חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת במדבר

ב"ה          [למעוניינים: אנו מחפשים תורם למסיבת ראש חודש סיון במרום כנען. ראה בתחתית העמוד]

 

דבר החסידות – פרשת במדבר

 

מרחק 'תחום שבת' במדבר

 

פעם שח הרבי רמ"מ מקוצק:

הגמרא מספרת (עירובין כא, ב): "בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים – יצתה בת קול ואמרה "בני אם חכם לבך – ישמח לבי גם אני" (משלי כג, טו).

וקשה, וכי מהי החכמה הגדולה לתקן עירובין ונטילת ידים, שזקוקים לכך את שלמה המלך החכם מכל האדם?

אלא, ענה הרבי:

-         החכמה הכי גדולה היא: "עירובין" – היכן צריך להתערב, ו"נטילת ידים" – היכן צריך למשוך ידיים ולא להתערב...

(ובאופן אחר קצת מצאתי ("אמת ואמונה" – קוצק, אות קיג): "אך התורה רמזה: עירובין ונט"י זה החכמה הגדולה, להיות מעורב בדבר ולהיות נקי" ובמקום אחר: "עירובין – פירוש, שידיך יהיו מעורבות ביישובו של עולם, נטילת ידים – פירוש, שידיך יהיו נטולות ממהומת העולם")

 

~~~

בפרשתנו (ב, ב) מצווה התורה על חניית בני ישראל במדבר: "מנגד סביב לאהל מועד יחנו". מפרש רש"י: "מנגד – מרחוק מיל . . כאלפיים אמה, שיוכלו לבוא בשבת, משה ואהרן ובניו, והלויים חונים בסמוך לו".

כלומר, שחניית בני ישראל צריכה להיות קרובה למשכן פחות מאלפיים אמה, כך שיוכלו ללכת בשבת למשכן, ללא איסור "תחומין".

וצריך להבין:

א)    הטעם שרש"י כותב "שיוכלו ללכת בשבת" – הוא סיבה למה לא להרחיק את בני ישראל יותר מאלפיים אמה מהמשכן. אבל מדוע יעלה על הדעת מלכתחילה שצריך להרחיק כל כך את בני ישראל מהמשכן?

ב)    מדוע צריך רש"י להוסיף "משה ואהרן ובניו, והלויים חונים בסמוך לו". כלומר איזה הסבר זה מוסיף למרחק החניה של בנ"י*?

אלא:

מכך שהפסוק כותב שבנ"י יחנו מנגד לאהל מועד (ולא נאמר 'נוכח' או 'לפני') – מובן שהתורה מצווה להתרחק כמה שיותר מהמשכן, והטעם פשוט: מכיוון שהתורה מזהירה כמה פעמים בהמשך "והזר הקרב יומת" – לכן יש צורך להרחיק את מחנה ישראל שלא יכנסו בטעות למשכן.

ועל זה מבהיר רש"י שבכל זאת הם צריכים להיות בתוך אלפיים אמה בגלל איסור תחומין. ומובן גם מדוע רש"י מוסיף "והלויים חונים בסמוך לו", כדי להסביר מדוע הם כן קרובים – כי עליהם הוטל התפקיד לשמור את "משמרת המשכן".

אבל עדיין לא מובן, מדוע צריך רש"י לפרט גם "משה ואהרן ובניו", הרי הם כלולים כבר בשבט לוי?

מסביר הרבי:

על דברי רש"י יכולה להתעורר כאן קושיא חזקה: הרי מסביב למשכן מכל הצדדים חנו הלויים, ואם כן, מדוע צריכים בנ"י לחנות אלפיים אמה קרוב למשכן? הם יכולים לחנות יותר רחוק – אלפיים אמה ממחנה הלויים (שהרי איסור תחומין הוא רק במקום שאין בו יישוב)?

אלא התשובה היא: שהלויים חנו רק בשלש רוחות סביב המשכן, ואילו בצד מזרח חנו רק משה ואהרן ובניו (כמפורש בפסוק להלן ג, לח), ומובן שהם לא תפסו שטח גדול כל כך שיוכל להרחיב במידה משמעותית את התחום, ואם כן בנ"י שחונים במזרח לא יכולים להתרחק יותר ממיל מהמשכן (וממשה ואהרן ובניו הסמוכים לו), וכדי שלא לחלק בין המחנות – חנו כולם מרחק מיל מהמשכן.

ומטעם זה מוסיף רש"י "משה ואהרן ובניו" – כי בזה מתבאר מדוע צריך לחנות מרחק מיל מהמשכן, ואי אפשר לחנות מרחק מיל ממחנה הלויים!

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יג, במדבר שיחה א (עמ' 1 ואילך. השיחה בלה"ק במקור). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" במדבר (הוצ' היכל מנחם תשע"ג) עמ' כ-כא.

 

______________

*)  ברע"ב עה"פ תירץ, שבזה בא לתת טעם למה צריכים בנ"י לבוא למשכן בשבת – שזהו כדי ללמוד תורה ממשה רבינו (ועד"ז פי' במשכיל לדוד), אבל לפי פירוש זה היה רש"י צריך להזכיר את משה בלבד, ולא את אהרן ובניו ואת הלויים.

 

קוראינו הנכבדים ה' עליהם יחיו,

כבר קרוב לשנה, בל"נ, מידי חודש אנו מזמינים את ילדי השכונה למסיבת ראש-חודש. בר"ח אייר הגיעו כ-75 ילדים למקלט צעירי חב"ד, אמרו פסוקים ופרקי תהילים, שמעו סיפור חסידי, נערכה הגרלת פרסים ולסיום קיבלו גלידה אישית.

באפשרותכם להקדיש את מסיבת ראש-חודש הקרובה, לזכות/לע"נ יקיריכם, בסך 180 ₪ או יותר (בתרומה של 300 ₪ נוכל לתת טילון לכל ילד). ובזכות הבל פיהם של תשב"ר תזכו לחודש טוב ומבורך, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה ולגאולה קרובה ונאמר אמן.

 

רשימת התורמים למסיבת ראש-חודש לילדי מרום כנען, בשכונת איביקור, צפת עיה"ק:

חודש כסלו – הרב דובער לברטוב, שליח בניו מכסיקו – 120$

חודש טבת – הרב יעקב פלינט, קראון-הייטס – 120$, לרפו"ש אברהם מיכאל הלוי בן שפרינצה רעכעל שי'.

חודש אדר א' – הר' בנימין שבח, מרום כנען – 200 ₪, לע"נ אמו מסודי נורית בת רבקה ע"ה ובנה ר' גבריאל חי ז"ל.

חודש אדר ב'  [עם הופעת אמן מיוחד] – סיעת חב"ד בעיריית צפת – 1,500 ₪ (הר' שניאור ליפסקר, הר' יורם מעודה, בסיוע הר' ארי' ניסלביץ')

חודש ניסן – משפ' דוידזון, צפת – 250 ₪, לע"נ מרת רבקה ב"ר אברהם אלי' ע"ה.

חודש אייר – אמי מורתי שתחי', לע"נ זקנתי מרת מרים בת ר' משה ע"ה המבורגר. נלב"ע ה' אייר ה'תשע"ו – 180 ₪

חודש סיון – ???

לתרומות שלחו מייל אל: הרב אברהם חיים זילבר שליט"א, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.