חומש ויקרא

דבר החסידות – פרשת תזריע

ב"ה

דבר החסידות – פרשת תזריע

 

למה דווקא היהודים קרויים "אדם"?

לרגל ב' ניסן, יומא דהילולא של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע [=רבי שלום דובער, דור חמישי לנשיאי חב"ד], ולעילוי נשמתם הטהורה של הקדושים באירועי הרצח בבאר שבע, חדרה ובני ברק הי"ד:

בזמן משפט בייליס, אחת הטענות שהעלו במשפט נגדו – ונגד כל היהודים – היה: שהם לא מחשיבים את הגויים לבני אדם, כנאמר בתלמוד (יבמות סא, א) "אתם קרויין אדם, ואין העובדי כוכבים קרויין אדם".

ואז באו לאדמו"ר הרש"ב, ושאלו אותו: כיצד משיבים להם?

וענה:

-         בכלל יש ארבעה כינויים: אדם, גבר אנוש ואיש. אבל אנו רואים משהו מעניין: שבשאר הכינויים יש לשון רבים: גברים אנשים, משא"כ ב'אדם' אין לשון רבים ("אדמים") כי אדם אחד הוא!

המשיך הרבי:

-         וזה הפשט "אתם קרויים אדם" כשיהודי עושה משהו לא בסדר – לא אומרים איש פלוני עשה, אלא אומרים היהודים עשו כך וכך, כי כולנו "אדם" אחד.

(שמעתי מהרב נחום יצחק גורליק, שליח הרבי בקאזאן, בתוכנית "ליל שישי לשלוחים" פ' חוקת תשפ"א)

 

~~~

למה דווקא כהן?

בפרשתנו (יג, ב) נאמר "אדם כי יהיה בעור בשרו גו' והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים".

מפרש רש"י: "גזירת הכתוב הוא, שאין טומאת נגעים וטהרתן אלא על פי כהן".

כלומר, בטומאת נגעים יש חידוש מיוחד, שלא נמצא כמותו בשאר טומאות – שדווקא הכהן הוא זה שמטמא ומטהר אותו. וכפי שהרמב"ם כותב בהלכות נגעים (פ"ט ה"ב) "כהן שאינו יודע לראות, החכם רואהו ואומר לו 'אמור טמא!' והכהן אומר טמא".

ולכאורה מה העניין שדווקא הכהן הוא זה שמטמא (ובמיוחד במקרה שהוא לא יודע את ההלכות ובין כך צריך לשאול את החכם)?

[בשלמא אם החידוש היה שהכהן מטהר – מובן, כי עניין הכהונה קשור עם מצב של טהרה (זהירות מטומאה וכו'), אבל לפני שהוא מטהר הוא ג"כ מטמא, ומדוע שדווקא הוא יטמא?]*

 

מבאר הרבי:

בטומאת המצורע מצינו חומרא שלא קיימת בשום טומאה: "בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו" (פרשתנו יג, מו) ואסור לו אפילו לשבת אפילו עם טמאים אחרים (פירש"י, ע"פ פסחים סז, א).

אומרת התורה: מי יכול לפסוק על יהודי אחר שעליו לצאת מחוץ למחנה, כלומר להישאר מחוץ מחנה הקדושה וכאילו להיפרד מכלל ישראל – דווקא כהן:

כהן הוא איש החסד, כלשון הכתוב (ברכה לג, ח) "תומיך ואוריך לאיש חסידך" והוא זה שנצטווה "לברך את עמו ישראל באהבה" (וכידוע שזה תנאי עיקרי בברכת כהנים שזה צריך להיות באהבה, אחרת זו סכנה לכהן המברך**), ולכן דווקא עליו סומכת התורה שיוציא 'פסק' כזה לגזור על יהודי "מחוץ למחנה מושבו".

[ומעתה, כמה יומתק לשון הפסוק (סוף פ' שופטים): "ונגשו הכהנים בני לוי, כי בם בחר ה' אלקיך לשרתו ולברך בשם ה' ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע", כי דווקא בגלל שבם בחר ה' לברך – לכן על פיהם יהיה גם טומאת הנגעים!]

~

ומכאן הוראה ברורה אלינו:

עד כמה עלינו להיות זהירים, כשמדובר חלילה בהוצאתו של אדם מכלל ישראל, אפילו אם הוא במצב "שהוציא את עצמו מן הכלל" ח"ו (כלשון ההגדה של פסח בנוגע לבן רשע)

– שאין די אפילו בפסיקתו של החכם הגדול ביותר, הבקי בכל התורה כולה; רק איש חסד, שבלבו בוערת האהבה לכל אדם מישראל – הוא ורק הוא יכול לחרוץ פסק-דין שכזה.

 

שבת שלום וחודש של גאולה!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כז, תזריע שיחה ב (עמ' 88 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 103 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" ויקרא (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' קפה-ו.

 

______________

*)  ואמנם רש"י מגדיר זאת כ"גזירת הכתוב", אבל ידועים דברי הרמב"ם (סוף הל' תמורה) שגם חוקי וגזירות התורה "ראוי להתבונן בהם, וכל מה שאתה יכול ליתן לו טעם – תן לו טעם".

 

**)  ראה שו"ע אדמו"ר הזקן או"ח סקכ"ח סי"ט (ע"פ זהר קמז, ב. וראה שם (רע"מ) קמה, א: בעינא טבא).

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.