א) אסור בשבת לסחוט פירות וירקות על מנת ליהנות מהמיץ
שבהם ויש פירות שאיסור הסחיטה הוא מהתורה ויש שאיסור הסחיטה הוא מדרבנן 1.

ב) חצי אשכולית - יש אומרים שאסור לאכול חצי אשכולית
בכפית ויש מתירים בכך כיון שאינו מתכוון לסחוט ולהלכה אפשר להקל בכך 2.

ג) מציצת פרי בפה - מותר למצוץ פרי בפה אבל בענבים יש
.3להחמיר ולאוכלם כמו שהם

ד) סחיטה על גבי מאכל -  מותר לסחוט מעט פירות לתוך
מאכל או תבשיל, כגון לימון לתוך סלט, או תפוז לתוך בננה
.4מרוסקת

ה) סחיטה לכלי ריק -  אסורה כל סחיטה לתוך כלי ריק אפילו
.5שרוצים אחר כך להניח בתוכו מאכל

ו) סחיטת לימון - ראוי להחמיר ולא לסחוט לימון לתוך כלי 
ריק או שיש בו משקה כגון  לתוך מרק או למשקה  לימונדה
.6אבל להטעים מאכל כגון על סלט או דג מותר

ז) ריסוק קרח ביד  או בכפית -
אסור  לשבור  או לרסק
לחתיכות קטנות קוביות קרח או ארטיק קרח ביד אבל דרך
.7אכילה מותר

ח) הנחת קוביות קרח בכוס - מותר להניח קוביות קרח בכוס
שתיה אבל אסור לערבב את הקוביות אלא יש להניחם
שימסו מעצמן בלבד, כיון שאין לערבב מאכל קפוא על מנת
.8 לגרום לו שימס מהר

ט) מילק שייק - אסור בשבת לקחת גלידה בין עם קוביות קרח
.9ובין בלי קוביות ולערבבה על מנת שתהיה נוזלית

י) שקיות קרח - מותר להכניס מים להקפאה על מנת שיהפכו
לקרח אבל צריך להזהר שלא לקשור את השקיות וכן לא למעך
שקית שיש בה קרח קפוא על  מנת לגרום לקרח
.10 להינמס

יא) לשבור קרח -  מותר לשבור קרחון על מנת ליצור ממנו
קוביות קרח קטנות בתנאי שאינו עושה כן כדי שיצאו ממנו
.11מים

תמיד זה קורה על שולחן שבת...
הוא מושך את המפה הכוס נופלת המשקה נשפך
האגרטל נפל
לכלך את החולצה
החליטה לקרוא ספר
האוכל התקרר
לחינם טרחתי ואתם לא אוכלים
נעצום עיניים ונתפלל רבש"ע
שלא אכשל
תן לי כח שלא אכעס
ולא אתרעם

 

 


 1. שו"ע או"ח סימן שכ סעיף א זיתים וענבים, אסור לסחטן (ע"ל סי' רנ"ב ס"ה), ואם יצאו , מעצמן, אסורים אפילו לא היו עומדים אלא לאכילה. ותותים ורמונים, אסור לסחטן ואם יצאו מעצמן, אם עומדים לאכילה, מותר, ואם עומדים למשקים, אסור. ושאר כל הפירות, מותר לסחטן וכתב שם הרמ"א ובמקום שנהגו לסחוט איזה פירות לשתות מימיו מחמת צמא או תענוג, דינו כתותים ורמונים. וכיום רוב ככל הפירות עושים מהם . מיצים ולכן יש להחמיר בכל סוגי הפירות

2. עיין באג"מ או"ח ח"ד סוף סימן ט"ז בח"ה ה סימן כד שכתב באשכולית שאסור לסוחטה בשבת על מקום שיש שם סוכר, אף לאכול תיכף, ובשמירת שבת כהלכתה חלק א פרק ה סעיפ יב פסק להקל שם בשם הגרש"ז והובא בילקוי סימן שכ הערה י והביא שם דברי . מרן הרב עובדיה שליט"א להקל בדין זה

3. שו"ע או"ח סימן שכ מותר למצוץ בפיו מן הענבים המשקה שבהן וכ"ש בשאר דברים. ויש אוסרין למצוץ בפה ענבים. כתב הבא"ח פרשת יתרו אות ח מותר למצוץ בפיו המשקה מן , הפירות, מפני דאין דרך סחיטה בכך, ואף על גב דיש אוסרין, העיקר כסברת המתירין ורק בזיתים וענבים נכון להחמיר במציצה. וכתב שם במשנה ברורה ס"ק יב אם משימם לתוך פיו ומוצץ המשקה ומשליך החרצנים לחוץ לכו"ע דרך מאכל הוא ומותר אפילו .לדעת המחמירים וכן בילקו"י סימן שכ סעיף י

4. שו"ע או"ח סימן שכ סעיף ד מותר לסחוט אשכול ענבים לתוך קדירה שיש בה תבשיל כדי .לתקן האוכל, דהוה ליה משקה הבא לאוכל וכאוכל דמי, אבל אם אין בה תבשיל אסור . ועיין שם בביאור הלכה שלתוך כלי שיש בה משקה אסור

5. שו"ע או"ח סימן שכ סעיף ד מותר לסחוט אשכול ענבים לתוך קדירה שיש בה תבשיל כדי לתקן האוכל, דהוה ליה משקה הבא לאוכל וכאוכל דמי, אבל אם אין בה תבשיל אסור וכתב במשנה ברורה שם ס"ק יח ואפילו דעתו ליתנו אח"כ לתבשיל ג"כ אסור דבעינן . שיסחטנו לתוך התבשיל

6. אע"פ שכתב בשו"ע שם סעיף ו מותר לסחוט לימוני"ש. וכבר כתבו האחרונים שם שכיום סוחטים לימון למשקה לכן אין להקל בכך אלא כשסוחטים על גבי מאכל או סוכר ולכן אין להקל בכך. החזון איש (סי' נו אות ז) שאסור לסחוט לימון על סוכר כשדעתו להוסיף עליו מים, שמכיון שדעתו למשקה חשיב סוחט למשקה שאסור. ע"ש. אמנם כתב להתיר . בלוית חן (עמוד פג), שו"ת יביע אומר ח"ח אורח חיים סימן לו

7. שו"ע או"ח סימן שכ סעיף ט השלג והברד, אין מרסקין אותם, דהיינו לשברם לחתיכות דקות כדי שיזובו מימיו, וכתב שם במשנ"ב ס"ק לג דדמי למלאכה שבורא המים הללו .ואסור מדרבנן א"נ גזירה שמא יסחוט פירות העומדין למשקין

8. כיון שיש איסור לעשו"ת מעשה של המסה בידיים כמובא לעיל מכל מקום הנחה בלבד מותרת כשאינו עושה מעשה בידיים וכן בילקו"י שם עמוד ש"ס. אבל נראה שמותר לרסק בידיים טחינה או חילבה קפואה ושאר מאכלים קפואים כיוון שאינם הופכים למשקה כלל ואין כאן חשש של בורא המים שהרי אין יוצאים מים ואין חשש נולד שאין כאן שינוי .תכונת המאכל

9. כתב בשו"ע או"ח סימן שכ סעיף ט השלג והברד, אין מרסקין אותם, דהיינו לשברם לחתיכות דקות כדי שיזובו מימיו, וכתב שם במשנה ברורה סימן שכ ס"ק לג דדמי למלאכה שבורא המים הללו ואסור מדרבנן א"נ גזירה שמא יסחוט פירות העומדין . למשקין

10. כתב בשו"ת עטרת פז חלק ראשון כרך א או"ח סימן יב מותר להשתמש בשבת בשקיות המיוחדים לעשיית קרח, וליכא למיחש לגבי מילואם במים והנחתם בתא ההקפאה שיקרשו ויהיו קוביות קטנות, לא למתקן מנא ולא למידי. רק שיש להזהר שכשבא לקשור ' את הרצועות שבפי השקית, לאחר שמילאם במים, שלא יעשה כדרכו בחול לקשור בב קשרים אפילו ע"ד להתירם בו ביום. אלא רק יקשור ע"י עניבה, או בקשר אחד במקום שיכול וכן בענין הקריעה, שכשרוצה להוציא את הקרח וצריך לקרוע מתבניות הניילון ג"כ שרי וליכא ביה משום קורע, ואמנם מהיות טוב, שבעת שקורע את התבנית, לא יקפיד לקורעה במיתון לפי מידתה כדי שלא לפגוע בזו שלידה, אלא יקרע בלא שום הקפדה ע"ד .שיוכל רק להוציא את הקרח מתוכה

11. משנה ברורה סימן שכ ס"ק לו דשבירת הקרח אינה מלאכה כלל ולא אסרו בריסוק אלא .אם הוא עושה כדי שיזובו מימיו