א.
הפעלת מכשירי חשמל לפעמים
אסורה משום הבערה ויש אומרים משום בנין וסתירה ולכן
אין שום היתר להפעיל בשבת מכונה חשמלית או להדליק מנורת חשמל אפילו
.1הפועלת על ידי סוללות

ב.
כיבוי נורת חשמל - אסור לכבות מנורת חשמל בשבת ואם
יש ילד קטן או חולה שצריך לישון והאור מפריע לו אפשר
.2לומר לגוי שיכבה את החשמל בשבילו

ג. הפעלת כלי תקשורת מלפני שבת - אסור לשמוע בשבת כל
מכשירי תקשורת למיניהם ואפילו הפועלים על ידי שעון
שבת או שדלוקים כבר מלפני שבת ואפילו שמיעת חדשות
.3בלבד אסורה

ד.
סדין חשמלי - מותר להשתמש בסדין חשמלי בשבת ואפילו
.4בזמן שפועל ומחובר לחשמל

ה.
מתג חשמל - כשהחשמל אינו דולק יש מתירים להוריד מתג
.5חשמל על מנת שלא ידלק האור שוב בהתחדשות הזרם

ו.
פלאטת  בישול  - פלאטה חשמלית המורכבת  מכיריים
חשמליות ויש לה וסת של חום אין להשתמש בה בשבת
.6לחימום מאכלים

ז.
כבל מאריך - אין לטלטל בשבת כבל מאריך אבל כשיש
צורך להרימו ממקום למקום מותר להרימו ככלי שמלאכתו
.7לאיסור

ח.
מנורה הנדלקת מאליה  -
אסור להחשיך חדר שיש בו
מנורה הנדלקת בזמן שחשוך בו ואפילו אם עשו כן בשוגג
8אסור להינות מהאור בשבת.

ט.
הפסקת חשמל - כשעובדי חברת חשמל יהודים סידרו את
התקלה בשבת אם יש באיזור הזה חולים שיש בהם סכנה להשתמש בחשמל אבל אם הזקוקים לחשמל אפשר להקל
.9אין באיזור חולים שצריכים את החשמל אין להינות

י.
קצר חשמלי - כשאירע קצר חשמלי בבית ויהודי הרים את
.10המתג, אם עשה בשוגג המיקל להינות יש לו על מי לסמוך

יא.
דלת חשמלית - אסור להכנס בדלת חשמלית הנפתחת
.11מאליה כשאדם מתקרב

יב.
אור  בחדר  מדרגות  - אסור  להדליק את האור  בחדר המדרגות אפילו אם האור כבה מאיליו, ואם אדם שאינו שומר תורה ומצוות הדליק האור בשבת, ראוי להמתין עד
.12שהאור יתכבה, אבל המיקלים יש להם על מי לסמוך

יג.
הוצאת שקע מהתקע -  אין להוציא תקע מהשקע בשבת ויש
שכתבו שאפשר להקל כאשר הזרם מנותק ומוציאים את
.13התקע בשינוי

יד.
מדיח כלים - אין להשתמש במדיח כלים ואפילו שהוא פועל
על ידי שעון שבת אבל אפשר להכניס לתוכו כלים שאינם
.14נקיים אם זה הדרך הרגילה להניח שם בימי השבוע

טו.
מכשיר שמיעה לאוזן -  מותר להשתמש במכשיר שמיעה
.15לאוזן ויש להפעילו ולהכינו מלפני שבת

טז.
מכשיר אינטרקום לחדר ילדים - כשיש צורך, אפ שר
להשאיר  מלפני  כניסת  השבת  מכשיר  אינטרקום  בחדר
.16הילדים על מנת לשמוע תינוק אם הוא בוכה

יז.
מערכת  סטריאו - כשנדלקה
בטעות מערכת  סטריאו בווליוום שמפריע לקדושת השבת אפשר לומר לגוי לכבות
ואם מפריע למנוחת השכנים והם רוצים לכבות יניח להם שהם יכבו והמיקל להוריד את הווליום
אפילו שלא
.17על ידי גוי יש לו על מי לסמוך

יח. פעמון חשמלי -  אסור להשתמש בפעמון חשמלי בשבת
משום שמחבר מעגל חשמלי ומוליד זרם בחוטי החשמל
.18שבפעמון

יט.
מכשיר הקלטה -  אין לדבר מול מכשיר הקלטה או מול
רמקול או כל כלי אחר המעביר גלי קול אפילו שמופעל על
.19ידי שעון שבת

כ.
כשתינוק הדליק בשבת - כשתינוק הדליק מערכת חשמלית
או  כל  כלי  חשמלי  אחר  מותר  להינות  ממלאכתו  כגון
אפשר להשאירו ליד כשהדליק מזגן או אור ובשעת הצורך
.20הכלי חשמל על מנת שיכבה שוב מבלי לומר לו לכבות

כא.
מערכת סטריאו - כשנדלקה בשבת מערכת סטריאו בקול
רם ומפריעה לשכנים ונגרם חילול השם אם חילוני רוצה מרצונו
אל ימנעו ממנו ואם אין ישאלו שאלת חכם לכבות
.21כיצד לנהוג

כב.
הורדת תוכנות - אין להשאיר מחשב דולק מלפני שבת על מהת
להוריד תוכנות או שנשלח לקבל מייל וקבצים בשבת.

 

 1. עיין בשו"ת יבי"א חלק א או"ח סימן יט שכתב שיש מחלוקת בין פוסקים האם איסור הדלקת החשמל בשבת הוי מדאורייתא או מדרבנן, ומהם הגאון מהרש"ם (ח"ב ס"ס רמו) שכ', ולא אכחד כי חוכך אני בלבי, בהבערת וכבוי החשמל בשבת, אם הוי מלאכה דאורייתא כיון שלא היה כמוהו במשכן, וכן בשו"ת ארץ צבי (סי' סב). ע"ש. וכן ראיתי בשו"ת לבושי מרדכי ח"א (סי' מז מח), שהאריך לומר שאין בהדלקת החשמל איסור מן .התורה אלא רק מדרבנן. עש"ב. ואע"פ שבשו"ת קרן לדוד (סי' פ) כתב לחלוק עליו בזה . ע"ש. הנה בהסכמה לס' קרן לדוד כתב הגאון בעל לבושי מרדכי להשיב על דבריו בזה ע"ש. וכן העלה בשו"ת נחלת שמעון אמוראי (סי' טו). וכן כתב בשו"ת מי יהודה (חאו"ח סי' לה) שהדלקת החשמל מדרבנן. ע"ש. וכ"כ בשו"ת ירך יעקב (סי' נד) בשם אוצר ישראל 'מע' אש), שאור החשמל אינו אש כלל. וכו'. ע"ש. וכן בשו"ת ים הגדול (ס"ס כו) כ) . שהדבר מוטל בספק אי הוי מה"ת או לא עכ"ל

2. בענין כיבוי אור החשמל בשבת עיין בשו"ת מנחת שלמה חלק א סימן יב שו"ת יביע אומר חלק א אורח חיים סימן לא שכיבוי חשמל בשבת אינו אלא מדרבנן. ומש"כ שיכול לומר לגוי כדין שבות דשבות במקום חולי לא גזרינן כמובא שו"ע או"ח סימן שז סעיף ה דבר שאינו מלאכה, ואינו אסור לעשו"ת בשבת אלא משום שבות, מותר לישראל לומר לא"י לעשותו בשבת והוא שיהיה שם מקצת חולי, או יהיה צריך לדבר צורך הרבה, או מפני .מצוה

3. שו"ת יבי"א חלק א או"ח סימן כ האריך לפרט את כל האיסורים בכך. וכן בחלק ו או"ח סימן לד כתב למסקנא דדינא שאסור להסתכל בטלויזיא בליל שבת, אף אם נערכה ע"י ,שעון אוטומטי מע"ש, שרבו המלאכות הנעשו"ת ע"י ישראל מחללי שבת באולפן בעוה"ר, ואסור ליהנות ממלאכת ישראל בשבת. וכבר כתבנו לעיל (ס"ס יב) שאף בחול שומר נפשו ירחק מהם, שיש בטלויזיא תכנית של מראות נגעים האסורות, מלבד מושב לצים וביטול תורה. והשי"ת יגדור פרצות עמו ישראל וידעו תועי רוח בינה ומלאה הארץ דעה את ה'. וכן בשו"ת מנחת יצחק חלק א סימן קז וכן בשו"ת מנחת שלמה חלק א סימן . ט ד"ה אך אעפ"י וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר חלק ג סימן טז פרק יב

4. כתב בשו"ת יחווה דעת חלק ה סימן כח מותר להשתמש בשבת בשמיכה חשמלית כשהיא . מחוברת לזרם החשמל מערב שבת, ואין לחוש לשמא יגדיל או ימעט מדת החום בשבת ומכל מקום טוב לעשו"ת מערב שבת איזה קשר משונה או לכתוב על נייר שבת, וליתנו ליד כפתור החשמל, כדי שאם ישכח ויבוא לשנות מדת החום, על ידי השינוי או הנייר יזכור שהוא שבת. ואם שכח לחבר מערב שבת את השמיכה לזרם החשמל, אסור לחברה . בשבת. וכ"כ במנוחת אהבה ח"א סוף פרק כד

5. בשו"ת יבי"א חלק ז, או"ח סימן לו כתב שיש לסמוך על הפוסקים הסוברים שאין דין , מוקצה במחובר, בצירוף תנאי מערב שבת, שיוכל לסובב או ללחוץ על כפתור החשמל לאחר שיכבה בשעה הקבועה, כדי שלא ידלק שוב לאחר מכן. ואז יהיה מותר לעשו"ת כן לגרום מניעת הדלקת החשמל לאחר מכן בשעה הקבועה להדלקתו, ותנאי אחד די לכל .השנה

6. כיון שנועדה לבישול ולא לחימום והיא שונה מהפלטה המיוחדת לשבת שמיוחדת לחימום . בלבד לכן דינה כאש ממש ואסור להניח על גבה כל סוגי המאכלים אפילו שהם מבושלים

7.  כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו. ואין לדונו משום מוקצה מחמת חסרון כיס כיון שאין מקפידים עליו והוא מונח על הריצפה ואפילו דורכים עליו . לכן מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו

8. אין הבדל אם המנורה נדלקת על ידי הפעלת מתג חשמלי או על ידי חיישן שמפעיל את . המנורה בזמן שחשוך כל זמן שגורמים לחישן להדליק את האור יש בכך איסור

9.  כיון שאנו סומכים על החולים אותם אלה שצריכים לחשמל ובשבילם מותר לעשו"ת מלאכות האסורות מהתורה פיקוח נפש ואגב החולים מותר לבריא להינות כיון שמירת שבת כהלכתה חלק א פרק לב הערה קעד וכתב בשו"ת מנחת שלמה תנינא (ב ג) סימן כד אם הקלקול הוא רק חלקי ובאזור כזה שיודעים ברור שאין שם בתי חולים אסור לתקן את הקו הזה בשבת ע"י ישראל, ובשו"ת אז נדברו חלק ד סימן כח והובא בילקוט יוסף .ח"ד עמוד נ

10. כדין מלאכה שנעשית בשבת במזיד שאסורה למי שנעשה בשבילו כש"כ במשנה ברורה סימן שיח ס"ק ז הנה בגמרא פליגי בענין שוגג ומזיד ר"מ ור' יהודה ודעת השו"ע הוא דעת ר' יהודה שכן הסכימו הרי"ף והרמב"ם והגאונים והגר"א הסכים בבאורו לשיטת התוספות וסייעתם דפסקו כר' מאיר דבמזיד אסור בין לו בין לאחרים עד מו"ש ובשוגג . מותר גם לו מיד. ובמקום הצורך יש לסמוך על זה בבשול בשוגג

11. כיון שיש בזה הפעלה חשמלית שאסורה בשבת, שאף אם אינו כעושה מעשה בידים פתיחת הדלת נעשית על ידי שבירת קרן אור הנגרמת על ידי מעבר אדם ממקום למקום ופעולה זו נחשבת להדלקה וכיבוי ולכן אין היתר להכנס בדלת כזו, עיין בשמירת שבת כהלכתה חלק א פרק כג סעיף נג ילקו"י שבת ה עמוד רז אבל אם נכנס גוי לצורך עצמו . מותר ליהודי להכנס איתו

12. כיון שמלאכה זו נעשתה בשבת והרי הוא חילל שבת במזיד ואסור להינות ממלאכה שנעשית במזיד ואע"פ שיש הבדל בין ישראל לבין גוי שבישראל אין חשש שיחטא ולא לו ולכן אין חשש של אמירה אבל כתב בשו"ת שבט הלוי חלק ג סימן נד אע"פ שמבואר בש"ס ופוסקים סימן שי"ח דדוקא בגוי שעשה בשביל ישראל אסור להינות אבל בישראל אין אדם חוטא ולא לו מ"מ זה לא שייך בזמנינו בעו"ה דהמומרים לחלל שבתות קא עבדי בשביל ישראל ויש חשש לאמירה, ויש חשש להינות ולפעמים איכא עוד חיוב מחאה יותר .וחילול ה' יותר. ועיין בילקו"י שבת ה עמוד רח שהמיקילים יש להם על מי לסמוך .

13. שש"כ פרק יג סעיף כח אורחות שבת עמוד ער, ילקוי כרך ב עמוד רסה

14. בפרט שבסגירת הדלת הוא מפעיל מערכת חשמל

15. שו"ת יבי"א חלק א או"ח סימן יט כתב שיש להתיר, אם מכינים אותה מע"ש,  שהרי אין .לחוש בהגברת הזרם לכלום .

16.כ"כ בהליכות עולם חלק ד עמוד קצז

17. כיבוי מערכת סטריאו אסור מדרבנן ובמקום צער כזה שיש בזה גם כבוד הבריות כאשר המערכת דלוקה בקול גדול ובנוסף מפריע למנוחת השבת ויש כאן צער גדול אפשר לרמוז לגוי שרוצים שקט והוא מכבה מאיליו וכשלא מוצאים גוי המיקל להוריד את הווליום . כשעושה כן בשנוי יש לו על מי לסמוך

18. כ"כ במנוחת אהבה פרק כד סעיף יד והוסיף שם שיש איסור של השמעת קול בכלי .המיוחד לכך

19. כ"כ כל ככל האחרונים, עיין בשו"ת יחווה דעת חלק ב סימן נז ובשו"ת חלקת יעקב חלק . ג' סימן צח

20. כתב מגן אברהם סימן שכה ס"ק כב בשם הע"ש ונר' מדברי התוס' דאם מלאו חש"ו מים מותר ליהנות מהן והטעם דאין עושין כלל לדעת ישראל עכ"ל. וכן ראיתי שהובא בתורת השבת פרק ח סעיף ט"ז. שכל איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת היא מדרבנן אבל כאן הקטן אינו עושה בכוונה לצורך אדם גדול אלא לשם משחק והוי כעין מתעסק לכן . כשאינו עושה לדעת גדול ישראל אפשר להינות מזה

21. כיבוי חשמל של מערכת ניגון אסור מדרבנן וכשיש חילול ה' או חשש משכנים אלימים . אפשר להניח להם שהם יבואו ויכבו את המערכת או שילד קטן ינמיך את הוולאיום

22. כיון שמערכת התקשורת מתוחזקת בשבת על ידי יהודים המחלל שבת וכך נהנים .ממלאכות האסורות בשבת ולכן אין לעשו"ת כן