חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת קרח (הפטרה)

ב"ה

דבר החסידות – פרשת קרח  (הפטרה)

 

 לעילוי נשמת זקני היקר, הרה"ח ר' משה יעקב ב"ר אליעזר ז"ל זילבר, חתן הפוסק הנודע הגרא"ח נאה ז"ל. נפ' בדר"ח תמוז ה'תשנ"ב ומ"כ בהר המנוחות עיה"ק ירות"ו. ת.נ.צ.ב.ה. –  שלושים שנה לפטירתו

—Ÿ–

אל תאמין בעצמך

 

הגה"ח ר' משה דוד ליברמן ז"ל, רב קהילת "שומרי הדת" באנטוורפן (נלב"ע כ"ה שבט שנה זו), המחיש פעם עד כמה חושי האדם עלולים להטעות אותו, בעזרת משל:

-         אדם המכניס את ידו לדלי מים פושרים, הרי אם ידו היתה לפני זה במים רותחים – ירגיש שהמים קרים.

ואילו אם ידו היתה במים קרים – ירגיש שהמים חמים.

(חוב' "מפי השמועה" (רמ"מ דורון, שבט תשפ"ב), עמ' 13)

 

~~~

 

למה צריך מלך?

בשמואל (א, ח ו-ז) מסופר, שכאשר בני ישראל ביקשו משמואל "תנה לנו מלך" הדבר חרה לשמואל, והקב"ה אמר לו "שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך כי לא אותך מאסו, כי אותי מאסו ממלוך עליהם".

ואז אמר להם שמואל (הפטרת פרשתנו, יג-יז): "ועתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם והנה נתן ה' עליכם מלך . . ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני ה' לשאול לכם מלך".

וצריך להבין:

א)    הרי ציווי מפורש בתורה (שופטים יז, טו) "שום תשים עליך מלך" וכן אמרו חז"ל (סנהדרין כ, ב, הובא ברמב"ם ריש הל' מלכים) "שלשה מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ; להעמיד להם מלך כו'" שמזה מובן שהיא מצוה נעלית מאוד, ואפילו מהמצוות התלויות בארץ, ומה היה כל כך גרוע בבקשתם של בנ"י למנות להם מלך?

ב)    ולאידך גיסא, אם הדבר היה כל כך בלתי רצוי, מדוע אם כן הורה אז הקב"ה לשמואל הנביא להיענות לדרישתם ולמנות עליהם מלך?

 

אלא מבואר בחסידות, שיש שתי סיבות (דרגות) מדוע בני ישראל צריכים מלך:

א)    הטעם הפשוט, כדברי המשנה (אבות פ"ק מ"ב) "אלמלא מוראה (של מלכות) איש רעהו חיים בלעו" – כדי שהנהגת בני המדינה תהיה כראוי, כלומר, גם כאשר השכל מבין שיש להתנהג כראוי – הרי ה"העין רואה והלב חומד וכו'" (רש"י שלח טו, לט), לכן צריך את יראת המלך כדי להתנהג בדרך הישר.

ב)    כשמצב בנ"י הוא יותר טוב, והמוח שולט על הלב באופן תמידי – אז אין צורך במלך למטרות האמורות, אלא לצורך תוספת דבקות והתקשרות לקב"ה; כי מכיוון שהמלך "משכמו ומעלה גבוה מכל העם", הרי הוא מוסיף דעת לבנ"י ומקשר אותם לקב"ה בדרגה שהם מצד עצמם לא יכולים להגיע אליו.

 

על פי זה יתורצו השאלות בהפטרתנו:

כאשר שמואל ראה שבנ"י לא ביקשו מלך כדי שהקב"ה ימלוך עליהם, אלא "שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגויים" – הוא הבין שבני ישראל נמצאים בדרגה הנמוכה, שהם צריכים מלך כדי שלא יהיה "איש את רעהו חיים בלעו", וכדברי הקב"ה "כי אותי מאסו".

ולכן גם מובן מדוע למרות זאת נענה להם הקב"ה וציווה למנות מלך; כי כאשר חסרה לבנ"י, מכל סיבה שהיא, יראת ה', הרי למרות שיהודי צריך להגיע להתבטלות בעצמו, אבל אי אפשר להמתין לכך ולהשאיר אותו עד אז ללא עול מלכות שמים ח"ו.

~

מכל עניין צריך ללמוד הוראה בעבודת ה':

למרות שבתקופת הגלות אין מלך, בכל זאת אומרים חז"ל (ראה גיטין סוף פ"ה) "מאן מלכי רבנן", וכשם שיש מצוות מינוי מלך, כך יש ציווי של מלכי רבנן (אבות פ"א מ"ו ומט"ז): "עשה לך רב".

יכול יהודי לחשוב שמתי הוא זקוק ל"רב" – בעניינים רוחניים נעלים, אבל כשעוסק בעניינים פשוטים, הוא מאמין בעצמו וחושב שאין הוא זקוק להשפעה של רב.

– על כך באה ההוראה של מינוי מלך, שגם כשנמצאים במצב ירוד ושקועים בענייני חולין, גם אז יש להישמע להוראת של "רב" ומשפיע. וגם אם לא מוצאים רב, מצווה המשנה "עשה לך רב" – שיש לטרוח ולחפש עד שימצא "רב".

 

ותפקידו של ה"רב" הוא כמו שקורא המלך במעמד "הקהל" – פרשת "שמע" ו"והיה אם שמוע" וכו' – תחילה "שמע" שהיא קבלת עול מלכות שמים, ולאחר מכן "והיה אם שמוע": שיסביר לו איך "ואספת דגנך" תלוי ב"שמוע תשמעו", וכן הלאה, עד שיגיע להגיע לדרגה נעלית יותר – יראה עילאה.

ובמיוחד שנמצאים ב"עקבתא דמשיחא", ערב ביאת משיח צדקנו – שיהיה גם "רב" (ילמד תורה את כולם, ואפילו את האבות ומשה רבינו**) ו"מלך" מלכא משיחא.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כד, שופטים שיחה א (עמ' 104 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 124 ואילך), משיחות שמחת בית השואבה, שנת הקהל, תשי"ג. העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" במדבר (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' דש-שו.

 

______________

*)  ספר המצוות להצמח צדק ("דרך מצוותיך"), מצוות מינוי מלך פ"א ופ"ג. ע"ש באורך.

 

**)  לקוטי תורה צו י, א. שער האמונה פנ"ו ואילך. סהמ"צ שם.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.