אסור לדבר בשבת דברים בטלים או דברי חולין משום כבוד
השבת, כגון מחר אסע או מחר אבשל אבל דברים
שאין בהם איסור לעשותם בשבת מותר לומר
ולכן מותר לומר מחר אלך או אנוח. 1

א.
תכנון מצוה לימי החול - בכל מקרה אם הכוונה  לשם מצוה
.2אפשר להקל ובפרט כשרוצה לזרז עצמו לעשות כן

ב.
דברים בטלים - כל דבר שאין לו חשיבות בשבת כגון עניני
מדינה או עסקים ומסחר אין להרבות בהם כי דיבורים אלו
.3פוגמים בקדושת השבת

ג.
דברי צער - אין לספר בשבת דברים העלולים לגרום צער
.4אפילו שהשומע סקרן ורוצה לשמוע

ד. שבת שלום - בשבת יש מצוה לומר שבת שלום ולא
.5שלום כבימי החול

ה.
הרהורים בעסקים - מותר להרהר בעסקים אבל ראוי שלא לחשוב או לתכנן אפילו
במחשבה כיון שאין ברכה שורה בתיכנונים אלו 6.

ו. דברי תכנונים  -
אין לדבר  דברי חולין בשבת ולא יתכננו
פעולותיהם  לימי  השבוע  אבל  פעולות  שנעשו  כבר  בשבוע
החולף  מותר  לאמרם אבל  משום  שיחה  בטלה  בשבת  יש
להימנע 7.

ז. 
אלך לקניות - אסור  בשבת  לומר  מחר  אלך  לקניות  אבל
אפשר לומר באופן  שאין  בזה איסור כגון  מחר אלך  לראות
בגדים או מחר אחפש משקפיים 8.

ח. לימוד למבחן - מותר  לאב  לשנן  עם  בנו  בשבת מקצועות
קודש  ואפילו  להתכונן  לקראת  מבחן  שיערך  בימי  השבוע
 בתנאי שאין קורא מהמחברות  של הילדים 9.


ט.
מחר הולכים לטייל -  מותר לומר לילדים שמחר הולכים
לטייל או שמחר הולכים לגן חיות בתנאי שלא מזכירים
נסיעה ברכב או מלאכות האסורות בשבת 10.


י.
'השוואת מחירים -  אין לשאול ולברר מחיר עלות בגד וכד
כשמתכוונים לקנותו בימי החול, ורק אם נקנה והמחיר שולם
ואין כוונת השואל לקנותו מותר לומר מחיר הבגד 11.

יא.
דירה למכירה - אסור לחפש דירה בשבת וכן אם ראה דירה
העומדת למכירה אין ראוי להכנס לראותה בשבת על מנת
להתרשם כדי לקנותה ביום חול או כדי לברר פרטים ובפרט
שכבר כתבו המקובלים שאין בזה ברכה 12.

יב. הבונה בית - בעל הבית יש לו להמנע מלהכנס למקום
הבנין אבל אחרים המעונינים להסתכל לשם הנאה ולא לשם
.13 קנין או בנין מותר להם להכנס

יג.
מותר להכנה רק אם המתכון - 'לימוד מתכון אפיה וכד
בשבת מותר ללמוד את אופן הכנתו אבל מתכון שאסור
להכנה  בשבת  אין  ללמד  כיצד  להכינו  אפילו  בעל  פה
בלבד 14.

יד. מלמד לבנו - אב הפוגש בשבת מלמד של בנו, מותר לו
טלפון 'מס לבקש ואפילו הלימוד בעניין איתו לדבר
'מהמלמד ובלבד שלא יזכירו סכום כסף וכד' 15.

טו. 
מקום  לימודים  -  דיבורים  על  התלמוד  תורה  על  טיבו
יתרונותיו  וחסרונותיו  מותרים  בשבת  כיון  שהם  לצורך
לימודו של הילד 16.

טז.
מידע שלילי -  כשפוגשים מלמד או מורה של ילד ואם
המלמד יודע שמצבו של הילד בלימודים יכול להכעיס
או לצער את האב, לא ימסור פרטים אלו כדי שלא יבואו 
לידי צער וכעס בשבת אלא במוצ"ש 17.

יז.
מקצוע- כשפוגש בעל  מקצוע   שביכולתו  ללמד   את בנו
אומנות המפרנסת מותר לו לברר פרטים כדי ללמד את בנו
.ובלא שיזכירו סכום כסף וכד 18.
 
יח. דברי חולין בבית - כשמישהו מהמשפחה מדבר דברי חולין
יש להעיר לו בצורה עדינה שיפסיק ולהזכיר לו שהיום שבת
אבל אם ההערה תגרום למחלוקת עדיף שלא להעיר 19.

יט. מציאה בשבת -  כשמצא מציאה בשבת או בימי השבוע
.20מותר להכריז על האבידה בשבת  

כ. פרסים והבטחות - כשרוצים  לזרז  ילד  ללמוד  תורה  מותר
להבטיח  הבטחות  חולין אע"פ שאסור
לעשותן בשבת . לכן מותר לומר לילד אם תלמד תקבל פרס. 21

כא. יום הולדת - אין להזמין או להודיע בשבת לילדים, על 
 22 מסיבת יום הולדת וכד' הנערכת בימי החול 

כב. סיפורי חולין - ילד המבקש מהוריו סיפור והאב נהנה בכך
מותר לספר לילדיו סיפורי חולין וישתדל להראות להם דרכי
.23 מוסר ועבודת ה' דרך הסיפורים אע"פ שהם סיפורי חולין1. כשו"ע או"ח סימן שז ס"ח יכול לומר לחבירו, לכרך פלוני אני הולך למחר, וכן מותר לומר לו, לך עמי לכרך פלוני למחר, כיון שהיום יכול לילך ע"י בורגנין; וכן כל כיוצא בזה שיש בו צד היתר לעשותו היום, משנ"ב ס"ק ל דבר שאסור לעשו"ת בשבת אסור לומר שיעשה . זאת למחר

2. כ"כ במשנ"ב בסימן ש"ז, ס"ק א' בשם אליה רבה. והמאמ"ר והברכי יוסף כתבו שלכל דבר מצוה מותר ומ"מ נכון לכתחילה להחמיר כשאין צורך לזה בדיבורו היום ואם מתיירא שיתרשל בדבר לכו"ע שרי לזרוזי נפשיה וכן כתב בסימן ש"ו ס"ו כל חפצי שמים מותרים כתב הבא"ח פר' וישלח מי שחושב על מלאכה ביום שבת לעשותה בחול, אינה . מתברכת כשחשב עליה בשבת

3. שו"ע או"ח סימן שז סעיף א ואפילו בשיחת דברים בטלים אסור להרבות. וכתב שם המשנה ברורה דברים בטלים היינו שאין בהם זכר לעשיית מלאכה ולעסקים כלל וגם אין .בהם דברי גנאי וקלות ראש דאל"ה אפילו מעט אסור .

4. כתב במשנה ברורה סימן שז ס"ק ג אסור לספר בשבת איזה דבר שמצטער בו

5. כ"כ במשנה ברורה סימן שז ס"ק ה איתא בשל"ה קבלתי אדם המבקר לחבירו בשבת בשחרית לא יאמר לו כדרך שאומר בחול צפרא טבא רק יאמר לו שבת טבא [בלשון קודש .או בלשון חול כמנהגנו היום כדי לקיים זכור את יום השבת עכ"ל

6. הבית יוסף הביא דברי רבני יונה באגרת התשובה (דרש ב אות לה [יום ה]) אסור לאדם שיהא לבו טרוד בעסקיו בשבת אף על פי שאמרו חכמים הרהור מותר אם יש לו מתוך ההרהור טרדת לב או נדנוד דאגה אסור שנאמר ועשית כל מלאכתך ואמרו במכילתא (יתרו, בחדש פ"ז אות ט) שתהא כל מלאכתך בעיניך כאלו היא עשויה שלא תהרהר עליה וכן אנו אומרים בתפילה מנוחת שלום השקט ובטח מנוחה שלימה שאתה רוצה בה ובברכת מזון אנו אומרים שלא תהא צרה ויגון ביום מנוחתנו עכ"ל. שו"ע או"ח סימן שו סעיף ח הרהור בעסקיו, מותר ומ"מ משום עונג שבת, מצוה שלא יחשוב בהם כלל ויהא בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה. דכתיב ודבר דבר דבור אסור הרהור מותר וכתב הבן איש חי שנה שניה פרשת וישלח ומי שחושב על מלאכה ביום שבת לעשותה בחול, אינה . מתברכת כיון שחשב עליה בשבת, וכנזכר בחסד לאלפים, ועיין כף החיים דף רי"ח

7. בהמשנה ברורה סימן שז ס"ק כז כתב הרמב"ם חשבונות שאין בהם צורך מותר לחשבן כיצד כמה סאין תבואה היה לנו בשנה פלונית כמה דינרין הוצאנו בחתונת בננו כך וכך חיילותיו של מלך וכיוצא באלו שהן שיחה בטלה שאין בהן צורך כלל עכ"ד ופי' המגיד משנה דרמז לנו שיש למנוע מזה מצד שיחה בטלה שאין שיחה בטלה ראוי ליראי חטא וגם בביאורי רש"ל כתב שאפילו בחול אינו יפה כ"כ לת"ח דהוי כמושב לצים ומבטל בהן .לימודו עכ"ל

8. כל דבר שיש איסור בעשייתו בשבת יש איסור אמירה ולכן אין לומר בשבת דברים שאסור לעשו"ת אבל דברים שמותר לעשו"ת אין איסור לומר ולכן אפשר לומר אלך לראות . בגדים כי אין איסור לראות בגדים בשבת

9. מותר ללמוד בשבת בדברי קודש ומצווה גדולה היא בפרט כשלומד עם הילד ופשוט שאין במצוות מכין משבת לחול. ועיין בשער הציון בסימן שז ס"ק נ"ד שלא התירו בדבר מצוה רק במקום דלא שייך החשש שמא ימחוק, וכאן כשקורא במחברת של ילדיו יש חשש .שיבוא למחוק ולתקן ע"ע במנוחת אהבה חלק א עמוד רנד לעניין דפי הגהה .

10. כנ"ל שדבר המותר לעשו"ת מותר לומר

11. כתב בשולחן ערוך או"ח סימן שז סעיף ו' אסור לחשוב חשבונות אפילו אם עברו, ואם פרעם כבר מותר, משנה ברורה סימן שז ס"ק כ"ו ואם החשבונות האלו יש בהן צורך לחבירו וחושב החשבונות האלו לצרכו אסור. בא"ח פר' וישלח אות ה' כתב שחשבונות שעברו שאין צורך בהם כלל לא לו ולא לאחרים, ורק הוא מזכיר אותם בשבת בסיפור דברים בעלמא מותר, אך צריך ליזהר שלא להרבות בדברים אלו. וכתב הגאון חיד"א ז"ל במורה באצבע אות קנ"א, הגם דיש מתירים בחשבונות שעברו, יש אוסרין, ושומר נפשו .ירחק מהם ע"כ, וע"ע בילקו"י שבת ב' ע"מ קפ"א

12. אע"פ שהרהור בעסקיו מותר בשבת מכל מקום כאן כשנכנס לדירה על מנת לבקרה אם ראויה היא בשבילו הרי יש כאן זילותא דשבת וכן אי אפשר שלא ימנע מדיבורים האסורים בשבת מכל מקום לאסור לחלוטין אי אפשר אבל בוודאי שאין ראוי לעשו"ת כן ובפרט שכבר כתבו שמלאכה שחשב לעשותה בשבת אינה מתברכת. כמו שכתב הבא"ח פר' וישלח מי שחושב על מלאכה ביום שבת לעשותה בחול, אינה מתברכת כשחשב עליה . בשבת

13. כיון שיש ודאות שהוא יתכנן כיצד לתקן ולשפץ את הבית בימי השבוע הרי הוא עובר על איסור דיבור בעסקיו בשבת ולכן עדיף לו להמנע מלהכנס אבל לאחרים שנכנסים לשם .הסתכלות והנאה אין להם איסור כיון שאיןלהם תכנונים לימי החול כיצד לשפץ

14. משום דיבור המותר והאסור בשבת שכל דבר שאין לעשותו בשבת אסור לאומרו. שו"ע , או"ח סי' שז סעיף א' ודבר דבר (ישעיה נח, יג) שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול ובמשנ"ב כתב שם ס"ק א' ודוקא אם הוא דבר שאסור לעשותו בשבת ואפילו אם הוא רק .איסור דרבנן. וכן בקצש"ע ס"צ. והבא"ח שנה שניה פר' וישלח ס"א

15. כתב בשו"ע סי' ש"ו ס"ו חפצי שמים מותר לדבר בהם וכן ללמדו ספר או אומנות ובלי להזכיר לו סכום מעות וכד' ומש"כ לעניין מס' טלפון, אין כאן איסור של דיבור חולין שאינו מבטיח שיתקשר וכד' אלא מבקש מס' טלפון בלבד, ואין חשש שמא יכתוב שאין .אנו מחדשים גזרות מדעתנו, ולכן לצורך מצוות תלמוד תורה שרי. ילקו"י ש"ז סי"א .

16. כנ"ל בהערה

17. דברי צער אין לומר בשבת אפילו שלצורך מצוה כיון שיש חשש שהאב יכעס על בנו ותשכון בביתו המריבה והבכיה לכן צריך להזהר ולא לדבר על כך בשבת אבל במוצ"ש . מותר, לשם חינוך הבן

18. כמבואר לעיל דהוי נמי לצורך מצוה כדי שלא יעסוק בגזל כשיגדל, מ"א ס"ק י"ג, וכ"כ . ' במשנ"ב ס"ק ל

19. כ"כ בילקו"י שבת חב עמוד קעז

20. שו"ע או"ח סימן שו סעיף יב מותר להכריז בשבת על אבידה אפילו היא דבר שאסור לטלטלו. עיין שם באחרונים שזהו דבר מצוה ולכן מותר דהשבת אבידה הוה מצות עשה .וזהו חפצי שמים עה"ש שם .

21. דהוי לצורך מצוה שנזכר לעיל שהתירו ובפרט לצורך חינוך הבן לזרוזי נפשיה לת"ת .

22. משום דבר דבר בדיבורי חולין האסורים בשבת

23.  כתב הרמ"א בסי' ש"ז שסיפור שמועות ודברי חדושים הוא עונג להם, מותר לספרם בשבת כמו בחול אבל מי שאינו מתענג, אסור לאומרם כדי שיתענג בהם חבירו וע"ע במשנ"ב ס"ק ו' וכשהוא מתענג במה שהילד מתענג אע"פ שאינו אוהב לספר סיפורים .אפשר להקל