חומש בראשית

פרשת וישב-האם ניתן לאדם לסכל תוכנית אלוקית?

פרשת וישב-האם ניתן לאדם לסכל תוכנית אלוקית?
מאת: אהובה קליין.

בפרשת וישב ניתן לראות : כיצד תוכנית אלוקית יוצאת לדרך וישנם ניסיונות לסכל את הדברים מצד אחי יוסף. יוסף - אהוב על אביו במיוחד כפי שהכתוב מדגיש זאת:"וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כותונת פסים"
ובהמשך ניתן לראות את התנהגות האחים "ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל- אחיו - וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום"
[בראשית ל"ז,ד] הדבר אינו מפריע ליוסף לשתף את אחיו בסיפור חלומותיו.
חלום ראשון: חלום האלומות- אלומת יוסף נמצאת במרכז השדה וסביבה משתחוות אלומות אחיו - לאלומתו,
לשמע חלום זה האחים מגבירים את כעסם ואומרים:"המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו."
חלום שני: השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים אליו.
בתגובה על חלום זה גם אביו כועס:"ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה?"[שם ל"ז,י]
גם אחרי חלום זה האחים מקנאים, כפי שכתוב:"ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר"
ובהמשך יעקב מצווה את בנו הקטן ללכת לחפש את אחיו, לבדוק את שלומם ושלום הצאן, יוסף מקיים את רצון אביו ופוגש בדרך איש השואל לרצונו ויוסף עונה:"את אחיי אנוכי מבקש הגידה נא לי איפה הם רועים?" [שם ל"ז, ט"ז]
ומכאן והלאה רואים אנו כיצד האחים מציקים ליוסף : משליכים אתו לבור, מצערים את אביהם , מוכרים אותו לישמעאלים והוא מורד מצרימה.

השאלות המתעוררות כאן הן:
א]מדוע יעקב אהב כל כך את יוסף?
ב] מה דעתם של חכמים על היחס המיוחד שיעקב העניק ליוסף?
ג]מה היו הגורמים לשנאת האחים כלפי יוסף?
ד]מדוע יעקב שלח את יוסף לחפש את אחיו בזמן שידע על השנאה?
ה] כיצד התוכנית האלוקית התנהלה למרות ניסיונות האחים לעצור בעדה?

התשובה לשאלה א]יעקב אהב את יוסף כי היה בן זקונים.
לפי רש"י- הכוונה שהוא נולד לעת זקנתו,
לפי אונקלוס: יעקב אהב אותו כי היה בן חכם, אונקלוס מגיע למסקנה זו- מאחר ובמקרא החכמה מכונה 
בלשון "זקנה",משום שכל מה שיעקב למד מתורתם של שם ועבר מסר ליוסף.
לפי דעת חכמים:מאחר ויוסף היה זיו איקונין של אביו. היה דומה לו בפנים- לכן היה אהוב עליו במיוחד.
לפי "בעל הטורים" האותיות:זקונים- מרמזות לחמישה סדרי המשנה:
ז- זרעים, ק- קודשים,נ- נשים,י-"ישועות"-[כינוי לסדר נזיקין- שבת ל"א, ע"א] מ- מועד, מכאן שלומדים בדרך הרמז כי יעקב לימד את יוסף את כל התורה כולה.
ויש דעה שאומרת: כי יעקב העביר את אהבתו המיוחדת שהייתה כלפי רחל- אל בנה הבכור יוסף- שבו הבחין בבואה נאמנה שלה.
התשובה לשאלה ב] חכמים אומרים במסכת שבת[י,ע"ב]:"לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים -שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו - נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים" הכוונה : שלעולם אל יפלה האב את אחד הבנים לטובה - לעומת שאר בניו, שהרי בגלל כותונת פסים המיוחדת והנאה שתפר יעקב ליוסף במשקל של שני סלעים- אריג מאיכות טובה במיוחד- הדבר עורר את קנאת האחים.
חכמינו מגיעים למסקנה: כי לעולם כל הילדים במשפחה צריכים לזכות ביחס שווה מצד ההורים, ותשומת לב מיוחדת לאחד מהם עלולה להביא מתחים ולתוצאות קשות - כפי שאירע אצל יעקב ובניו.
התשובה לשאלה ג]האחים פשוט קנאו מאד ביוסף בגלל: אהבתו המיוחדת של יעקב כלפיו,אך רש"י דן אותם לכף זכות באומרו:כי מכאן ניתן להסיק שהם לא הסתירו את דעתם ולא היו צבועים- אחד בפה ואחד בלב, אלא הראו בגלוי את שנאתם אליו.
סיבה נוספת לשנאה באה- בעקבות שיוסף הוציא דיבתם רעה שהיה מביא לאביהם.
התשובה לשאלה ד]מעניין כי למרות שיעקב ידע על שנאת האחים הוא שלח את יוסף אליהם.
על כך אומר רבי בונים מפשיסחה: היות ויוסף נכשל בלשון הרע כשדיבר בגנות אחיו, אומר לו יעקב ברמז:"לך נא ראה את שלום אחיך"- הכוונה השתדל לראות את השלמות באחים ואת הדברים החיוביים ולא את החסרונות והפגמים. התשובה לשאלה ה] התוכנית האלוקית החלה כבר כאשר יוסף נשלח לחפש ולדרוש בשלום אחיו לפי הנרמז 
בכתובים:"וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה" [ל"ז,י"ד]
על כך אומר רש"י: לא נאמר מעמק על יד חברון, אלא עמק חברון
והרי העיר חברון היא בהר? שהרי נאמר[במדבר י"ג,כ"ב]"ויעלו בנגב ויבוא עד חברון"- לפיכך התורה רוצה להזכיר לנו כי השליחות של יוסף לשכם נובעת מתוך התוכנית שה' מסר לאברהם הקבור בחברון- במסגרת ברית בין הבתרים:"כי גר יהיה זרעך" וכאן החלה הסיבה לירידת עם ישראל למצרים.
מכאן שלא ניתן לסכל תוכנית אלוקית בשום צורה, כמו שנאמר:"רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום"
וראינו גם אצל בלעם שעמד לקלל את עם ישראל ויצא מברך- כי זה היה רצון אלוקים!
היות ועם ישראל נחשבים לבניו של הקב"ה, אנו יודעים כי כל מה שהקב"ה עושה – הדבר הוא לטובה, גם אם נראה לנו באותו רגע כי הדבר רע וקשה.
יהי רצון והפסוק הבא יתממש בקרוב:"ועלו מושעים בהר מציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה' המלוכה: והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" [עובדיה א, כ"א]