבת ב' עמ' ר"ו ובמנוח"א ח"א עמ' רל"ה כתב לאסור כיון שיש בו מודעות פרסום ומסחר שאי אפשר להימלט מקריאתם ולענ"ד אם יודע שיכול למנוע עצמו מקריאת מודעות מסחר יכולה . להקל ואין לגזור גזרות חדשו"ת מדעתנו ובפרט כאן דהווי גזרה על גזרה

40. משנ"ב ס' ש"ז ס"ק ס"ג כתב אף שבתשובת שבות יעקוב ח"ג או"ח כ"ג מקיל בזה הרבה אחרונים אוסרים מפני שיש בהם ידיעה מענייני משא ומתן ובשאילת יעב"ץ ח"א סימן . קס"ב כתב לאסור עיין בשו"ת אז נדברו ח"א עמ' ל

41. משום דהוי כשטרי ההדיוטות וקריאה כזו אסורה בשבת כמ"ש לעיל ואשה חכמה לפני .כניסת השבת תסיר כל המדבקות והמבצעים שאינם מותרים לקריאה בשבת

42. . כיון שיש איסור להצטער בשבת כמובא בשו"ע סימן ש"ז סע' א

43. כמו שכתבנו לעיל שגם לדבר מצוה שקיים חשש שמא ימחוק אסרו כמו שכתבנו שערי תשובה סימן שז ס"ק א שאסור לקרות בספר בשבת כדי להכיר מקום הצריך הגה להגיה ,אותו למחר, אבל אם מכוון לקרות ואם ימצא טעות יגיה למחר מותר: משנ"ב ס"ק מ"ז . שע"ת ס"ק ט"ז

44. בשו"ע או"ח סימן ש"ז סט"ו כותל או וילון שיש בו צורות חיות משונות או דיוקנאות של , בני אדם של מעשים כגון מלחמות דוד וגלית וכותבים זו צורת פלוני וזה דיוקן פלוני אסור לקרות בו בשבת. ובמשנ"ב סימן שז ס"ק נז גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות מנוח"א ח"א פ"י סל"ז, ילקו"י ד/ב עמ‘ ר"ב ומשום החשש בשטרי הדיוטות והדמיון בין .כתב תחת התמונות שאסור בקריאה לבין התאריך הכתוב בתמונה נראה שיש להחמיר

45. . ילקוט יוסף ד/כ עמ‘ ר"א

46. אע"פ שאין חשש שמא ימחוק מ"מ יש חשש שמא יבוא לקרוא שטרי הדיוטות ותעודה אין בה צורך מצווה להקל ולקרוא בה ציונים ודרכי התנהגות הילד בת"ת לכן נראה .להחמיר ולא לקרוא בה בשבת