חומש במדבר

פרשת קורח-זהירות מלכודת /מאת: אהובה קליין.

פרשת קורח-זהירות מלכודת /מאת: אהובה קליין.

בפרשת קורח פוגשים אנו במלכודת רוחנית מסוכנת-אשר מושכת אליה אנשים שאין  בשליטם להתגבר  על יצר הרע ובדרך חלקלקה צוללים לתוכה ולא רק שאינם משיגים את שאיפותיהם,אלא ניזוקים קשות.
דוגמת קורח ואנשיו אשר  נשאבו למלכודת זו נענשו ונבלעו באדמה.

השאלות הן:
א] מה מאפיין  מלכודת זו?
ב] היכן מצאנו בתנ"ך דוגמאות  לדמויות שהתפתו להיכנס למלכודת ומה הייתה התוצאה?
ג] כיצד ניתן להימנע מנפילה לתוך מלכודת זו?

התשובה לשאלה א]
מדובר במלכודת רוחנית אשר כוללת בתוכה מידות רעות והן:
קנאה,כבוד ותאווה.
כאשר אדם נלכד באחת ממידות אלו הוא נענש וסובל קשות,כולל סביבתו הקרובה ביותר,קל וחומר אם  נלכד בכל שלושת המידות הללו.

קורח חטא בשלושת  המידות הרעות - בבת אחת ושמו מרמז על כך:
ק- קנאה- קינא במעמדם  של משה ואהרון.
ר- רוממות- רדף אחר הכבוד.
ח- חמדה- התאווה להשיג מעמד שלא היה ראוי לו.

ועל כך הזהירונו רבותינו:
"רבי אלעזר הקפר אומר:הקנאה ,התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם"
[מסכת אבות ד,כ"א]

הקנאה- לפי הסבר רש"י:אדם המקנא בחברו –בדברים שיש לו ועל כך נאמר:ו רקב עצמות קנאה"[משלי י"ד,ל]
לפי רבינו יונה:מדובר באדם המקנא  בחברו- ההולך בדרך ה' והתורה-
כי הוא שונא את אוהבי השם המקיימים מצוותיו מתוך אהבה לה'.
אותו אדם נקרא: שונא ה'.
אך ישנה גם קנאה חיובית כדברי חז"ל:"קנאת סופרים תרבה חוכמה" כי על ידי שמבחין כי חבריו הם חכמים ,הוא מעוניין להיות כמותם.

תאווה-שמתאווה לממון רב כמו שנאמר:"אוהב כסף לא ישבע כסף"[קהלת ה,ט]
או שהולך אחר תאוות ליבו אחר כל מיני דברים שחומד אותם.

כבוד-מחפש תפקיד רם ובסופו של דבר ניזוק,כפי שנאמר:"הרבנות מקברת את בעליה"[פסחים פז,ע"ב]
הרמב"ם אומר:כי על ידי דבקותו של האדם במידות שליליות אלו-יפסיד את אמונתו בתורה ולא יגיעו אליו מעלות שכליות ולא המידות החיוביות.

התשובה לשאלה ב]
להלן מספר דוגמאות לדמויות במקרא שנלכדו במלכודת זו:

דוגמא 1] 
חוה בגן העדן: גן עדן היה מקום מושלם ,לא היה חסר בו דבר,נהר שהתפצל לארבעה ראשים,עצי פרי מגוונים,אווירה נהדרת,שלווה  ומקום משכן לחיות ועופות.
אך הוטל על אדם וחוה איסור לאכול מפרי אחד ויחיד  הלוא הוא:"עץ הדעת טוב ורע" כי ביום האכילה ממנו צפוי לאדם שתיגזר עליו מיתה ולא יחיה לנצח.
הנחש- המסמל את יצר הרע מפתה את חוה באומרו:"..לא- מות תמותון: כי יודע אלוקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עינכם והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע"
תגובתה של חוה הייתה:"ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה-הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה עימה ויאכל"[בראשית ג,ד-ז]
בפירוש ניתן להבחין בתאווה של חוה לאכילת הפרי- בזמן שהייתה יכולה להסתפק באכילת פירות אחרים שבגן ,ותאוותה הייתה כה גדולה שנתנה גם לאדם לאכול.
העונש היה קשה מאד: אדם וחוה גורשו מגן העדן.היא נענשה ב:"עצב תלדי בנים"
והאדם הוענש ב:"זיעת אפיך  תאכל לחם"

דוגמא 2]
נאמר :"קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבותיה"[שיר השירים ח,ו]
אחי יוסף מקנאים בו  עד מאד וכאשר מופיע הוא בשליחות אביהם אליהם לשדה,הכתוב מציין:"ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אותו להמיתו:ויאמרו איש  אל- אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא:ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד הבורות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה יהיו חלומותיו"[שם ל"ז,י"ח-כ"א]
ניתן לראות כמה הקנאה העזה שיש לאחים משבשת את כל ההיגיון ואינם מתחשבים בצער הגדול שהביאו על אביהם בהראותם לו את כותונת הפסים טבולה בדם שעיר העיזים.
למרות רצון האחים להרע ליוסף, הקב"ה רצה אחרת ולבסוף יוסף שהגיע למצרים זוכה אף לגדולה ומכלכל את מצרים כרצון פרעה שהכיר בחוכמתו- עקב הצלחתו בפתרון חלומות לו ולשריו.

דוגמא 3]
התאווה במדבר כפי שהכתוב  מתאר:"והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר.."
למרות שירד להם מן -  מהשמים והיו יכולים לחוש את כל הטעמים שרצו,התאווה הגדולה למשהו אחר  שיבשה את דעתם והתנהגותם.
הקב"ה הביא להם שליו אבל הם גם נענשו:"הבשר עודנו בין שניהם טרם יכרת ואף ה' חרה בעם ויך ה' בעם מכה רבה מאד:ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאווה כי שם קברו את העם המתאווים"[במדבר  י"א,ל"ג-ל"ח]

דוגמא 4]
קנאת שאול בדוד.
כאשר שאול מבין כי הוא עומד להפסיד את המלוכה הוא מנסה להרוג את דוד כפי שהמקרא מתאר:"ותהי רוח ה' רעה אל-שאול והוא בביתו יושב וחניתו בידו מנגן ביד: ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר ויפטר מפני שאול ויך את החנית בקיר ודויד נס וימלט בלילה ההוא"[שמואל –א,י"ט,ט-י]

דוגמא 5] 
הכבוד: המרגלים ההולכים לתור את ארץ ישראל חוששים לאבד את מישרתם- לאחר שיכנסו לארץ ישראל , נשיאים מכובדים, נשיא לשבט . אולם
הרדיפה אחר הכבוד גורמת להם לכפיות טובה כלפי אלוקים אחרי כל מה שהעניק להם-החל מיציאת מצרים וכל סיפוק צרכיהם במדבר.

התשובה לשאלה ג]
כדי לא ליפול במלכודת  המכילה את המידות  השליליות על האדם מוטל לעבוד על מידותיו במשך כל חייו ולהתגבר על ייצרו.
כפי שמציע זאת עקביה בן מהללאל: "הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עברה:דע מאין באת,ולאן אתה הולך,ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון" [מסכת אבות ג,א]

לסיכום,לאור האמור לעיל ניתן להסיק כי על האדם להיות דבק בתורה ובדרך ארץ,להסתפק במועט ולהודות תמיד
 לבוראו על כל הטוב שמעניק לו.

כמו שנאמר:"איזהו עשיר השמח בחלקו".