לישה אסורה מהתורה והגדרת לישה  כשמדבקים שני חומרים זה לזה ויוצרים עיסה אחת דבר האסור מדרבנן בלישה יש ללוש אותו בשינוי על ידי שמהפך בסדר נתינת המאכלים או על ידי שמערבב באופן של שתי וערב כלומר לאורך ולרוחב

ולכתחילה יש  להכין  מלפני  שבת  את  המאכלים הדרושים

לשבת וכשיש צורך להכין בשבת כדי שיישאר טרי מותר
:להכין בתנאים אלו

1) שינוי מסדר הנתינה - כלומר אם הרגילות  להניח קודם
תה ובתוכו פירורי בסקוויט אז יעשה בשינוי קודם בסקוויט
.29ואח"כ תה וכן כשמערבבים גבינה עם סלט

2) מהירות הערבוב - לערבב לאט, לאט ובשינוי מסדר
.30הערבוב שרגילים לערבב כגון לאורך הכלי ולרוחב
יש חשיבות לסוג הבלילה כפי שיבואר בהמשך

3) בלילה עבה - הגדרתה שהעיסה לא נשפכת מכלי לכלי
.בלילה רכה - נשפכת בקלות מכלי לכלי

יח) אבקת מרק או שוקו -  סוגי האבקות הנמסים מיד ולא
נעשים כבלילה אלא כמשקים מותר לערבבן במים כשאין
חשש של בישול. ולכן מותר להכין מיני מאכל דלילים  כגון
.31אבקת חלב או אבקת שוקו או אבקת מרק

יט) אבקת פירה תפוחי אדמה -  אין להכין בשבת מאבקת
תפוחי אדמה  פירה וכן משאר סוגי אבקות שנעשות בלילה קשה
אבל אם נעשתה מלפני שבת מותר להוסיף מים מעט
.32מעט ולערבב בשינויים שהוזכרו

כ) בלילה רכה מאוד - כגון ששופכים כמות קטנה של אבקה
לתוך כמות גדולה של מים כגון אבקת שוקו או להסמיך
.33מרק בקמח אין בזה איסור גיבול

כא) גבינה עם ריבה - מותר לערבב גבינה עם ריבה או רסק
עגבניות כשעושים כן  לאט לאט ובשינוי סדר הבחישה כגון
.34לאורך ולרוחב

כב) הכנת טחינה - לכתחילה יש להכינה לפני שבת ויש להמנע
מלהכינה בשבת כיון שהיא מתקשה ונעשית בלילה קשה
.35אבל מותר לדלל טחינה שנעשתה מערב שבת

כג) הקצפת חילבה - חילבה שכבר מוכנה לפני שבת מותר
.36להוסיף לה מים על מנת להקציפה

כד) אבקת חלב (תחליף חלב אם) - להכנת דייסה לתינוק כגון
מטרנה וכדומה יש לעשות שינוי בסדר ההכנה כגון אם רגילים
לשים מים ועליהם אבקה אז ישנו וקודם יניחו את
.37האבקה ועליהם המים

כה) מיונז - מותר לשפוך מיונז על סלט ירקות או תפוח אדמה
מבושל כשהחתיכות גדולות ולא נדבקות להיות עיסה אחת אבל
כשהחתיכות קטנות יש חשש של גיבול ולכן יערבב
.38לאט לאט ובשינוי

כו)   ירקות  טחונים  - כגון פירה תפוחי אדמה 
וירקות כשאין חשש של בישול אפשר להכינה על ידי כך 
ששופכים את תכולתה לצלחת ועליה שופכים את המים
.39ומערבבים לאט

כז) סלט ביצים - עם גבינה או אבוקדו או בצל וכד' מותר
להכינו בשבת כשעושה כן סמוך לסעודה ממש ומערבב
לאט לאט בשינוי שלא כבימי החול כלומר מערבב לאורך ולרוחב
.40ולא בתנועה סיבובית

כח) סלט גזר - מותר להוסיף מיץ או סוכר לתוך סלט גזר על
.41מנת להטעימו בתנאי שעושה זאת לאט ובשינוי

כט) סלט ירקות עם גבינה - מותר לערבב סלט ירקות עם גבינה
.42שעושים זאת בשינוי כלומר בערבוב לאורך ולרוחב

ל) ערבוב מאכלי חלב - ערבוב גבינה או שמנת בריבה וכן שני
סוגי מעדני חלב זה בזה, מותר כאשר עושים זאת לאט לאט
.43ובשינוי כגון לאורך ולרוחב

לא) ערבוב פת בשמנת וכד' - מותר לערבב פתיתי לחם בתוך
.44גביע של שמנת כשמערבבים לאט לאט ובשינוי

לב) פודינג/ אבקת ג'לי - אסור להכין בשבת פודינג ואבקת ג'לי
מים על אבקת פודינג או ג'לי לאכילה, אסור ואם שפכו
.45באכילה בשבת משום מגבל

לג) פירה עם סלט או אורז - כשהכל מתגבל לעיסה אחת יש
חשש של גיבול אבל מותר לערבב לאט ובשינוי כלומר
.46ערבוב לאורך ולרוחב

לד) קטשופ ושאר רוטבים - מותר לערבב קטשופ ושאר סוגי
הרוטב בתוך אטריות או אורז שבצלחת ואין כאן חשש של
.47גיבול

לה) קמח במים -  המערבב קמח במים באופן כזה שנעשתה
בלילה עבה בשבת חייב משום מגבל מהתורה  ואם עשה
.48בלילה רכה אסור מדרבנן

לו) קרוטונים או שקדי מרק - מותר להוסיף למרק שקדי מרק
.49או קרוטונים כשאין בזה חשש בישול

לז) רסק פירות - פירות מרוסקים שהתקשו מעט מותר להוסיף
.50לתוכם מיץ או מים כדי לדללם לצורך מאכל לתינוק
 
לח) תות שדה בשמנת או גבינה - חתיכות גדולות של פרי
מותר לערבב בגבינה או שמנת ואם החתיכות קטנות יש
.51לערבב בשינוי כגון לאורך ולרוחב

ערכה של השבת

אמר החפץ  החיים ששבת שקולה כנגד כל התורה כולה, לכן כל מצוה שעושים
בשבת שוה לתרי"ג מצוות ולפי הגר"א כל אות בלמוד תורה היא מצוה   שוה
וכשעושים זאת בשבת מכפילים כל אות ואות במספר של שש מאות ושלוש
עשרה מצוות. ולכן אדם שיושב ולומד בשבת חצי שעה או שעה אין סוף
למצוות שיכול להוסיף לחשבונו ובמיוחד בימי  ראש השנה ועשרת ימי תשובה
 כשאדם צריך זכויות על מנת להטות את כף המאזניים לטובה.
 וכן אמרו חכמינו ששעת לימוד תורה ביום שווה לאלפי שעות של לימוד תורה
בשאר ימי השבוע לכן כדאי להשתדל יותר ויותר לקבוע עיתים לתורה ביום
.שבת וללמוד  שהרי אין סוף למצוות שיכול להוסיף לעצמו

 29. שכ"א סי"ד, משנ"ב ס"ק נ"ז, ועיין בשמירת שבת כהלכתה ח"א ע"פ במנוחת אהבה ח"ב . עמ' רצ"א

30. שכ"א סי"ד באור הלכה ד"ה יכול לערבו משנ"ב ס"ק ח' שה"צ ע"ח, במנוחת אהבה ח"ב .עמ' רצ"ה

31. ועיין בשמירת שבת כהלכתה ע"ב פ"ב, הערה ס"א חז"א נ"ח ט' במנוחת אהבה ח"ב פ"ט . סי"ג

32. כתב בשו"ע או"ח סי' שכ"א סע' ט"ז יש אומרים דהא דשרי לערב משקה בחרדל דוקא שנתנו מבעוד יום, אבל בשבת אסור, משנה ברורה שם ס"ק סב כתב שאם נתן המשקה .מע"ש מותר להוסיף בשבת לכו"ע, ועיין בשמירת שבת כהלכתה פ"ח סי"א עיי"ש בהערה

33. .כ"כ באורחות שבת עמוד רכו בשם החזון איש

34. .עיין מה שכתב בשו"ת משנה הלכות חלק יא סימן רלז והוא הדין לכאן

35. הכנת בלילה קשה אסורה מהתורה ולכן יש כאן חשש של איסור תורה עיין בשש"כ פרק ח סעיף כו שו"ת אורל"צ ח"ב פל"ג אות ה' מנוחת אהבה ח"ב עמוד שו שכתבו להתיר בתנאי שעושה כן בשינוי ונילושה כבר בבית חרושת ולטחינה המוכנה מותר להוסיף מים . לבלילה

36. כיון שכבר נילושה לפני שבת אין לישה אחר לישה ובפרט אם מערבבים אותה לאט לאט . ובשינוי הניכר. עיין אור לציון חלק ב עמוד רמח שו"ת עולת יצחק חלק א סימן נו

37. אע"פ שכתב במנוחת אהבה עמוד שד שאפשר להקל מטעם של פסיק רישא דלא ניחא ליה .באיסור דרבנן מכל מקום כיון שאפשר בקלות לשנות בסדר הנתינה עדיף טפי

38. .שש"כ פרק ח סעיף ד וכן במנוחת אהבה פרק ט סעיף יט

39. ע"פ השו"ע אפשר להכינה בשינוי כמובא שם בסעיף יד וכיון שלא נוצרת שום בלילה אחת לכן אין כאן גיבול ומכל מקום עדיף לערבב בשינוי כיון שדומה לדין שהובא במשנ"ב שם ס"ק סח מה שחותכין צנון וקשואין שקורין אוגערקע"ס דק דק ושופכין חומץ או שאר דבר לח לתוכן ומערבין אותן ביחד צריכין ליזהר שלא לערב בכף בכח או ינענע בכלי עצמו וטוב להחמיר ג"כ שיתן החומץ ואח"כ המאכל. ועיין באורחות שבת עמוד רמט בהערה .שם לעניין מנה חמה

40. . משנ"ב ס"ק מ"ה. שו"ת ציץ אליעזר חי"א סימן ל"ו, שו"ת באר משה ח"ו סימן מ"ד שו"ת תשובות והנהגות ח"ב סימן קפ"א, שו"ת מנח"י ח"ט סימן כ"ח, שו"ת אג"מ ח"ד סימן ע"ד, שו"ת שבט הלוי ח"א סימן פ"ו לפני הסעודה ממש השמן או החומץ תחלה ואח"כ הבצלים וביצה שלא לטרוף ולערב היטב. שו"ת אורל"צ ח"ב פל"ג ס"ה. עיין .בשש"כ פ"ח הערה פ"א וכבר כתבו אחרונים שעדיף לעשותה לפני שבת

41. .אורחות שבת עמ' רמו, חוט השני עמ' קמד

42. .כיון שאין כאן ממש גיבול לעיסה אחת

43. אע"פ שמערבב מ"מ לאט לאט ובשינוי אפשר להקל וכ"כ בשו"ת אג"מ או"ח ח"ד סע"ד .כנכתב לעיל. חוט השני ח"א עמוד קיג .'

44. עיין בשמירת שבת כהלכתה פ"ח סט"ו, במנוחת אהבה ח"ב פי"ט ס"ז – ח

45. כיון שנוצרת בלילה קשה ואינו ראוי לאכילה בלא מים, מנוח"א פ"ט סט"ו, וכן בשו"ת .באר משה ח"ו סימן מ"ו

46. כיון שאינו נעשה עיסה אחת אלא הכל מופרד זה מזה וכן כשעושה כן בשינוי ולאט אפשר להקל בכך. אבל גיבול של פירה עם אורז כיון שהוא נעשה בלילה אחת קשה יש לערבבו .בשינוי סדר הערבוב

47. כיון שזוהי הוספה על האוכל כמובא בביאור הלכה על שולחן ערוך אורח חיים סימן שכא סעיף יד דע"י נתינת מים שנותנין בתוכו אח"כ הוא מתגבל אין זה חשיב כמו מלאכת לישה אלא כמו תיקון אוכל בעלמא דדרך אכילתו בכך והוא חשיב כמו רוטב שנותנין .בתבשיל ואין זה מלאכה דאורייתא ולכך הותר מעט מעט דחשיב קצת שינוי

48. תרומת הדשן סימן נג וכן נפסק להלכה עיין במשנה ברורה סימן שכא בלילה רכה לא .שייך בזה לישה ומ"מ צריך שיעשה השינוי .

49. כיון שאינו נעשה בלילה אחת לכן אין כאן גיבול ולישה האסורה

50. באור הלכה סימן שכ"א ד"ה יכול לערבו ועיין בשמירת שבת כהלכתה פ"ח ס"ז חז"א .'סנ"ח אות ח .

51. כ"כ באורחות שבת עמוד רמז