חומש ויקרא

רשת בחוקותיי-כיצד נמגר את האלימות?

פרשת בחוקותיי-כיצד נמגר את האלימות ? 

בתקופה האחרונה ,עדים אנו לאלימות ההולכת וגוברת בחוצות ארצנו,כמעט מידי יום, דבר החייב להדליק נורה אדומה בקרב עם ישראל  אשר תפקידו לשמש אור לגויים.

נוער משועמם,לוחץ על ההדק ברגע של שכרות,קלות דעת ופזיזות - ללא חשיבה על התוצאות העגומות - לו, למשפחתו ולמשפחת הנרצח.

השאלות הן: כיצד חלה הידרדרות מוסרית כה גדולה בקרבנו?

האם כמות גדולה יותר של שוטרים תמזער את הבעיה?

מהי הדרך להשבת המצב  לשגרה של שפיות, ובאילו אמצעים עלינו לנקוט?

לכל השאלות האלו, תשובה אחת נחרצת ואמיתית ,אותה נגלה תוך  כדי עיון בפסוקים הבאים:

"אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם.....וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד,....וחרב לא תעבור בארצכם....והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים,ואתם תהיו לי לעם.." [ויקרא כ"ו,ג-י"ד]

מתברר,  כי מקור הבעיה נעוץ בשורש אחד והוא:התרחקות ממקור מים חיים- הלוא היא תורתנו הקדושה - כפי שאומר זאת הנביא ירמיהו:

"כי שתים רעות עשה עמי,אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות ,בארות  נשברים אשר לא יכילו מים"[ירמיהו ב,י"ג]:"

על מנת להשיב את השלווה בקרבנו-עלינו להיות דבקים בתורה לקיים את הנאמר בעשרת הדברות ואת התורה ככתבה ולשונה.

התורה היא נחלת כלל עם ישראל,כפי שנאמר במעמד הר סיני:"..ויחנו במדבר ויחן-שם ישראל נגד ההר" [שמות,י"ט,ב]

המילה :"ויחן" נאמרת בלשון יחיד,כדי להוכיח שכל העם עמד כאיש אחד בלב אחד למרגלות הר סיני[כדברי רש"י]

מכאן שהתורה  שייכת לכל עם ישראל, ללא הבדל דעות,מפלגות, עדות וסקטורים שונים.

כדי להגיע לקיום מצוות התורה, חייבים ראשית יראת אלוקים,כי ללא נקודה חשובה זו לא ניתן לפתור דבר.

מהי  יראת אלוקים? לכך כמה  תשובות במסכת אבות:

"רבי חנינא בן דוסא אומר:כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו-חוכמתו מתקיימת,וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו-אין חכמתו מתקיימת"

[מסכת אבות,ג,מ"ט]

דברי רבי אלעזר בן עזריה:"אם אין חכמה אין יראה,אם אין יראה אין חוכמה"[שם ג,כ"א]

אנטיגנוס איש סוכו היה אומר:"ויהי מורא" שמים עליכם"[שם ג,מ"ג]

ועוד דברים חשובים נאמרו על ידי:עקביא בן מהללאל:

"...הסתכל בשלושה דברים,ואין אתה בא לידי עברה: דע מאין באת, ולאן אתה הולך,ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון.." [שם ג,א]

והנה משפט משמעותי נוסף:"..והסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עברה:דע מה למעלה ממך:עין רואה,ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים" [שם,ב,א]

לאור הנאמר לעיל,מסיקים אנו כי הבסיס לקיום מצוות התורה הוא  יראת אלוקים,נושא חשוב זה חייב להיכלל בחינוך הילד עוד משחר ינקותו.

גם הרמב"ן מאיר על כך את עינינו באומרו:"ובעבור הענווה,תעלה על לבך מידת היראה,כי תיתן אל ליבך תמיד מאין באת ולאן אתה הולך,ושאתה רימה ותולעה בחייך ואף כי במותך,ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון,לפני מלך הכבוד,שנאמר:"הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך" אף כי ליבות בני אדם,:"הלוא את- השמים ואת הארץ אני מלא נאום ה"

וכאשר תחשוב את כל אלה,תירא מבוראך ותישמר מן החטא.ובמידות האלה תהיה שמח בחלקך"[אגרת הרמב"ן]

גם בתנ"ך אנו נפגשים עם נושא יראת אלוקים,כאשר אברהם מגיע אל גרר,הוא מבקש משרה אשתו להגיד  לאבימלך כי היא אחותו,כאשר לקח אבימלך את שרה אליו, הופיע לו בחלומו אלוקים ואמר לו:"הנך מת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל.."ואומנם אבימלך לא נגע בשרה לרעה,אך כאשר בבוקר השיב אותה לאברהם ושאל אותו מדוע נהג איתו בדרך זו? ענה לו אברהם:"..כי אמרתי רק אין-יראת אלוהים במקום הזה והרגוני על-דבר אשתי" [בראשית כ,י"א]

כלומר,אברהם הבחין שבמקום זה אין יראת אלוקים ומתוך שחשש לשלומה של אשתו,הציג אותה כאחותו.

מקום נוסף שאנו נתקלים עם נושא יראת אלוקים,כאשר יוסף נפגש עם אחיו במצרים:ויאמר אליהם יוסף ביום השלישי זאת עשו וחיו, את-האלוהים אני ירא" [בראשית מ"ב,י"ח]

יוסף מגלה לאחיו : כי הוא ירא אלוקים.

גם בחומש שמות, מסופר על המיילדות העבריות כי היו יראות אלוקים:

"ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים ויעש להם בתים" [שמות א,,כ"א]

ברגע שמגיעים לשלב הראשון של יראת אלוקים,אזי יש להיות עמלים בתורה,[כפי שרש"י מסביר זאת] ולקיים הלכה למעשה את המצוות.

התורה בפירוש מבטיחה :כי אם יקיימו את החוקים-אילו מצוות ללא טעם-כגזרת המלך- ומצוות אשר יש בהן טעם-לא יהיו עוד מלחמות עם האויבים

סביב ומלבד זאת גם השלווה בתוך ארצנו- תתקיים תמיד.

כך מסביר:האור החיים הקדוש:כי השקט ישרור בתוכנו בין הפלגים והכיתות השונות.

לאור האמור לעיל המסקנה-כי כדי למנוע אלימות בארצנו,הדבר היחיד אשר  יש בכוחו למגר את האלימות: השיבה אל חיק המים החיים,הלא היא תורתנו הקדושה השייכת לכל העם  הזה כאיש אחד בלב אחד.

דבר זה מוטל על  כמה גורמים:

א] ההורים- חייבים לשמש דוגמא אישית לילדיהם באורח החיים

התורני והתנהלות חיים שקטים ושלווים ברוח התורה בביתם.

ב] מוסדות החינוך תפקידם,בנוסף  על  הקניית מקצועות מגוונים-להנחיל את התנ"ך ומקצועות הקודש מגיל הרך.

ג]המנהיגות חייבת להעלות את הבעיה לסדר היום בדחיפות בטרם יהיה מאוחר מידי.

ד] אמצעי התקשורת חייבים להפסיק לשדר סרטי אלימות שונים,ובמקום זאת ישדרו,תוכניות בנושא דרך ארץ,תנ"ך ומעשים טובים.

אם ננהג בדרך זו-התורה מבטיחה לנו:"והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם"[ויקרא כ"ו,י"ב]

זוהי הבטחה אלוקית שהשכינה תשרה בתוך העם ,הגנה מסוג זה היא הטובה ביותר.

וכך אנו גם מתפללים,יום,יום:"עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ונאמר אמן"

יהי רצון וניישם  הלכה למעשה את כל ציווי ה' והארץ תשקוט ?"ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"[ישעיהו י"א,ט] אמן ואמן.