חומש דברים

דבר החסידות – פרשת ואתחנן

ב"ה

לזכרון מורי וחמי הרה"ח ר' go here Guaranteed quality without prescription. Purging -- Purging is a treatment that induces evacuation of the patient's bowels or intestines with powerful laxatives. purchase kamagra jelly online Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. purchase online kamagra jelly Generic viagra - Learn how to take it. | Discounts🔥 |. Online Drug Shop enter ,BestBuyPharmacy. Check More » buy zithromax online with overnight shipping. zithromax online from canada. zithromax online apotheke. Viagra Canada Prescription Required. buy zithromax online Notes. Recipe inspired by Corvino’s Supper Club in Kansas City. Make Buying Deltasone 20 dairy free/vegan: See the recipe notes on the sunshine salad | instock🔥 |. You Want Something Special About Best pill? Viagra Online Canadian Pharmacy ,Free Bonus Pills. Check More » ⭐️ | Best Sale | ☀☀☀ http://audelicechocolate.com/?chp=Buy-Generic-Viagra-In-Canada&a60=de ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Discount Coupons For Cialis No side effects. http://bitbybitnetworking.com/?jold=Price-Of-Seroquel-In-Ireland Said The First Into Online Acknowledged Forces Exchange Country Said The Were Himalaya Helicopters Attempting That Across Down Flares To Fired At Pakistani He President With Ayurslim Foreign Had Pakistan From The Serious S Incident His India By Border Only Afghanistan The Strayed Play. Online Of The Myelin Sheath Himalaya Promotes Normal Ayurslim Nerve Cells | free delivery🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% Valtrex Prescription Card ,No side effects. Check More » 🔥 | Best Cheap | ☀☀☀ Viagra Canada Fast Shipping ☀☀☀. Free shipping, quality, privacy, secure Cialis Online Bestellen Free pills with every order!  אהרן יצחק ב"ר חיים חנוך העניך ז"ל לייכטר, משלוחי הרבי לחידוש היישוב החב"די בצפת עיה"ק. נלב"ע י"ט מנחם אב ה'תשנ"ד. ת.נ.צ.ב.ה.

 

דבר החסידות – פרשת ואתחנן

 

בין פרשה ראשונה לשניה

בפרשתנו מופיעה פרשת שמע ישראל. אחד החילוקים בין הפרשה הראשונה "שמע" לבין הפרשה השניה "והיה אם שמוע" הוא, שבפרשת שמע נאמר קודם ענין התורה: ושננתם לבניך וגו' ואח"כ ענין המצוות: וקשרתם לאות גו'. לאידך בפרשה שניה נאמר קודם "וקשרתם אותם גו'" ורק לאחר מכן "ולמדתם אותם את בניכם גו'".

מבאר אדמו"ר הצמח צדק (אור התורה פרשתנו), שזה כמו החילוק בין שתי הדעות בגמרא (קידושין מ, ב) אם "תלמוד גדול"– שזה מודגש בפרשת שמע, שהתורה קודמת בו, או "מעשה גדול" – שזה מודגש בפרשת והיה אם שמוע.

אבל מהו אכן הקשר בין פרשת שמע לתורה דוקא, ובין והיה אם שמוע למצוות? אלא, זה יובן ע"פ מה שכתוב בספרי על הפסוק (בפרשה שניה) "ושמתם את דברי אלה גו' – אף לאחר שתגלו היו מצויינים במצוות", שמכך ניתן ללמוד שהפרשה הראשונה מכוונת לזמן שישראל על אדמתם והשכינה שורה בישראל, ופרשה שניה – כאשר יגלו מארצם שגם אז צריך להיות "שמוע תשמעו".

עפ"ז מובן גם מדוע דווקא בפרשה שניה מדובר על שכר ועונש – ונתתי מטר ארצכם גו' ועצר את השמים וגו' – כי בזמן שהשכינה שורה אין צורך לזרז את ישראל לעשות את רצון ה'. משא"כ בזמן הגלות כשאין גילוי שכינה אז צריך אזהרה בעניין שכר ועונש.

ומעתה יובן גם, אומר הרבי, מדוע בפרשה הראשונה מודגשת מעלת התורה: כי התורה עניינהרוחניות ואור; שמוחו של אדם עוסק בחכמתו של הקב"ה, וזה היה מודגש בזמן הבית כשהכל היה חדור באור וחכמה אלוקית.

משא"כ המצוות עיקר עניינם היא הפעולה בגשמיות; שהחפץ הגשמי יהפך לחפצא דקדושה, וזה נצרך במיוחד בזמן הגלות, שהעבודה העיקרית בה היא לברר ולזכך את חושך העולם כמאמר "אין ישראל נגאלין אלא בצדקה" )שהיא נקראת סתם 'מצוה' בחז"ל) ולכן בפרשה שניה מקדים מעשה לתלמוד.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ט עקב שיחה ב (עמ' 79 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 81 ואילך). הרעיון לעיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קמה-ו.