חומש שמות

פרשת בשלח- מיהו עמלק?

פרשת  בשלח- מיהו עמלק?
מאמר מאת: אהובה קליין.
פרשה זו המספרת על קריעת ים סוף ועל כל הניסים שעשה הקב"ה,מתארת גם את מלחמת עמלק נגד ישראל.
וכך הכתוב מתאר את המאורע:
"ויבוא עמלק וילחם עם- ישראל ברפידים:ויאמר משה אל יהושע בחר—לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנוכי ניצב על- ראש הגבעה ומטה אלוקים בידי:ויעש יהושע כאשר אמר—לו משה להלחם בעמלק ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה:והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק:וידי משה כבדים וייקחו אבן וישימו  תחתיו וישב עליה ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב"[שמות י"ז,ח-י"ג]
ובהמשך הקב"ה מצווה את משה לכתוב את המתרחש - בספר,כפי שנאמר:
"...כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע כי- מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים"[שם י"ז,י"ד]
השאלות הן:
א] מיהו עמלק ומהן  מטרותיו?
ב] מדוע  הרמת ידיו של משה גרמה לניצחון ישראל?
ג] אימתי ה' ימחה את עמלק סופית?
התשובה לשאלה א]
עמלק הוא בנו של אליפז בן עשיו ותמנע  פילגשו.ממנו יצא עם הקרוי בשם זה.
מעניין כי:בנבואת בלעם-עם זה  מכונה בשם:"ראשית גויים"
זהו אויב מיוחד במינו אשר מצטיין בשנאה יתרה לעם ישראל ללא כל סיבה מוצדקת,הוא אורב לו בכל זמן  ועל סמך העבר ניתן להסיק כי הוא מתקיף במיוחד בעת שחלה ירידה רוחנית בעם,כפי שניתן  לראות זאת גם בפרשה:
לאחר שנעשים לעם ישראל ניסים  ונפלאות ביציאתו ממצרים,העם מגיע למקום בשם רפידים ושם הוא צמא למים וכשהצימאון גובר  הוא בא לפני
משה  בטענה:"למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא"?:[שמות י"ז,ג]
הכלי יקר אומר:  רעיון מעניין,כאשר ישראל חונים ברפידים ומתחילים לריב עם ה' ועם משה והם נופלים באמונה,ישנה ירידה רוחנית.
אם נתבונן בשם:"רפידים"- נראה את המילים: פרידים, ואותיות-רף ידיים,"והא בהא תליא-כי על ידי שני מיני פרידים אלו שנפרדו מאת ה' ופירוד לבבות שביניהם, באו לידי  רפיון ידיים,ומטעם זה לא היה לעם מים ברפידים -לפי שרפו ידיהם מן התורה שנמשלה למים,על כן חסרו סתם מים"
עמלק דומה לזבוב המסמל את יצר הרע-אך בכוח פיו הקטן הוא מתקשה לעשות נקב בגוף האדם,אלא  כאשר הוא רואה  איזה פצע,או,שחין- הדבר מקל עליו לחדור בקלות לגוף במצב זה -הוא עלול להתנחל שם ולגרום ולהרחיב את הפרצות.
היצר הרע אינו יכול לחדור אל תוך הצדיק הקשור לתורה ומצוותיה,אך אצל אדם החוטא -ישנן פרצות שדרכן הוא חודר ומרחיב  את הפרצה וגורם לנזקים גדולים.
מטרת עמלק לשמש "שוט" לעם ישראל לאורך כל ההיסטוריה,כאשר העם יורד באמונתו בבורא עולם וגם הוא עצמו אינו מלוכד כאיש אחד,עמלק מזהה את הרפיון ומיד יוצא למלחמה נגדנו.
הרמב"ם אומר: כי ישנה מצווה מיוחדת למחות את עמלק- זוהי מלחמת מצווה.
את עמלק ניתן לפגוש גם אחרי סיפור המרגלים כאשר הוציאו את דיבת הארץ רעה,עמלק נלחם נגד ישראל.
גם המן היה מזרע עמלק והציק רבות ליהודים,אך לאחר שעם ישראל חזרו בתשובה,המן הובס יחד עם עשרת בניו.
בספר שמואל-א מסופר על עם ישראל כשבראשם עמד המלך שאול- שנלחם בעמלקי,למרות ששמואל הזהיר את שאול להכות את עמלק ללא חמלה ולהשמידו.
שאול בחטאו-חמל על אגג – מלך עמלק ועל הצאן והבקר. 
כתגובה- שמואל בעצמו הרג את אגג והודיע לשאול על  הפסד מלוכתו היות ולא ציית לציווי ה'- להשמיד את עמלק כולו-כולל הצאן והבקר.
כפי שנאמר:"ויאמר אליו שמואל קרע ה' את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממך:...." [שמואל-א,ט"ו,כ"ח]
"וישסף שמואל את- אגג לפני ה' בגילגל"[שם,ל"ד]
התשובה לשאלה ב]
הרמת ידיו של משה בעת המלחמה סימלה  את אמונתו הטהורה בקב"ה
וכאשר עם ישראל בוטחים ומאמינים בה'-אין עמלק יכול לפגוע בהם.
רש"י מצטט את דברי המשנה:"וכי ידיו של משה עושות מלחמה?או שוברות מלחמה? אלא ל"ל:כל זמן שהיו מסתכלין כלפי מעלה,ומשעבדין את ליבם לאביהם שבשמים,היו מתגברים,ואם לאו-היו נופלים"[ר"ה פ"ג,מ"ח]
רש"י מביא עוד שלושה  פירושים נוספים-שמאד דומים:
1] לפי דברי תפארת ישראל:משה הרים את ידיו כדי שעם ישראל יראוהו מתפלל וישעבדו עצמם לה'.
2] ותוספות יום טוב אומר:הרמת ידיו של משה כלפי מעלה- הייתה לישראל שיסתכלו כלפי מעלה וישעבדו ליבם לשמים.
3] ולפי דברי  המכילתא:"כל זמן שהיה משה מגביה את ידיו כלפי מעלה,היו ישראל מסתכלין בו  ומאמינין במי שפיקד את משה לעשות כן,והקב"ה עושה להם ניסים וגבורות"[עמלק פ"א]
רבינו בחיי מביא רעיון מעניין:על פי המדרש,התפלל משה בזכות שלושת האבות:אברהם,יצחק ויעקב.
אברהם מסמל את האמונה,שנאמר:"והאמין בה" ,[בראשית ט"ו]
יצחק מסמל את בואו   לה',שנאמר:"ויצחק בא מבוא.."
יעקב מסמל את השמש,שנאמר:"ויזרח לו השמש.."
לפי רעיון זה,נראה: כי עמלק  היה בוטח  ונשען על עשיו –סבו השואב כוח מיצחק- לפי שסימל את  מידת הגבורה ובכוח זה שאף לנצח את עם ישראל,כנגד זה השתמש משה בשלושת האבות יחדיו – כי הוא עצמו בן יעקב ומהווה את החוט המשולש בזכות שלושתם.
התשובה לשאלה ג]
מתברר כי מחיית עמלק תתרחש סופית באחרית הימים עם בוא המשיח,כפי שמנבא על כך הנביא ישעיהו:"וגר זאב עם-כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטון נוהג בם:ופרה ודוב תרעינה יחדיו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל-תבן:ושעשע יונק על חור פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה:לא ירעו ולא-ישחיתו בכל-הר קודשי כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"[ישעיהו ,י"א,ו-י]
בתקופה זו עם ישראל יתעלה מבחינה רוחנית עד כדי כך, שהכול יהיו דבקים באמונה בה' ממש כמו מים  המכסים את הים-כתוצאה מזה עם ישראל יחיה בשלום עם אומות העולם וממילא לא יזדקק עוד ל"שוט" הרוחני של עמלק.
והכול יחיו בשלום זה עם זה.
לסיכום,לאור האמור לעיל,ניתן להסיק כי עמלק הוא בעל שליחות מיוחדת-תפקידו:לשמש  לאורך ההיסטוריה –"שוט" רוחני כנגד עם ישראל כאשר  הוא יורד מבחינה רוחנית ואמונתו בה' נמצאת בשפל.
במצב זה עמלק "מתעורר  מתרדמתו" שולף את קשתו וחרבו כלפי עם ישראל.
כדי להינצל מאויב אכזרי זה,עם ישראל חייב לבוא מוכן למלחמה מבחינה פיסית:,צבא וכלי נשק ובשטח הרוחני,עליו להתחזק באמונה בה', לקיים את מצוותיו ולהתאחד כאיש אחד בלב אחד.
מי ייתן ובע"ה במהרה תתגשם נבואתו של הנביא ישעיהו ועם ישראל יזכה לשבת לבטח בארצו לנצח נצחים,אמן ואמן.