כד.
מכולת  -  כשחסר מצרכים  לשבת  אפשר  לבקש  מחנוני
ששומר שבת, בקבוק יין או חלב ושאר מזון ולשלם במוצ"ש מחיר 
ובתנאי שלא שואל את מידת משקל וכדו' ולא בתנאי התשלום 47.

כה.
מתנות - יש מתירים ליתן או לקבל מתנות בשבת כאשר
יש מצווה כגון לשמח חתן וכלה בשבע ברכות או ספרי קודש לחתן
בר מצוה וכד' וראוי להחמיר שלא לתת מתנות
בשבת. ואם קיבל מתנה בשבת שלא במקום מצוה יכוון בליבו שהמתנה תעבור
לרשותו רק במוצאי שבת 48.

כו.
שמר טף - השומרת על ילדים בשבת אין לשלם לה שכר על
שמירתה בשבת אלא תשמור גם במוצאי שבת או ביום חול
אפילו זמן מועט כרבע שעה וישולם לה על השמירה
בשבת וביום חול יחד 49.47. שולחן ערוך או"ח סימן שכ"ג סעיף ד' מנוח"א ח"א עמ' רכ"ב

48. עיין בשו"ת הר צבי או"ח א סימן קכו ובשו"ת משפטי עוזיאל כרך א' השמטות ס"ג שאיסור מתנה הוא גזירה ובמקום מצוה ושמחת מצוה לא גזרו. ובשו"ת שרידי אש ח"א סימן ל"ג עמוד עו כתב שמעיקר הדין יש מתירים ליתן מתנה בשבת אבל לכתחילה יאמר למקבל המתנה שלא יתכוין לקנות בשבת אלא במוצאי שבת, וכן בשו"ת יחו"ד ח"ג סכ"א 'שיש מתירים ליתן מתנה. ובמקום מצווה יש על מי לסמוך וכן הוא במנוח"א ח"א עמ . רכ"ב

49. אסור לשלם שכר בשבת ורק אם משלם על ימי החול יחד עם השבת מותר עיין בשו"ע סימן שו ס"ד ובמשנה ברורה ס"ק כא כתב ראוי שיתנה עם השומר שישמור גם ביום ע"ש .ובמו"ש איזה שעות ואז הוי כשכר שבת בהבלעה ושרי