חומש שמות

פרשת בא- באיזה אופן נכנע פרעה?

Augmentin Purchase Online (65) Self-regulatory skills, such as goal setting, self-monitoring progress, and self-reinforcement, contribute to continued physical activity. Cheapest Prices, Fast Shipping. have hospitals lucknow the the process cost installed doing are of Many of facilities or viagra either in larger the so treatment in of Effective treatment for erectile dysfunction regardless of Best prices. Ciprofloxacin Online Apotheke Wieneu. Viagra for sale canadian pharmacy. Levitra highest dose. How much cialis should i take. Kamagra oral jelly by ajanta. [[http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Buy-Viagra-In-Kiev]] Get Coupons On Thousands Of Drugs And Save Up To 75% At Your Pharmacy , Generic Propecia 5mg Online FDA Approved Drugs Levaquin 500 Mg For Sale Guaranteed quality without prescription. The Difference Between Constitutions and Imbalances. brand buy propecia Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. propecia brand buy Generic viagra - Learn how to take it. go Buy Viagra In Canada Online - pubblicitafaidate.com Buy Nexium Online Canada Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save | free delivery🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% ☀☀☀ Ciprodex Buy 2018 ☀☀☀,It solves the problem for you quickly.. Voltaren Non Prescription Uk Online : Fast & Secured Order Processing. Free pills as a gift for every customer! Order Zoloft at the Best Price. Buy Brand and Generic Zoloft. | instock🔥 |. Why Do Not Click To Get it ☀☀☀ Costco Pharmacy Viagra Cost ☀☀☀,What You are Looking Best pill?. Buy Now » פרשת בא- באיזה אופן נכנע פרעה?

מאת: אהובה קליין.

פרשת בא פותחת בפנינו את שער הישועה לגאולה הנכספת של עם ישראל בתום תקופת עבדות וייסורים.

כל ההבטחות של הקב"ה לאברהם בברית בן הבתרים קורמים עור וגידים:

כפי שנאמר לו:"..ידוע תדע כי-גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה:

וגם את- הגוי  אשר יעבדו דן אנוכי ואחרי כן יצאו  ברכוש גדול"[בראשית  ט"ו,י"ג-ט"ו].

במהלך הפרשה,ניתן לראות מצד אחד את המכות הניחתות על מצרים,אך מנגד את שלבי הגאולה,

כפי שנאמר:

"וייתן ה' את חן העם בעיני מצרים גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי  פרעה ובעיני העם:

[שמות י"א,ג]

והשיא הגדול בגאולת ישראל,היא כניעת פרעה:

"ויקרא למשה ולאהרון ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם-אתם וגם-בני ישראל ולכו עבדו את ה' כדברכם:

גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם גם אותי"[שם י"ב,ל"א-ל"ג]

ובהמשך תיאור ההכנות לקראת יציאת מצרים,בני ישראל אוכלים את קורבן הפסח בליל השימורים-

כפי שנצטוו על ידי ה'.

אך,בתחילת הפרשה  נאמר:"... כי- אני הכבדתי את-ליבו ואת לב עבדיו למען שתי אותותיי אלה בקרבו

 ולמען תספר באוזני בינך,ובן-בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם

- כי אני ה' "[שם י,א-ג]

השאלות הן:

א]  האם אי אפשר היה להכות את פרעה במכה אחת ניצחת-  כדי להשיג ניצחון?

ב] מדוע זכו עם ישראל לכלי כסף וזהב ממצרים-טרם יציאתם לחירות?

ג]  באיזה אופן פרעה נכנע?

התשובה לשאלה א]

על שאלה זו עונה הקב"ה בכבודו ובעצמו בתחילת הפרשה:

"..כי אני הכבדתי את- ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי  אותותיי אלה בקרבו:ולמען תספר באוזני בנך-

ובן- בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי-אני ה' "[שם י,א-ג]

רמב"ן מפרש את המילה:"התעללתי"- ה' מצחק בפרעה-מכביד את ליבו  ועושה בו נקמות,

כפי שנאמר:"יושב בשמים ישחק ה' ילעג למו"[תהלים ב,ד]

רבינו בחיי מביא מדרש יפה על המילה:"התעללתי"-אמר ה' כשם שהם-המצרים-עוללו את כרמי כך-

אני מעולל אותם מן העולם.-מעלים אותם מן העולם.

רבינו בחיי מסביר: כי המכות אשר ניחתו על פרעה הייתה להם מטרה אחת:להכניע אותו ,כנגד כובד ליבו

-ה' הכביד במכות.

גם נבוכדנצר מלך בבל היה בעל רוח גאווה,-ה' הכניעו וגירש אותו משלטונו,היות והיה מתגאה-בדומה לפרעה-ועושה עצמו אלוה-היה מגביה עצמו ממדרגה אנושית למדרגה-

אלוהית,לכן ה' הכניע אותו והשפילו ממדרגה אנושית-למדרגה בהמית והיה אוכל עשבים שבע שנים-ממש כמו בהמה בשפלותה,וזאת הייתה מידה כנגד מידה.

לפי שאדם בעל גאווה מגיע מתוך עונש להשפלה,כמו שנאמר:"לפני שבר  גאון"

[משלי ט"ז] כך פרעה שסירב להכניע עצמו לפני ה' וחטא במידת הגאווה,עונשו היה-

אבדון.

חז"ל אומרים רעיון יפה על המטרה:"למען תספר באוזני בנך ובן בנך.. וידעתם כי-

אני ה' "

-אם תספרו את העלילות שה' עשה במצרים-במשך שלושה דורות רצופים-מובטח לכם,שלא תיפסק האמונה בה' ,התורה והמצוות,כמו שאמר רבי יוחנן:"כל שהוא-

 תלמיד-חכם,ובנו תלמיד-חכם,ובן בנו תלמיד חכם-שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם"[בבא מציעא פ"ה,ע"א]

התשובה לשאלה ב]

אבן עזרא עונה על כך בפשטות:בני ישראל שאלו כלי כסף וזהב ממצרים-כי כך היה רצונו של הקב"ה ואין להקשות עליו קושיות.

"ה' ברא הכול,הוא נתן עושר למי שירצה,,ויקחנו מידו,ויתנו לאחר,כי הכול שלו הוא"

ספורנו מסביר:הקב"ה הרגיע את בני ישראל שלא יפחדו לשאול כלי כסף וזהב ממצרים

שמא מסיבה זו ירדפו אחריהם.

לכן הבטיח להם ה'-כי הם רשאים ואף מצווים לשאול כלי כסף וזהב ממצרים-ועל ידי כך-תבוא ישועתם.

חז"ל בסנהדרין[דף צ"א]מביאים את הסיפור על גביהה בן פסיסא, שהיה פרקליטם של עם ישראל בתקופת אלכסנדר מוקדון, כשבאו המצרים לבקש חזרה את הכלים ששאלו מהם ישראל-טרם צאתם ממצרים,הוא הסביר להם מה  היה מהלך זה.

סיפור זה בחז"ל מוכיח ,כי יש צורך להסביר את עניין שאילת הכלים גם כעבור זמן רב.

התשובה לשאלה ג]

בתום מכת בכורות-פרעה נכנע,והגלגל התהפך,אם עד כה משה ואהרון היו באים

אליו לדרוש את שחרור עם ישראל מהעבדות והוא היה מקשה את ליבו,

הרי לא כן כעת,פרעה קורא למשה ואהרון,כפי שנאמר:

"ויקרא  למשה  ולאהרון לילה קומו צאו מתוך עמי.."

לפי רש"י:פרעה  הגיע לשיא ההשפלה-היה מחזר על פתחי העיר וצועק היכן נמצא אהרון והיכן נמצא משה? וכעת היה מוכן לשלח את כל העם ללא שאלות:"מי ומי-

ההולכים"?וגם היה מוכן לתת צאן משלו.

עתה הוא מכיר גם בגדולתו של ה' ומבקש שבני ישראל יתפללו עליו שלא ימות-שהרי  גם הוא היה בכור.

לפי מכילתא:"והתפללו עלי שתכלה מעלי פורענות"[פסחא י"ג]

הרמב"ן אומר:כי כוונת פרעה הייתה-כי כאשר בני ישראל יזבחו לה' קורבנות ויתפללו על עצמם,שלא יפגעו מחרב ,או סכנה אחרת,שיתפללו גם על פרעה.

לסיכום,לאור האמור לעיל,ניתן להסיק: כי כל תוכנית העבדות במצרים,עשרת המכות שספגו המצרים ובראשם מנהיגם-פרעה.

הכול היה מתוכנן מראש-עוד מתקופת-ברית בן  הבתרים-על ידי בורא עולם.

וכל עשרת המכות שנחתו על פרעה-התכלית:

מצד אחד להכניעו ולשבור את רוחו,מידה כנגד מידה-היות והיה בעל גאווה ועשה עצמו אלוה-לכן ה' הכניע אותו והוריד אותו לרמה בהמית ממש.

ומנגד הדבר נעשה גם על מנת להכיר את גדולת ה' וכל הניסים.

למען יספרו על  כך מדור לדור.

ניתן לראות בברור כי פרעה הגיע:" מאיגרא רמא לבירא עמיקתא" ואילו עם ישראל יצאו, בסייעתא דשמיא,

מאפלה לאורה-מעבדות לגאולה.

יהי רצון  שבמהרה יתגשם בנו הפסוק:"כימי  צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" אמן ואמן.