חומש במדבר

פרשת שלח- במה חטאו המרגלים?- מאת: אהובה קליין

 פרשת שלח- במה חטאו המרגלים?- מאת: אהובה קליין

הפרשה פותחת בנושא המרגלים: "וידבר ה' אל משה לאמור: שלח- לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל" [במדבר י"ג , א]

מספר המרגלים: שנים עשר איש- ראשי העם- אנשים מכובדים רמי מעלה.

כיצד ניתן להבין את מעשיהם- הוצאת דיבה על ארץ ישראל? הם מדברים בגנותה של ארץ ישראל לעיני משה וכל העם? "ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא וזה פיריה: אפס כי עז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאד וגם ילידי הענק ראינו שם"

על שאלה זו ישנם כמה תשובות:

א] לפי דעתו של הגר"י ניימן בספרו "דרכי מוסר": ישנם כמה דרגות של אמונה, המדרגה הנמוכה ביותר היא: להאמין כי כל מה שעינו של האדם רואה בסביבתו- נברא על ידי בורא עולם כגון: עצים , פרחים, בעלי חיים וכו' ישנה דרגה גבוהה יותר:כאשר אדם היוצר דבר מה- כגון: נגר יוצר מהחומר גלם שברשותו- רהיטים- גם זה ממעשיו של ה' ואל יחשוב האדם:"כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"
מסיבה זו נאמר בסיפור יציאת מצרים:"אנוכי ה' אשר הוציאתך מארץ מצרים"
הקב"ה בכבודו ובעצמו הוציאם ממצרים ולא משה- משה שימש כשליח ה'.

אך, ישנה דרגה גבוהה יותר באמונה- אדם הנמצא במדרגה זו- יודע שהכל מאת ה' ואפילו דברים שקשה להבינם יש לקבל זאת מתוך הכרה שהדבר – רצון ה' ומעשיו.
ואם הקב"ה אמר כי ארץ ישראל היא טובה- יש להאמין בכך.
ודווקא בדרגה זו של אמונה- חטאו המרגלים וכשלו.

ב] מעניינת במיוחד תשובתו של רבי צבי הירש קלישר- מאבות הציונות הדתית במאה הי"ט, לדעתו מי שנמצא בארץ ישראל- ונהנה מפריה ללא עמל ויגע- סופו שיזלזל וידבר בגנות ארץ ישראל וכך היה עם המרגלים- הם אכלו מפרי הארץ ללא עמל מיוחד והתוצאה הייתה- ראיה שלילית על המקום.

ג] תשובה נוספת מביא ר' יצחק אלחנן ספקטור: חטא המרגלים היה גדול במיוחד היות והם חטאו נגד כל העם, על חטא בן אדם למקום, או חטא בן אדם לחברו- כשאדם מצטער על מעשיו ומבקש מחילה- אלוקים מוחל, אבל כאשר מנהיג פוגע בעם שלם- על כך אין כפרה, לכן ה' גזר על יוצאי מצרים:"במדבר הזה יפלו פגריכם" [י"ד,כ"ט]

ד] תשובה נוספת אומר: ר' יעקב צבי מקלנבורג- בעל" הכתב והקבלה":
לדעתו, בלשון הקודש ישנו הבדל בין "תיור" לבין "ריגול",
הרי נאמר:"שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען" [י"ג,כ]
המילה: לתור- היא במובן חיובי- לראות את הטוב והיפה, אך המילה ריגול- היא במטרה לחפש את השלילה שבדבר. וכאן היה חטאם, הם לא הלכו במטרה לחפש את הצד הטוב של ארץ ישראל, אלא כוונתם הייתה לשלול אותה בכל מיני טענות.

הדבר מוכח מהמשפט:"ויבואו עד נחל אשכול וירגלו אותה" [דברים א, כ"ד]
תוצאת התנהגותם - המיטה אסון כבד על העם ומנעה כניסתם לארץ ישראל בארבעים שנה.

לאור כל הנאמר, נשאלת השאלה כיצד ניתן לתקן את חטא המרגלים?

על כך עונה: האר"י הקדוש- [רבי יצחק לוריא- אבי הקבלה המעשית במאה הט"ז] המרגלים בהביאם את פרי הארץ דיברו רעה, אך ניתן לתקן את העברה על-ידי שנוהגים בזמן המקדש להביא ביכורים כדי להודות על פרי הארץ. הדבר מעורר את חיבת הארץ- לכן מסיבה זו נצטוו להביא ביכורים מתוך שבעת המינים [דברים ח,ח]

ויש לדבריו הוכחה במשנה- מסכת ביכורים, המשנה מזכירה את הפירות שהביאו המרגלים איתם:גפן, תאנה, רימון, כך נאמר בלשון המשנה:"יורד אדם לתוך שדהו ורואה- תאנה שביכרה, אשכול ענבים רימון שביכר- קושרו בגמי[בגומא] ואומר: הרי אלו ביכורים"

יהי רצון ועם ישראל יזכה בקרוב לגאולה שלמה. ובית המקדש השלישי יבנה ונזכה כאיש אחד בלב אחד - לעלות לרגל לירושלים כדי להביא ביכורים לכפר על חטא המרגלים.