חומש במדבר

פרשת קורח/ הידעתם- כי פלאי פלאים גנוזים בקטורת?/מאת: אהובה קליין.

פרשת קורח/ הידעתם- כי פלאי פלאים גנוזים בקטורת?/מאת: אהובה קליין.

הפרשה פותחת במחלוקת קורח ואנשיו, הבאים לפני אהרון ומשה בטענות - כפי שהתורה מתארת :
"וייקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה' ?"
ובהמשך תגובתו של משה:
"וישמע משה וייפול על פניו וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו" 

משה מציע לקחת מחתות קטורת: 
"זאת עשו קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו ותנו בהן אש ושימו נעליהן קטורת לפני ה' מחר והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש רב לכם בני לוי"[ במדבר ט"ז,ה-ז] 

השאלות הן: 
א] מה היו עיקר טענותיהם של קורח ואנשיו? 
ב] מה הייתה תגובתו של משה ומדוע? 
ג] מדוע משה אמר להם לקחת ,דווקא,מחתות עם קטורת?[מחתות- כלים כדוגמת מחבת ובו נותנים גחלים[ 

התשובה לשאלה א] 
לפי הסברו של רש"י: כוונתו של קורח הייתה כי משה לקח לעצמו יותר מידי גדולה, הרי כולם שמעו את התורה בהר סיני- לפיכך כולם קדושים, אם כן מדוע משה לקח לעצמו מלכות ולאחיו- אהרון לקח גם כהונה? לפי רבי שמואל דויד לוצטו: קורח היה סבור כי מאז שהוקם המשכן והתקיימו העבודות במקום- הרי יכול כל אחד להיות כוהן ונביא בלעדי משה ואהרון, לכן קורח ועדתו אומרים למשה: די לכם שהשתררתם עד היום. עד כה היינו זקוקים לכם, אך לאחר הקמת המשכן- אין אנו זקוקים לכם,"כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' " 

התשובה לשאלה ב] 
תגובתו של משה לטענות קורח ואנשיו הייתה אולי בלתי צפויה, הוא נפל על פניו, הוא היה המום, על כך אומר רש"י: כי הדבר היה חמור מאד מפני שזו לא הייתה המחלוקת הראשונה בעם, אלא הביזיון חזר על עצמו פעם רביעית. 
וקדמו לכך החטאים : חטא העגל, המתאוננים, המרגלים. 
בהמשך רש"י מביא משל: מעשה בבן מלך שחטא כלפי אביו, בא אוהבו ופייס אותו[השפיע על המלך שיסלח לבנו] כמה פעמים עד פעם שלישית, אך בפעם הרביעית נתרשלו ידיו של האוהב כלפי בן המלך- כי חשב שהמלך לא יסלח יותר. 
והנמשל ברור, משה הבין כי הגיעו מים עד נפש אחרי כל החטאים שקדמו למחלוקת זו, הכול נבע מתוך מידות רעות- מתוך קנאה ושנאה.כיצד יתחנן לפני ה' שיסלח לחוטאים? לכן נפל על פניו. 
התשובה לשאלה ג] 
לפי דברי רש"י: רצה משה להסביר להם כי אצל הגויים יש הרבה כמרים וכולם מתאספים במבנה אחד,
לעומתם לעם ישראל ישנו ה' אחד, אהרון אחד ותורה אחת ומזבח אחד וכוהן גדול אחד ואילו הם -מאתיים חמישים איש- מבקשים כהונה גדולה. 

לפיכך אמר להם :לקחת קטורת כי היא הייתה חביבה ביותר בהשוואה ליתר הקורבנות., אך סם המוות נמצא בה, כאשר נעשה בה שימוש ללא ציווי מאלוקים, בדומה למה שקרה לנדב ואביהוא נשרפו - מפני שלא נהגו לפי צווי ה' ,אלא על דעת עצמם.
אולם,הקטורת היא גם סם חיים כאשר היא על פי צווי אלוקי.
ורק האיש אשר ה' יבחר בו הוא הקדוש, משה רצה להעמיד אותם על חומרת העניין כדי שיזהרו, מי שלא יבחר על ידי ה' עונשו מוות[לפי מדרש רבה]
לפי הזוהר: הקטורת נובעת מהמילה בארמית:קטרא- והמשמעות שלה =קשר ואילו המילה קורבן השורש שלה: קרוב- הקורבן תפקידו לקרב את העולמות זה לזה והקטורת תפקידה לקשור אותם יחדיו- קושרת את העולמות זה לזה- היא מסוגלת לחבר את האנשים מחדש זה לזה לאחר שהיה ביניהם נתק בשל לשון הרע.
לכן כאשר קורח גורם למחלוקת בעם וזורע פירוד- התיקון לכך הוא דווקא על ידי הקטורת שנעשית בציווי ה' או, על ידי משה עבדו.
בהמשך הפרשה ניתן לראות דבר מדהים, לאחר שקורח ואנשיו נבלעו באדמה- למחרת מופיעים עדת ישראל בטענה כי אהרון ומשה היו אשמים במות החוטאים כפי שכתוב:"...אתם המיתם את עם- ה'"
העונש לא איחר לבוא- הייתה מגפה בעם, אך בסוף בעזרת הקטורת הייתה כפרה לעם והמגפה נעצרה.
למסקנה מעניינת מגיע רבי יוסי:"אין דבר חביב לפני הקב"ה כקטורת, שעומדת לבטל כשפים ודברים רעים מבית.
דבר זה נגזר מלפני הקב"ה:שכל מי שמכוון וקורא בכל יום פרשת הקטורת – ינצל מכל הדברים הרעים וכשפים שבעולם...אמר רבי שמעון: אם היו יודעים האנשים כמה חשוב מעשה הקטורת לפני הקב"ה- היו נוטלים כל תיבה ותיבה ממנו והיו מעלים לה להיות עטרה על ראשם,ככתר זהב".
מתוך הפרשה ניתן ללמוד- כי כוח מיוחד טמון בקטורת ממש, פלאי פלאים, וכשם שיש בה כוח חס ושלום להמית- כאשר הדבר בניגוד לרצון ה'- כך יש בה כוח להחיות - כאשר הדבר בצווי עליון ויש בה סגולות מיוחדות ונעלות.