חומש שמות

פרשת שמות- מה היה סוד כוחן של המיילדות?

פרשת שמות- מה היה סוד כוחן של המיילדות? 
מאת: אהובה קליין.

פרשת שמות - היא הפרשה הראשונה הפותחת את חומש שמות והיא מציינת כי מספר יוצאי ירך יעקב היו סך הכול שבעים נפש, לאחר שיוסף ודורו מתו, בני ישראל המשיכו להתרבות כפי שהכתוב מציין: 
" ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד, מאד ותמלא הארץ אותם ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו: הבה נתחכמה לו פן ירבה .." [שמות א, ז- י]

השאלות הנשאלות הן:
א] מדוע הקב"ה סופר את בני יעקב בפרשה זו, הרי הם נספרו כבר בפרשת וייגש – חומש בראשית?
ב] מי היה אותו מלך חדש במצרים?
ג]מה היו חששותיו?
ד]מה היו החלטותיו?
ה] מה היה מקור כוחן של המיילדות? ומה היה שכרן?

התשובה לשאלה א] האמת שבני ישראל נספרו כבר בחומש בראשית כפי שכתוב:"..ובני יוסף אשר יולד במצרים נפש שניים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים" [בראשית מ"ו,כ"ז]
רש"י אומר על כך: כי בחומש בראשית הם נספרו בעודם בחיים ואילו כאן הם נספרו לאחר מותם וזאת - כדי להודיע עד כמה הקב"ה מחבב את עם ישראל - שנמשלו לכוכבים, שה' מוציא אותם וגם מכניס אותם במספרם ובשמותם כמו שנאמר [ישעיה מ]" המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא"
לפי "השפת אמת": עם ישראל חייב לדעת כי ה' אוהב אותם וכשם שהכוכבים נבראו על מנת להאיר בלילה- כך נבראו עם ישראל במטרה להפיץ את האור האלוקי לאזורים המושפלים והחשוכים ביותר בעולם. 

התשובה לשאלה ב] לפי רש"י ישנה מחלוקת בן רב ושמואל: האחד אומר: שאכן קם מלך חדש במצרים אשר לא הכיר את יוסף ואילו השני אומר: כי מדובר באותו מלך, אלא שנתחדשו גזרותיו ועשה עצמו כאילו אינו מכיר את יוסף. וישנו פירוש מעניין של [אמרי אש להה"ק מגומבין ז"ל]
לפי פירוש זה: אכן מדובר במלך חדש ממש שאם היה מדובר באותו פרעה שהכיר את יוסף- לא היה נוקט במיני גזרות על עם ישראל- שהרי ראה כי כל הייסורים שנגרמו ליוסף על ידי אחיו ועל ידי פוטיפר - דווקא הביאו אותו לפסגת ההצלחה ולא ההיפך.

התשובה לשאלה ג] חששותיו של פרעה היו: שמא עם ישראל יתרבה עד כדי כך שיהיה די חזק להצטרף לאויבי מצרים ויצא נגדו למלחמה.
כפי שכתוב:"הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ" [שמות א,י]
רש"י אומר: כי פרעה חושש ממושיען של ישראל.
ומוסיף על כך"נועם מגדים" : כי לעם ישראל יש תמיד מנהיג המחזק אותם במיני עצות ואינו נותן להם ליפול באמונתם ובכך הוא מושיעם. לכן שונאי ישראל תמיד זוממים רעיונות - כנגד המנהיג לבל יצליח לאחד את העם ולהשפיע עליו לטובה .

התשובה לשאלה ד] ראשית פרעה מטיל מיסים על העם , במטרה לבנות ערי מסכנות למענו - כדי לאכסן שם את אוצרות המלכות.
שמות הערים היו: "פתום ורעמסס"
עם ישראל הפכו לעבדים- בנו בעצמם וחיזקו את הערים.
וכאן הייתה מטרה להתיש את כוחם על ידי המשא הכבד שהטילו עליהם.
וכפי שנאמר:"וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך"[שמות א,י"ד]
על כך ישנו פירוש מעניין המובא בזוהר הקדוש:
על ידי זה שבני ישראל לומדים תורה שבעל- פה- המבוססת על שלוש- עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן והראשונה מתוכן היא: "קל וחומר" ועוסקים גם בברור הלכות התורה- אלוקים מעניק להם כוח מיוחד לשרוד את קשיי החומר והלבנים בגלות.
כאשר פרעה רואה שעדיין אינו מצליח להקטין את עם ישראל, אלא עם ישראל מתרבה, הוא פונה אל המיילדות באומרו: ".. בילדכן את –העבריות וראיתן על האבניים אם בן הוא והמיתן אותו ואם בת היא וחיה" [ שמות א, ט"ז]

התשובה לשאלה ה] למרבה הפלא, המיילדות סירבו לקיים את גזרתו של פרעה- סוד כוחן היה טמון ביראת האלוקים שלהן, וההוכחה לכך-
שנאמר:"ותיראנה המיילדות את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים ותחיינה את – הילדים"[שם ,א,י"ז] מסיבה זו- גם היה להן כוח ואומץ לענות לפרעה כאשר שאל אותן מדוע החיו את הילדים:"ותאמרנה המיילדות אל פרעה כי לא כנשים המצריות- העבריות כי חיות הנה בטרם אליהן המיילדת וילדו"
[שם, א,י"ט]כאן המיילדות משמשות סמל ודוגמא מוחשית לעבודה רוחנית.
לכן קיבלו את שכרן על יראת האלוקים שלהן כפי שנאמר:"ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים ויעש להן בתים" הדבר מוסבר גם במדרש רבה על הפסוק:"וייטב אלוקים למיילדות" [פרשה א, ט"ז]
הרי נאמר: "ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חוכמה"[איוב כ"ח,כ"ח] ושכר היראה- היא תורה והיות ויוכבד הייתה יראה מהקב"ה העמיד ה' ממנה את משה שניתנה התורה על ידו.
והתורה נקראת גם על שמו: "זיכרו תורת משה עבדי" [מלאכי ג]
ומרים יצא ממנה בצלאל- שהיה מלא חוכמה כפי שכתוב:"ואמלא אותו רוח אלוקים" ועשה ארון לתורה שנקראת טוב. ורש"י אומר : כי השכר שהמיילדות קיבלו- בתי כהונה, בתי- לוויה ובתי מלכות.
מכאן לומדים :לאיזה כוח עצום זוכה אדם בעל יראת אלוקים
ולאילו מעלות הוא מגיע.
גם דוד המלך מזכיר את עניין היראה:"ראשית חוכמה יראת אלוקים, שכל טוב לכל- עושיהם, תהילתו עומדת לעד". [תהילים קי"א,י]
יהי רצון ועם ישראל יתחזק ביראת שמים, המפתח להצלחה וישועה. אמן ואמן.