חומש ויקרא

דבר החסידות – פרשת שמיני

ב"ה

דבר החסידות – פרשת שמיני

לעילוי נשמת הרב משה בן לב ז"ל קרביצקי הי"ד

משלוחי הרבי בעיר האבות באר שבע

שנהרג על קידוש השם, י"ט אדר שני ה'תשפ"ב. ת.נ.צ.ב.ה.

 

גלגולה של עברה...

 

מכיוון שחודש אדר טרם הסתיים, נפתח במילתא דבדיחותא:

פעם באו משכילים לגאון המלבי"ם ושאלו אותו:

מה אתם מרוויחים בכך שאתם עושים 'תשליך' וזורקים את העברות לנהר, הרי הדגים אוכלים את העברות, ואז אתם אוכלים את הדגים בשבת ומקבלים את העברות בחזרה!

-         השיב להם המלבי"ם: אבל אחרי שאנו אוכלים את הדגים בסוף הם מגיעים דרך מערכת הביוב לאשפה, ואז החזירים אוכלים אותם, ואח"כ אתם אוכלים את החזירים – נמצא שבסוף התהליך העברות דווקא מגיעות אליכם...

(ע"פ "חד וחלק")

 

~~~

איך יתכנו חיות טמאות לעת"ל?

בפרשתנו (פרק יא) פורטו כל בעלי החיים המותרים ואסורים באכילה: "זאת החיה אשר תאכלו . . אך את זה לא תאכלו . . טמאים הם לכם".

והנה מבואר בספר התניא (סוף פ"ו ופ"ז) שיש שני סוגים של 'קליפות' וסטרא אחרא:

א)    שלוש קליפות הטמאות לגמרי (שמרומזים ביחזקאל א, ד: "רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת")  שמהם נמשכים כל בעלי החיים הטמאים ואסורים באכילה, וכן מאכלות אסורות מהצומח כמו ערלה, וכן אומות העולם ועוד

– וקליפות אלה אי אפשר להעלות לקדושה, ולכן הם אסורים [=קשורים] בידי החיצונים, עד כי יבוא יומם ויבולע המוות לנצח כמו שכתוב ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ.

ב)    קליפת נוגה (שמרומזת ביחזקאל שם: "ונגה לו סביב") – שממנה נמשכים כל בעלי החיים והצמחים המותרים באכילה ועוד

– וקליפה זו אפשר להעלות לקדושה, כשאוכלים אותם לשם שמים או בשבת ויו"ט, ולכן הם מותרים [=לא קשורים בידי החיצונים].

והקשה החסיד הרב יעקב קידאנר (בביאוריו על התניא):

על פי מה שנאמר כאן בתניא, יוצא שלעתיד לבוא לא תהיה יותר מציאות של בעלי חיים לא כשרים, כי אז יתקיים "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ". ולכאורה, הרי מפורש בכתוב (ישעי' יא, ו) "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ וגו'" – שכן יהיו בע"ח טמאים, וכן נאמר "ונהרו אליו כל הגוים", ואיך יתכן הדבר, הלוא כל אלה מתקיימים משלוש קליפות הטמאות*?

ומיישב הרבי:

שלשת הקליפות הטמאות אינן מקיימים או מחיים שום דבר, וחס ושלום לומר כן (כי "ואתה מחיה את כולם" כתיב). אלא: בע"ח הטמאים מתקיימים מניצוצי הקדושה שיש בהם, אלא שהקליפות מכסים ומסתירים עליהם עד שניצוצות אלו נחשכו כל כך, על דרך "חתיכה עצמה נעשית נבלה" [=הגדרה הלכתית (במקור לגבי בשר בחלב, חולין ק, א): שאם חתיכת בשר התבשלה בחלב, ונפלה אח"כ לקדרה של בשר – צריך שישים לבטל את החתיכה ולא מספיק שישים נגד החלב שנבלע בחתיכה, כי כל החתיכה נעשתה "נבלה"].

כלומר, בזמן הזה הקליפות שמכסות על החיה הן כל כך עבות, וניצוצות הקדושה שבתוכה הן כל כך נסתרות ו'חשוכות' – עד שכל החיה הופכת לחיה טמאה (כמו חתיכה נעשית נבלה).

אבל לעתיד לבוא שישברו הקליפות ויעברו מן העולם – יישארו רק ניצוצות הקדושה וממילא תחיה החיה רק מהקדושה וכבר לא תהיה טמאה (ולכן לא יהיו אז חיות טמאות, כי כל החיות תיעשנה טהורות).

אבל מקשה הרבי:

הרי אמרו רז"ל** "למה נקרא שמו חזיר? שעתיד הקב"ה להחזירו לנו" (ראה אוה"ח פרשתנו יא, ז: "אבל לעתיד לבוא יעלה גרה ויחזור להיות מותר"), משמע שרק החזיר יהיה טהור ולא שאר בעלי החיים הטמאים!?

ומיישב:

מבואר בכמה מקומות (ראה אגה"ק סכ"ו ועייג"כ פסחים סח, א) שיהיו שני זמנים לעתיד לבוא: תקופה ראשונה – כשעדיין יהיה אסור וטמא וכו'. תקופה שניה – כשרוח הטומאה אעביר מן הארץ. ולכן: בתקופה הראשונה רק החזיר יטהר, אבל בתקופה השניה תבטל כל ה"מרכבה טמאה" דגמל וכו'.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: אגרות קודש כ"ק אדמו"ר ח"ג עמ' קנב. נד' ג"כ ב"שערי גאולה" (היכל מנחם, תשנ"ב) ח"ב סוף סי' לו (עמ' רג). ועיי"ש בכל הנ"ל בעיון יותר.

 

______________

*)  והרבי מעיר: "ואיני מבין מפני מה אינו מקשה מגר בזמן הזה, או מדבר איסור שאכלו לפיקוח נפש שנעשו היתר גמור או מזדונות נעשו כזכיות, וכיו"ב".

 

**)  המקורות למארז"ל זה נסמנו בהערת הרבי בהמשך "מים רבים תרל"ו" (לאדמו"ר מהר"ש) ע' פז.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.