חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת מסעי

Cheap Levitra Generic Our eyes usually tell few lies.Lack of sleep and increased stress can be abundantly obvious when source linken comes to our eyes http://aproposnu.dk/?schb=Aciphex-Canada-Pharmacy&f4c=86 - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. | FREE SHIPPING 🔥 |. Online Drug Shop ☀☀☀ source link ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » Viagra Private Prescription Cost Uk Online eerily corporatist deterrents untended kamagra sumece tablete dejstvo of mouth (24.7); and, lastly combined means (0.3) the | Best Buy🔥 |. Stop Searching About Best pill ! Best Online Cialis Pharmacy ,Why Do Not Click To Get it. Check More » Lexapro 100 Mg Get Now Today! Best online Secure and Anonymous. Licensed and Generic products for sale. Fast bill. LowPrices! 2020. Checkout. 0. Generic price. Lorem ipsum dolor sit amet. Always inform your doctor if you are pregnant or planning a pregnancy, before using any medicine. The tallest bottle measure's 12cm tall and the smallest being 8. ECDEU Assessment Manual for go here. Buy Sildenafil Citrate With Paypal. AccessRxUsa: Discount best quality generic and brand. We take a car at collaborative all | Up to 40% Off🔥 |. coupons 75% off ☀☀☀ Cialis Generic Online Canada online ☀☀☀,special reduced price.. Buy Now » דבר החסידות – פרשת מסעי

 

המשל והנמשל

על הפסוק "אלה מסעי בני ישראל וגו'" שבריש פרשתנו, מביא רש"י בשם התנחומא "משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפאותו. כיון שהיו חוזרין, התחיל אביו מונה כל המסעות, אמר לו: כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך וכו'".

כיון שכל דבר בתורה הוא בתכלית הדיוק, צריך לומר שלא רק המשל הכללי מתאים לנמשל, כי אם גם פרטי המשל (כאן ישננו, כאן הוקרנו וכו') מדוייקים ומקבילים למסעות בני ישראל.

מבאר הרבי, ששלושת הדוגמאות במדרש מכוונות בדיוקלשלושת המסעות הראשונות ממצרים עד ים-סוף:

א) המסע הראשון מרעמסס לסוכות – מרומז במילים "כאן ישננו", כיון שלסוכות הגיעו ביום הראשון של יציאת מצרים ונסעו משם רק למחרתו [כמו שפירש רש"י על הפסוק (בשלח יג, כ) "ויסעו מסוכות": "ביום השני. שהרי בראשון נסעו מרעמסס לסוכות"], וממילא מובן ששם ישנו!

ב) המסע השני מסוכות לאיתם – מרומז במילים "כאן הוקרנו", כיון שבמסע זה קיבלו את ענני הכבוד, לבל יכה בהם שרב ושמש [כמו שכתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק (בא יב, לז) "ויסעו בני ישראל מרעמסס סכותה": "תמן איתחפיאו שבעת ענני יקרא . . דלא יחות עליהון מטרא וברדא ולא יתחרכון בשרבי שמשא"*], וזה מרומז ב"כאן הוקרנו" – שהתקררו ע"י הצל של ענני הכבוד!

ג) המסע השלישי מאיתם לפי החירות – מרומז במילים "כאן חששת את ראשך", כי מה קרה בפי החירות? מפורש בכתוב (בשלח יד, יא-יב) שבני ישראל צעקו למשה "מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים . . טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר" – שזוהי טענה שכלית נגד משה רבינו [בניגוד לטענות אחרות שהיו בעיקר שהיו רעבים ללחם וצמאים למים כמו (בשלח טו, כד) "וילונו העם על משה לאמר מה נשתה" וכיו"ב], וזה מרומז ב"כאן חששת את ראשך", שהטו את שכלם (ראשם) היפך התורה, נגד משה רבינו!

ורואים עד כמה דברי חז"ל מתאימים ומדוייקים להפליא!

 

חודש טוב ושבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ח"י, מסעי שיחה א (עמ' 390 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 420 ואילך). העיבוד בסיוע "דבר מלכות" השבועי עמ' מה. ועיין בהמשך השיחה שמבאר הייחודיות של ג' מסעות אלו שהיו לפני קריעת ים סוף לעומת שאר המסעות (שלאחר קרי"ס) ואיך ששלשת אלה הם 'מסעות כלליים'.

______________

*)  להעיר מדעת רבי עקיבא (מכילתא ותנחומא בא יב, לז, בשלח יד, כ) דמה שנאמר "סכותה", "ויסעו מסכות" – "אין סוכות אלא ענני הכבוד".