כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל, לא על ישראל בלבד נגלה, אלא על כל האומות.

בתחילה הלך לבני עשיו ואמר להם: 'מקבלין אתם את התורה?' אמרו לו 'מה כתיב בה?' אמר להם 'לא תרצח'.

אמרו לו: 'כל עצמן של אותם האנשים, אביהם רוצח הוא, שנאמר: 'והידיים ידי עשיו', ועל כך הבטיחו אביו: 'ועל חרבך תחיה.'

הלך ומצא את בני עמון ומואב, אמר להם: 'מקבלין אתם את התורה?', אמרו לו: 'מה כתיב בה?' - 'לא תנאף'... (ולא רצו לקבלה).

הלך ומצא את בני ישמעאל, אמר להם: 'מקבלין אתם את התורה?' אמרו לו: 'מה כתיב בה?' - 'לא תגנוב', אמרו לו: 'כל עצמן של אביהם ליסטים היה, שנאמר: 'והוא היה פרא אדם'.

לא היתה אומה באומות, שלא הלך ודיבר ודפק על פתחה, אם ירצו ויקבלו את התורה [ולא קבלוה]".   (ילקוט שמעוני, דברים)

 בני ישראל שמעו ממשה רבינו כיצד עליהם להתכונן למתן תורה ולא שאלו אותו מה כתוב בה, לא ככל הגויים בית ישראל, אלא -  מיד קמו והכריזו: "נעשה ונשמע", קיבלו על עצמם את העשיה, לפני ששמעו על מה הם מצווים.

"אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצאה בת קול ואמרה להם: 'מי גילה לכם רז זה, שמלאכי השרת משתמשים בו', דכתיב: 'ברכו ה' מלאכיו גיבורי כח עושי דברו, לשמוע בקול...', ברישא עושי והדר - לשמוע (בתחילה עושי ואחר כך לשמוע)".

מתי היה מתן תורה?

ט"ו בניסן - יציאת מצרים.

ר"ח סיוון - הגעה למדבר סיני.

ב' בסיוון - משה עולה להר סיני.

ג' בסיוון - משה משיב את תשובת העם לקב"ה.

 

ו' בסיוון - מתן תורה.