שמירת שבת כל כך חמורה עד כדי כך שיש מצוות מהתורה ומדרבנן שחז"ל אסרו לקיימם בשבת כדי שלא יבואו לידי חילול שבת.

תקיעת שופר שבכוחה להעביר את הקב"ה מכסא דין לכסא רחמים, יכולה לסנגר על כל עם ישראל ולסייע לכתיבתם לחיים טובים ולשלום ובכל זאת חז"ל גזרו שאסור לתקוע בשופר שמא יבואו לחילול שבת ולכן שבת שחל בה ראש השנה לא תוקעים בשופר.

 נטילת לולב הרי זוהי מצוה מהתורה שביום טוב הראשון של סוכות צריך לנענע את ארבעת המינים ובכל זאת חז"ל אסרו לנענע בלולב משום חשש שיבואו לחלל את השבת.

פורים לעולם לא יצא בשבת, כיון שחז"ל אסרו לקרוא את המגילה בשבת.

חז"ל ביטלו מצוות בשביל לשמור ולקיים את השבת, מצוות שה' ציוה, חז"ל ביטלו!!!

על מנת שלא יבואו לידי חילול שבת לצורך עשיית המצוה. וכל שכן בשאר ענינים שאין בהם חשיבות.