חומש בראשית

פרשת וישב-כיצד הצליח יוסף לעמוד בניסיונות ואף להתעלות?

פרשת וישב-כיצד הצליח יוסף לעמוד בניסיונות ואף להתעלות?

מאמר מאת: אהובה קליין.

בפרשה זו נתקלים אנו בניסיונות רבים העוברים על יוסף  ואביו יעקב. למרבה הפלא,  יוסף מצליח לעמוד  בכל הקשיים,בסייעתא דשמיא-על הצד הטוב ביותר.

יוסף מתנסה כבר בתחילת דרכו בניסיונות,ונוהג  לספר לאביו על הלך הרוח בקרב אחיו:כפי שהתורה מתארת:"..אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זילפה נשי אביו ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם:וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים לו ועשה לו כותונת פסים: ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם  מכל אחיו וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום"[בראשית ל"ז,ב-ה]

בהמשך מסופר כי אחיו אינם אוהבים את סיפור חלומותיו ומגיבים:

"...המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו?ויוסיפו שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו"[שם ל"ז,ח]

וכן נאמר:ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר:"[שם  ל"ז,י"א]

למרות ששנאה זו ידועה ליעקב  -הוא שולח את יוסף אליהם ואומר:"..לך נא ראה שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר וישלחהו מעמק  חברון ויבוא שכמה"[שם ל"ז י"ד]

השאלות הן:

א] מדוע התורה מציינת:"אלה תולדות יעקב ויוסף.." מן הראוי היה לציין":אלה תולדות יעקב ראובן..."-מה משמעות הקשר ההדוק בין יוסף לאביו?

ב] מה הטעם בשליחת יוסף אל אחיו על ידי אביו-למרות ידיעת שנאת האחים כלפיו?

ג] מה נהג יוסף לספר לאביו על אחיו?

ד] כיצד הצליח יוסף לעמוד בכל הניסיונות ואף להתעלות?

התשובה לשאלה א]

רש"י עונה על כך בשלושה פירושים:

פירוש 1] היות והסיבה לכל הגלגולים של יעקב ומשפחתו עד שהגיעו לישוב קבוע בכניסתם לארץ ישראל –היא מכירת יוסף- תוכנית אלוקית שמטרתה להגשים את הבטחת ה' לאברהם לרדת מצרימה.וזה  לפי פשוטו.

פירוש 2] מדרש אגדה:עיקר תולדותיו של יעקב הוא יוסף מכמה סיבות:

א]שכל מטרתו של יעקב בעבודתו אצל לבן הייתה לקחת את רחל לאישה- כדי שתביא לו בן ואחר  כך היו כל התולדות בזכות יוסף.

ב] יוסף היה דומה לאביו באור פניו –"זיו איקונין"

ועוד שיעקב לימד אותו את כל התורה שלמד אצל שם ועבר.

ג] כל מה שאירע ליעקב-אירע גם ליוסף-שניהם היו שנואים על אחיהם.

עשיו רצה להרוג את יעקב וגם אחי יוסף היו מבקשים להורגו.

רש"י מסתמך על ב"ר:"....שכל מה שאירע לזה,אירע לזה...מה זה אחיו שונא אותו-אף זה אחיו שונאים אותו.מה זה אחיו ביקש להרגו-אף זה בקשו אחיו להורגו,מה זה רועה-אף זה רועה,זה נשטם וזה נשטם"[שם ו']

ר' מנחם מנדל מרימנוב,מביא פירוש מעניין:

כתוב:" אלה  תולדות יעקב יוסף "-תולדות יעקב הם יוסף,מכאן לומדים כי אין היהודי צריך לעמוד במקום אחד,אלא עליו להוסיף בהתמדה תורה מצוות ומעשים טובים-וללכת מחיל אל חיל בעבודת ה',היות ועמידה במקום אחד יוצרת נסיגה.[רעיון זה רמוז בשם:יוסף].

רבינו בחיי אומר :שכל המעלות של מידות  השבטים היו כלולות ביוסף,לדוגמא:

שבט יהודה שנועד למלכות הוא כנגד:"ויוסף הוא השליט על הארץ",

חוכמתו של יששכר-כנגד דברי פרעה על יוסף במצרים:"אין נבון וחכם כמוך"

בדבריו אלו הוא מסתמך על דברי רז"ל.

התשובה לשאלה ב]

מעניין כי אין יעקב חושש לחיי יוסף ביודעו כי אחיו שונאים ומקנאים בו,נראה שהדבר נעשה על פי תוכנית אלוקית,כי על ידי כך  שיוסף הולך להיפגש עם אחיו ,מתגלגל בסופו של דבר למצרים.

רש"י מאיר את עיננו בנאמר:"וישלחהו מעמק חברון"

הרי חברון היא הר ולא עמק? וההסבר לכך הוא כי המילה :עמק פירושה=עצה.

מכאן שהתחילה  להתקיים עצתו של ה'-הבטחתו  אל אברהם אבינו בברית בן הבתרים:"כי גר יהיה זרעך"[שם ט"ו,י"ג]

התשובה לשאלה ג]

על כך עונה רש"י: יוסף  לא היה ממציא דברים רעים על אחיו,אלא היה מספר לאביו דברים רעים שראה שמתרחשים אצל בני לאה,כגון: שהיו אוכלים אבר מן החי-שהיו עוברים על איסור אכילת בשר מבהמה חיה.

ועוד שהיו מזלזלים בבני השפחות וקראו להם עבדים. ושהם חשודים שעברו חטאים בתחום איסור עריות.

כנגד שלושה  דברים אלה נענש יוסף.

כשנמכר לישמעאלים -

כנגד חשדותיו בכך שאכלו אבר מן החי-אחיו  שחטו שעיר עיזים וטבלו את כותנתו בדם השעיר ושלחו לאביו יעקב.ולא אכלו את בשר  שעיר העיזים בעודו חי.

ועל כך שהוציא דיבה על אחיו -שהם מכנים את בני השפחות בשם:"עבדים"-כנגד כך נמכר יוסף לעבד.ועל חשדו באיסור העריות,נקלע יוסף לתקרית עם אשת פוטיפר.

התשובה לשאלה ד]

יוסף הצליח לעמוד בכל הניסיונות אשר עמדו לפניו-

בזכות   התורה שהיה דבוק בה לאורך כל הדרך,הרי התורה מגינה על היהודי בכל מצב.

ועוד מעלה חשובה לתורה שהיא מקור החוכמה ומעלות טובות נוספות,כפי שאמר רבי מאיר:"כל העוסק בתורה לשמה,זוכה לדברים הרבה,ולא עוד,אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו,נקרא..אהוב אוהב את המקום,אוהב את הבריות,משמח את המקום,משמח את הבריות,ומלבשתו ענווה ויראה,ומכשרתו להיות צדיק,חסיד ישר ונאמן,ומרחקתו מן החטא,ומקרבתו לידי זכות:ונהנין ממנו עצה ותושיה,בינה וגבורה...ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור הדין.ומגלין לו רזי תורה.." [מסכת אבות פרק ו,א]

לאור האמור לעיל,ניתן להגיע  למסקנה: כי יוסף בדומה לאביו, התנסה בהרבה ניסיונות והצליח לעמוד בהם בזכות דבקותו בלימוד התורה,אותה קיבל  מאביו יעקב ויותר מזה,הוא הצליח לטפס במהירות,בסייעתא דשמיא- בסולם ההצלחות-הוא עלה "מבירא עמיקתא לאיגרא רמא"-היינו-הצליח להתעלות מבור עמוק למקום גבוה.

במצרים נעשה שליט ואחראי על אספקת המזון  לאחר שפתר חלומות-לפרעה ולסריסיו בהצלחה רבה- חלומו של שר  המשקים וחלומו של שר האופים,אפילו פרעה הכיר  בחוכמתו ואמר אל עבדיו:"... הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו".ואחרי זה הוסיף:"..אין נבון וחכם כמוך"

[שם מ"א,ל"ח,ל"ט]

יהי רצון ועם ישראל יהיה דבוק בתורה בכלל ובפרט וכך יזכה  בקרוב,

 בע"ה, לצאת מאפלה לאורה ולא יעלה בכוחם של האויבים לפגוע בו לרעה.

כפי שמנבא זאת הנביא ישעיהו:"..כל כלי יוצר עלייך-לא  יצלח".