עה. הדלקת אור בשבת -  בשבת אסור מדאורייתא להדליק מנורה שיש בה חוט
להט משום מבעיר, ואפילו פנס כיס או מנורה
שבשעון, לכן אין להדליק אור. ובמקום שיש צורך לחולה
.75שאין בו סכנה אפשר לומר לגוי

עו.
הנאה מחילול שבת - כל מלאכה האסורה מדאורייתא כגון
הדלקת אור או טחינת ירקות וכן בישול שנעשה ע"י יהודי
.76ואפילו לצורך אחרים אסור להינות ממלאכה זו בשבת

עז.
מלאכה בשוגג - כל מלאכה האסורה מדרבנן שנעשתה
בשוגג מותר ליהנות ממנה בשבת, אבל במזיד אין ליהנות
.77ממנה בשבת, ובמוצ"ש מותר לכל מיד

עח.
כשיש מתירים - במקום שיש מחלוקת בפוסקים אם מותר
או אסור, אפילו שנפסק שאסור מותר ליהנות ממלאכה זו
בשבת ואפילו שנעשתה מלאכה זו במזיד. לדוגמה: אדם
.78שעבר וחימם מרק קר מותר ליהנות מהמרק החם בשבת

עט.
אור שהודלק בשבת - אסור ליהנות מאור שהודלק בשבת
אבל כשהיתה אפשרות ליהנות מאור קלוש, כגון: כשיש אור מנרות
שבת, מותר להישאר בחדר ולעשות כל מה שיכולנו לעשות
עם נרות שבת. אבל כשנרות השבת כבו אין ליהנות
.79מאור המנורה שהודלקה בשבת

פ.
התעסקות - אם הדליקו אור ע"י התעסקות בדבר אחר כגון
.אדם שנשען עם הכתף על הקיר ומבלי כוונה נידלק האור וכן
כשדרך בלי כוונה על השלט של המזגן ונדלק מותר
.80ליהנות ממלאכה זו בשבת ואפילו שאסורה מדאורייתא

 75. שו"ת אחיעזר ח"ג סימן ס', שו"ת משפטי עוזיאל ח"א או"ח סי"ט, שו"ת ישכיל עבדי ח"ד סט"ז שו"ת ציץ אליעזר ח"א ס"כ, שו"ת יבי"א ח"א או"ח י"ט שו"ת חלקת יעקב ח"א נ"א, שו"ת באר משה ח"ו קונטרס החשמל כ"ג כתבו שהאיסור מדאורייתא לכן אין .להקל בזה כלל

76. ' שי"ח ס"א פסק כר' יהודה והרמב"ם והגאונים, וכן נפסק באחרונים ובמשנ"ב ס"ק ז כתב שבמקום הצורך אפשר לסמוך על הפוסקים כר"מ והגר"א וכ"כ במנוחת אהבה ח"א .פכ"ה ס"ב ובילקוט יוסף ד/ג עמ' י"ח כתב להחמיר

77. ,( כתב בשו"ע או"ח סי' שי"ח סעיף א המבשל בשבת, (או שעשה אחת משאר מלאכות במזיד, אסור לו לעולם ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד; ובשוגג, אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם לו מיד, וע"ע בביאור הלכה סימן שם ד"ה המבשל בשבת שכתב בשם ביאור הגר"א שמסיק להלכה דאפילו לדעת השו"ע שפסק כר' יהודה היינו בדאורייתא אבל במלאכה דרבנן הוא סובר דלא קנסו שוגג אטו מזיד והביא לזה סוגיות מפורשו"ת וכן פסק הרמב"ם שהמטביל כלים בשבת בשוגג ישתמש בהן, במזיד אל .ישתמש בהן עד מוצ"ש. ורק כשנעשה במזיד החמירו בה בשבת

78. .'שי"ח ס"א במשנ"ב ס"ק ג', באה"ל ד"ה המבשל בשבת או שעשה וכו

79. . ביאור הלכה סימן רע"ו ס"א ד"ה אסור, ועיין ילק"י שי"ח סל"א

80. כדין הנאה ממלאכת שבת האסורה מדרבנן וכן מדין ספק ספיקא שמא מדרבנן ואת"ל ,מדאורייתא שמא פוסקים כר"מ להקל. ע"ע מנחת יצחק ח"ב סק"ו, אגרות משה קכ"ג .תורת שבת פ"ח סי"ד, עיין ילקו"י שי"ח סכ"ג