חומש שמות

דבר החסידות – פרשת תרומה

ב"ה

דבר החסידות – פרשת תרומה

 

יהודי עושה יהודי

 

פעם שאלו את הרב ח.מ.א חדקוב, מזכירו של הרבי מליובאוויטש:

למה כשחסידי חב"ד מקרבים יהודי – משתדלים להפוך אותו לחב"דניק, וכי לא מספיק שיהיה יהודי כשר, שומר תורה ומצוות?

והשיב מיניה וביה:

-         אם הפכנו אותו ליהודי כשר – עשינו יהודי אחד, ואילו אם נהפוך אותו לחב"דניק – עשינו עוד עשרה יהודים...

 (מפי השמועה)

~~~

 

למה אדני כסף?

במלאכת המשכן מצינו דבר פלא:

כל חלקי המשכן (למעט החצר) נעשו מזהב טהור או שהיו מצופים זהב. ואילו האדנים שעליהם עמד המשכן – נעשו מכסף דווקא! וטעמא בעי...

ויש לבאר ע"פ דברי המדרש (ב"ר פט"ז, ב. שמו"ר פל"ה, א) "לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב, ולמה נברא? בשביל בית המקדש".

נמצאנו למדים: שזהב הוא חומר שנעלה מהעולם ("לא היה העולם ראוי"), משא"כ כסף כן שייך לעולם.

ולכן, כל כלי המשכן נעשו מזהב – כיון שקדושת המשכן היא למעלה מהעולם, משא"כ האדנים שהיו מחוברים לקרקע הרי הם כביכול "ממוצע" בין קדושת המשכן לחומריות העולם, ולכן נעשו מכסף ולא מזהב, כיון שהעולם החומרי אינו ראוי לבוא במגע עם זהב**.

וזה מרומז בשמם "אדנים" – מלשון שם אדנ-י (לקו"ת  להאריז"ל סוף ויקהל), שהוא שם המורה על הקשר וההשפעה לעולם (ראה תניא שעהיוה"א פ"ז).

  •  

על פי הידוע שהמשכן ברוחניות  קיים גם עכשיו, כמאמר רז"ל* על פסוק "ושכנתי בתוכם" – "בתוכו לא נאמר אלא בתוכם – בתוך כל אחד ואחד", וכן מבואר שכלי המשכן רומזים לעבודת האדם על סדר השכמת הבוקר [ראה דבר החסידות תרומה – ויקהל תשע"ט], יש לבאר עניינם של האדנים בסדר עבודת היום:

האדנים הם היסוד של כל המשכן, וכמו"כ בעבודת האדם היומית – צריך להיות היסוד וההתחלה – אדני כסף.

"כסף" רומז לאהבה, מלשון "נכסוף נכספתי" (ראה תניא פ"נ ועוד) – היסוד לתפילה צריך להיות אהבת ישראל, כדאיתא בכתבי האריז"ל***: "קודם שיתחיל להתפלל . . צריך שיקבל עליו מצוות ואהבת לרעך כמוך", שזהו הכלי לאהבת ה'.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: נקודה מתוך רשימת הרבי חוב' קלה. העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" שמות (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' תפ-תפא.

 

______________

*)  הובא בראשית חכמה שער האהבה פ"ו, ועוד.

 

**)  עפ"ז יש לבאר מה שנאמר על שלמה המלך (דברי הימים ב ט, כ) ש"אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה", ובזהר (ח"א רג, א) מבואר שמצב זה נחשב לחיסרון עבור שלמה – כי רק לעתיד לבוא לא יהיה צורך ב"כסף" כלל, משא"כ בזמן הזה יש צורך בעבודה גם עם כסף – היינו הקשר עם העולם החיצוני, וא"א להסתפק רק ב"זהב" המקודש והמובדל מהעולם.

 

***)  פע"ח שער עולם העשיה סוף פ"א. סידור האריז"ל במקומו. וראה לקו"ש חכ"ה ע' 374. וש"נ.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.

 

תשובההעברה