חומש ויקרא

דבר החסידות – פרשת אחרי קדושים - בגדי לבן

ב"ה

 

 

דבר החסידות – פרשת אחרי קדושים

 

'ביטול הולך'

 

פעם סיפר הרבי מליובאוויטש:

בעיירה קטנה ברוסיה, ישבו חסידים בהתוועדות חסידית. בה דובר גם על עניין ה'ביטול' – ביטול היש לאין, ביטול במציאות וכו'.

כאשר הסתיימה ההתוועדות, בשעות המאוחרות של הלילה, יצאו החסידים לרחוב. והליכתם ברחוב בשעה כזו, תוך כדי שירה ודיבורים, עוררה את חשדו של השוטר הרוסי שהסתובב באותה עת בעיירה.

-         צעק לעברם השוטר: "קטו אידיוט" [=מי הוא ההולך?]

-         ענה אחד החסידים: "ביטול אידיוט" ['ביטול' הולך...]

השוטר שלא הבין מה זה 'ביטול', אמר לעצמו שעל יהודים אין לשאול שאלות, שכן אם הם לא מאמינים ב"אותו האיש" – אין זה פלא שהם עונים בצורה "לא נורמלית" ועזב אותם לנפשם.

 (ע"פ תורת מנחם התוועדויות ח"א עמ' 329, הרעיון ע"פ "מה שסיפר לי הרבי" ח"א עמ' 164)

 

~~~

מה הם "בגדי לבן"?

בתחילת פרשתנו (מצורע יד, ד) נאמר "כתונת בד קודש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנט בד יחגר ובמצנפת בד יצנף".

מפרש רש"י: "מגיד שאינו משמש לפנים בשמונה בגדים שהוא משמש בהם בחוץ, שיש בהם זהב, לפי שאין קטגור נעשה סניגור, אלא בארבעה ככהן הדיוט, וכולן של בוץ".

 

מדברי רש"י נמצאנו למדין:

א)    שבגדי הלבן של הכהן גדול ביוהכ"פ הם אותם בגדי כהונה של כהן הדיוט.

ב)    שבגדי לבן ביוהכ"פ הם רק לעבודות הנעשות בפנים (בקודש הקדשים), ולא לאלה שבחוץ.

 

לאידך, הרמב"ם בהלכות כלי המקדש (ריש פ"ח) כותב: "בגדי כהונה שלשה מינים: בגדי כהן הדיוט, ובגדי זהב ובגדי לבן", ובהלכות עבודת יום הכפורים (רפ"ב) כתב: "עבודות המיוחדות ליום זה – בבגדי לבן".

כלומר, שלדעת הרמב"ם:

א)    בגדי הלבן של הכהן גדול ביוהכ"פ הם מערכת בגדים נפרדת ולא בגדי הכהונה של כהן הדיוט.

ב)    בגדי הלבן מיועדים לכל העבודות המיוחדות ליוהכ"פ, ואינם קשורים דווקא עם עבודות הנעשות בפנים (בקודש הקדשים)*.

 

מבאר הרבי, שיש הבדל מהותי בטעם בגדי הלבן בין רש"י להרמב"ם:

לדעת רש"י – אין ענין חיובי ללבוש בגדי לבן ביוהכ"פ, כי אם שלילת בגדי זהב בפנים, מהטעם ש"אין קטגור נעשה סנגור"**. ולכן רק מסיר הכה"ג את בגדי הזהב כשנכנס לפנים ונשאר עם בגדי לבן ככהן הדיוט.

לאידך, לדעת הרמב"ם – יש מצווה מיוחדת שעבודת יום זה תהיה בבגדי לבן***, ולכן הם בגדים מיוחדים (סוג שלישי של בגדים) ולכן חיוב זה כולל את כל "העבודות המיוחדות" ליוהכ"פ ואינו רק על דרך השלילה (ש"אין קטגור כו').

  •  

ההוראה בעבודת ה' מפירוש רש"י זה:

כאשר יהודי רוצה לפעול על עצמו ועל הזולת "לפני ה' תטהרו" – עליו להכנס "לפני ולפנים" – לחדור לפנימיות נפשו.

ולצורך זה נדרש קודם כל לפשוט מעצמו את "בגדי הזהב"; כל זמן שהוא מרגיש את ה"לכבוד ולתפארת" שלו – הוא לא יוכל להכנס לפנים, לפנימיות הכוונה.

דווקא כשהוא מרגיש את עצמו ככהן הדיוט – בבגדי לבן דווקא – שמאיר אצלו עניין הפשיטות – אז הוא נעשה ראוי לפעול כפרה וטהרה על עצמו וגם על השני, עד ש"וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל".

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כב, אחרי שיחה א (עמ' 89 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 99 ואילך). הרעיון לעיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" ויקרא עמ' רמא-ב.

______________

*)  שעל כך יש קושי – האיל לעולה ואיל העם הן עבודות המיוחדות ליום הכיפורים, ואעפ"כ אינן נעשות בבגדי לבן – ראה רמב"ם שם פ"ה ה"ג ובכס"מ שם.  

 

**)  רש"י שעניינו פשוטו של מקרא, לומד כן ממה שהפסוק "כתונת בד קודש גו'" מופיע באמצע תיאור העבודה (אחרי "בזאת יבוא אהרן אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה") ולכאורה לבושו של אהרן היה צריך להיכתב או לפני תחילת העבודה או בסופה? – ומכאן הוכיח רש"י שכל הטעם לבגדי לבן הוא משום "אין קטגור נעשה סניגור", ולכן ברגע שהכתוב מזכיר "בזאת יבוא אהרן אל הקודש" – מבהיר מיד "כתונת בד קודש ילבש וגו'".

  

***)  עד כדי כך שהרמב"ן בהשגותיו על ספהמ"צ להרמב"ם (מ"ע לג) מקשה שלדעת הרמב"ם "היה ראוי שתמנה מצות בגדי לבן ביום הכפורים מצוה אחרת [=מצוה בפני עצמה]". וראה מפרשי סהמ"צ שם. ביאור הרי"פ פערלא לסהמ"צ לרס"ג מנין הפרשיות פרשה ס"ב.

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.