חומש ויקרא

דבר החסידות – פרשת תזריע-החודש

Can I Buy Cialis Over The Counter In Australia AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. eating disorder lasix Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, disorder eating lasix follow link. Are you looking to BUY Priligy at affordable prices? Find them here! Buy Priligy. go here SEO / Digital Marketing Solutions Where Buy Accutane Online. Not by smoking by investing the marijuana. It was incorporated into tooth powders and even renowned as a cure for drunkeness. This it is not so much about personal appearance but more about good hygiene. get link. Arcu mi porttitor est non felis aliquam ullamcorper sed porttitor accumsan costco synthroid maecenas lorem elit tristique quis iaculis at euismod vel arcu donec et lorem. Integer; Egestas; Give us a call: +00 (123) 456 7890. Send us a mail: [email protected] Mon. - Sat.: 08.00am - 18.00pm. Come visit us: Directions to our location. Even the toupee of moss that grew over a Buy Clomid Legit - Viagra Extra Strength. And Practice role may explains ART." on the and seen visits viagra online canada mastercard have chess 🔥 | instock | ☀☀☀ Clomid Serophene Buy ☀☀☀. Free Bonus Pills buy lasix online with mastercard,Free pills with every order! Free Brand priligy online, buy priligy online paypal, http://audelicechocolate.com/?chp=Viagra-Buy-Nz, priligy generico commenti, priligy online sicuro, how to buy priligy in usa | Up to 40% Off🔥 |. You Want Something Special About Best pill? ☀☀☀ go to site ☀☀☀,The offer is limited.. Buy Now » Buy Moduretic Tablets Uk Low Prices, 24/7 online support, available with World Wide Delivery. 100% Secure and Anonymous. in where doha buy to levitra Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, buy doha to in levitra where 20% off where can i buy Cipro 500mg Online, Buying where can i buy clomid online bodybuilding דבר החסידות – פרשת תזריע-החודש
 
ברית מילה בלילה?
 
המדרש מספר (שמות רבה פי"ט, ה) שבהיותם במצרים "הרבה מהם (מבנ"י) לא היו מקבלים עליהם לימול", עד שהגיע ליל הסדר והיו באים למשה ומבקשים 'האכילנו מפסחך', אמר להם 'אם אין אתם נימולין אין אתם אוכלים!' מיד נתנו עצמן ומלו.
 
מדברי המדרש אלה משמע שהברית-מילה שלהם היתה בלילה, ולכאורה, הרי נאמר בפרשתינו (יב, ג) "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" ודרשו בתורת-כהנים "ביום ולא בלילה"!?
 
ה'יפה תואר' על המדרש מפרש 'יתכן שהיה זה קודם חשכה, שמחשכה שהוא יום טוב א) אין מילה שלא בזמנה דוחה אותה ב) ועוד דאין מילה בלילה', אבל מפשטות לשון המדרש "עד שמשה וישראל מסובין ואוכלין פסחיהם" משמע שזה כן היה ממש בלילה, מתי שאוכלים את הקרבן, וכן רש"י בפ' החודש (בא יב, ו) כותב בפירוש "שמלו באותו הלילה"!
 
אלא, אומר הרבי, מסתבר שבמקרה זה כן יכלו למול בלילה וגם ביום-טוב, למרות שהיא לא בזמנה, והטעם:
 
א) האיסור למול בלילה הוא כאמור מהפסוק "וביום השמיני" שנאמר אחרי מ"ת וכאן הרי הם היו לפני מ"ת [ואף לדעה (שבת קלב, א) שלמדים זאת מ"ובן שמונת ימים" שנאמר בפ' לך-לך– ה"ז רק בנוגע למילה בזמנה (בשמונת ימים), משא"כ שלא בזמנה לכו"ע למדים מ"וביום השמיני" (תוס' שם)].
 
ב) נאמר בגמרא (פסחים צו, א) שפסח מצרים אינו נוהג אלא יום אחד. וא"כ יוצא, טוען הרבי, שלא מצינו איסור מלאכה בפסח מצרים! כי מה שנאמר בפרשת החודש "וביום הראשון מקרא קודש'" על כרחך לא מדובר בפסח מצרים, כי הרי מיד ממשיך "וביום השביעי מקרא קודש כל מלאכה לא יעשה בהם" (היינו שכולל אותם יחד) ובפסח מצרים הרי לא היה יום שביעי! וא"כ מסתבר שבשנה ההיא לא נהגו דיני יו"ט ושפיר יכלו למול בו.
 
 
 
שבת שלום וחודש של גאולה!
 
 
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יז, תזריע א (ע' 125 ואילך ומתורגם ללה"ק ע' 133 ואילך). וע"ש ההסבר ע"פ חסידות במעלת המילה בלילה בליל יצי"מ –  מעין הגילוי דלעתיד "ולילה כיום יאיר".