בס"ד

 

 

פתגמי שבת

 

·          כל השומר שבת – השבת שומרת עליו.

·          "רבי שמעון בר יוחאי היה רואה את אמו מדברת בשבת ואומר לה: אמא, שבת היום!"

·          לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחיללו בה את השבת.

·          כל זמן שאדם מכבד אביו ואמו, אין חטא של חילול שבת ולא שאר שום חטא בא על ידו.

·          לעתיד לבוא, אם אדם קוטף תאנה בשבת, אומרת לו: שבת היום.

·          השבת מכובד מכל שאר המועדים.

·          כל המקיים שלוש סעודות בשבת, ניצול משלוש פורענויות: מחבלו של משיח, מדינה של גיהינום, וממלחמת גוג ומגוג.

·          כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מיצרים.

·          כל המענג את השבת, נותנים לו משאלות לבו.

·          אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד נגאלים.

·          ברכת ה' היא תעשיר - זו ברכת שבת.

 

כל השומר שבת - השבת שומרת עליו

 

 

שי מהרב אלישע לוי, רב בית הכנסת זהרי חמה ומו"צ בירושלים, 02-5632850 052-7649635